SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

AS2 Faunistická komisia

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Poznámka na úvod: FK = Faunistická komisia

Som užívateľ

Zapísal som druh, ktorý podlieha hláseniu faunistickej komisii, čo sa stane?

Otvorí sa okno: (okrem druhov, ktoré sa len registrujú)

 • Oznam faunistickej komisii

Zapísali ste druh alebo viac druhov, podliehajúcich hláseniu Faunistickej komisii Slovenskej ornitologickej spoločnosti / BirdLife Slovensko. Je dôležité vyplniť hlásenie pre Faunistickú komisiu. Môžete tak spraviť na tomto mieste, alebo vypísať hlásenie neskôr, prípadne údaje opraviť, napríklad ak sa stal omyl.

s názvom druhu a poznámkou a s ponukou možností ďalšieho pokračovanie pre užívateľa, ten má možnosť:

 • hneď po uložení hlásenku vyplniť, kliknutím sa udeje nasledujúce:
  • záznam sa uloží
  • vygeneruje sa status
  • vygeneruje sa mail predsedovi FK o tom, že pribudol taký záznam
  • otvorí sa formulár hlásenia FK užívateľovi, formulár má vyplnené hodnoty pochádzajúce zo samotného záznamu druhu (viď NoveHlasenieFKfOkolnostiPozorovania.JPG)
  • po úspešnom uložení formulára hlásenia FK sa vygeneruje mail predsedovi FK o tom, že bolo vyplnené hlásenie FK
  • vygeneruje sa mail užívateľovi kde sa mu pripomenie že bol založený taký záznam a ako sa dostane k vyplnenému hláseniu FK
 • pokračovať, hlásenie vyplniť neskôr, kliknutím sa udeje nasledujúce:
  • záznam sa uloží
  • vygeneruje sa status
  • vygeneruje sa mail predsedovi FK
  • vygeneruje sa mail užívateľovi kde sa mu pripomenie že bol založený taký záznam s linkou pomocou ktorej sa vie dostať užívateľ priamo k formuláru hlásenia toho záznamu
  • záznam sa otvorí ako notes
 • upraviť pozorovanie, ak sa užívateľ pomýlil, predídeme tak zbytočnému posielaniu mailu predsedovi aj zbytočnému zakladaniu pridružených záznamov (ako je špeciálny záznam v databáze pre potreby predsedu FK - status)

Nechal som si vyplnenie hlásenia Faunistickej komisii na neskôr, ako sa k nemu dostanem?

 • V zozname ornitologických pozorovovaní je pri každom druhu podliehajúcemu hláseniu faunistickej komisii ikona. Užívateľ môže na túto ikonu kliknúť (ak je to jeho záznam) a dostane sa tak k formuláru hlásenia.

Označil som nový záznam druhu FK ako utajovaný, čo sa stane?

 • NEotvorí sa okno Oznam faunistickej komisii
 • k záznamu NEbude generovaný status ani oznamovací mail užívateľovi ani predsedovi FK
 • zmenou stavu utajovaný na iný prebehne štandardný proces ako je vyššie popísaný

Ikonky záznamov podliehajúcich faunistickej komisii

 • Mail edit.png užívateľ NEvyplnil ešte hlásenie alebo je to druh ktorý sa len eviduje (mail_edit.png)
 • skupina ikon pre situácie, kedy "záznam má vyplnené hlásenie":
  • Mail next.png ešte NIE JE v procese posudzovania faunistickou komisiou (mail_next.png)
  • Mail.png JE v procese posudzovania faunistickou komiskou (mail.png)
  • Accept.png akceptované faunistickou komisiou (accept.png)
  • Mail remove.png zamietnuté faunistickou komisiou (mail_remove.png)
 • Lock.pngzáznam označil užívateľ ako Utajovaný (X, lock.png) vidí iba užívateľ - vlastník a administrátor

Som predseda FK

Došiel mi mail, že v databáze pribudol záznam o pozorovaní druhu podliehajúcemu hláseniu či registrácii FK, čo ďalej?

Treba skontrolovať záznam v databáze a podľa výsledku buď:

 • počkať kým užívateľ vyplní hlásenie, prípadne ho vyzvať
 • alebo ak je to druh ktorý sa len registruje zmeniť status.
 • alebo ak je to druh ktorému sa len podmienene regiónom výskytu vypĺňa hlásenie a pozorovanie nie je v tej oblasti zmeniť status

Došiel mi mail, že v užívateľ vyplnil hlásenie FK pre záznam o pozorovaní druhu podliehajúcemu hláseniu či registrácii FK, čo ďalej?

Treba skontrolovať vyplnené hlásenie. Ak nie je v poriadku vyzvať užívateľa aby urobil nápravu (doplni chýbajúce info).

Ak je hlásenie aj pozorovanie v poriadku (hlásenie je kompletné a vyplnené k druhu kde to hlásenie treba):

 • upraviť hlásenie a doplniť mu číslo (alebo aj iné položky editovať)
 • upraviť status
  • úpravou statusu zahájiť prvé kolo posudzovania
  • úpravou statusu akceptovať/zamietnuť

Čo je to status?

Status je samostatný riadok v tabuľke statusov. Každé pozorovanie druhu podliehajúcemu hláseniu alebo registrácii FK generuje jeden status. To znamená, že keď užívateľ zapíše pozorovanie 10 druhov z jednej lokality pričom dve sú vzácne a podliehajú hláseniu či registrácii FK tak vzniknú dva riadky v tabuľke statusov.

Status vzniká aj keď pozorovateľ nevyplní hlásenie. Dôvodom je to, že niektorým druhom treba vyplniť hlásenie len ak bolo pozorovanie v určitom regióne Slovenska. Aj takým pozorovaniam sa v databáze zobrazuje ikonka. Predseda FK skontroluje región a úpravou stavu v statuse zastaví zobrazovanie ikonky u druhov ktoré sú z oblasti kde hlásenie netreba. (Napríklad hniezdenie Netta rufina zo Záhoria.

Statusom riadi predseda FK stav záznamu a hlásenia a riadi proces posudzovania hlásenia FK v dvoch kolách. Využíva pritom dve položky status - stav a kolo.

Hodnoty položky Stav v statuse:

 • nový faunistický údaj (predvyplnená hodnota každého nového záznamu podliehajúcemu hláseniu alebo registrácii FK)
 • v procese posudzovania faunistickou komisiou (súčasne predseda zmení hodnotu položky kolo na 1 alebo 2)
 • akceptované faunistickou komisiou (výsledok procesu posudzovania členmi FK, aj dátum akceptovania)
 • zamietnuté faunistickou komisiou (výsledok procesu posudzovania členmi FK)
 • netreba hlásiť (aby sa stratila ikonka u pozorovaní kde je regionálne podmienené hlásenie FK)
 • údaj sa registruje

Ako skontrolujem / editujem status a hlásenie?

Kliknutím na ikonu za názvom druhu v pozorovaní.

Mail edit.png ( užívateľ NEvyplnil ešte hlásenie alebo je to druh ktorý sa len eviduje ) - kliknutím sa otvorí formulár editácie statusu toho záznamu

Kliknutím na ikonu ak je už vyplnené hlásenie sa otvorí náhľad na hlásenie s možnosťami upraviť hlásenie a upraviť status.

Ak je to záznam podliehajúci hláseniu FK ktorý vyplnil predseda, tak kliknutím na ikonu Mail edit.png ( užívateľ NEvyplnil ešte hlásenie alebo je to druh ktorý sa len eviduje ) je pre systém ako bežný užívateľ a dostane sa do formulára na vyplnenie hlásenia. Systém mu ponúka ako predsedovi FK upraviť status špeciálnou linkou.

Môžem vidieť iba pozorovania kde je druh podliehajúci hláseniu alebo registrácii FK?

Ano. V menu Záznamy->Faunistická komisia->Zoznam vzácnych ornitologických pozorovaní podliehajúcich hláseniu FK. Pripravujeme tiež nový, bohatší filter primárne zameraný na druhovú časť záznamu a jej rozšírené položky.

Upravil som status - stav: v procese posudzovania faunistickou komisiou a kolo č. 1, čo ďalej?

Členovia FK obdržia mailom takúto správu:

Pripomienkové kolo číslo: 1

Vyjadrite sa prosím k nasledovnému pozorovaniu:
Druh: 
Dátum:...
...Pozrieť hlásenku možno kliknutím na ikonku obálky s perom v zozname údajov
alebo pomocou tejto linky: Prihláste sa do databázy a potom na túto linku
kliknite alebo ju okopírujte:
http://....

Členovia FK (aPredseda FK tiež) kliknutím na ikonku otvoria hlásenie a vyjadria sa. Každý z členov potom môže editovať svoje vlastné vyjadrenie. V prvom kole vidia len svoje vyjadrenie.

Predseda FK vidí všetky vyjadrenia členov FK a svoje vyjadrenie môže takisto ešte zmeniť.


Zoznam statusov

V menu Záznamy->Faunistická komisia->Zoznam statusov

Zoznam hláseniek

V menu Záznamy->Faunistická komisia->Zoznam hláseniek

Som člen FK

Došiel mi mail s predmetom FK pripomienkove kolo cislo 1, ako napísať pripomienku?

Pripomienkové kolo číslo: 1

Vyjadrite sa prosím k nasledovnému pozorovaniu:
Druh: Surnia ulula (Linnaeus, 1758)
Dátum: 4.9.2012
Charakteristika: C7
Lokalita: Sovie
Užívateľ: Alex Alexandrovicko (sanouser)
Prístupnosť: V
Pozrieť hlásenku možno kliknutím na ikonku obálky s perom v zozname údajov
alebo pomocou tejto linky: Prihláste sa do databázy a potom na túto linku
kliknite alebo ju okopírujte:
http://dev.symfonak.sk/symfony-aves-2/sk/fkreport/26
 • príhlásiť sa do databázy AVES
 • nájsť hlásenie
  • nájsť hlásenie priamo
   • kliknúť na linku uvedenú v maily
   • v zozname hláseniek nájsť hlásenku a kliknúť na akciu Vyjadrenie FK ZoznamHlaseni.JPG
  • nájsť najprv príslušný záznam ku ktorému bolo vytvorené hlásenie a použiť pritom niektorú z týchto metód:
   • nájsť v hlavnom zozname pozorovaní pomocou filtra a kliknúť na ikonku ClenFKsaPrihlasiNajdeZaznam.JPG
   • nájsť v predifltrovanom zozname Zoznam vzácnych ornitologických pozorovaní podliehajúcich hláseniu FK v menu Záznamy - Faunistická komisia a kliknúť na ikonku
 • prečítať si vyplnené hlásenie
 • vyjadriť sa kliknutím na tlačidlo Pridajte Vaše vyjadrenie HlasenieTlacidloPridajteVaseVyjadrenie.JPG
  • objaví sa formulárik Nové vyjadrenie NoveVyjadrenieFormular.JPG po úspešnom uložení oznam s možnosťami Zobraziť hlásenku alebo Zoznam hlásení NovyVyjadrenieUlozene.JPG
 • vrátiť sa na hlásenie, kde je vidieť Vaše vyjadrenie, ak treba, tak upraviť svoje vyjadrenie MojeVyjadreniePrveKolo.JPG

Došiel mi mail s predmetom FK pripomienkove kolo cislo 2, sú nejaké rozdiely oproti prvému kolu vyjadrení?

Postup je rovnaký ako pri prvom kole vyjadrení. Rozdiel je len v tom že budete vidieť vyjadrenia všetkých členov z prvého kola a aj vyjadrenia všetkých členov v tomto druhom kole. Preto je tlačidlo Pridajte Vaše vyjadrenie pri podnadpise Druhé kolo vyjadrení


DruheKoloVyjadreni.JPG


Po úspešnom pridaní Vašeho vyjadrenia a návrate môžete vidieť a opraviť svoje vyjadrenie aj v tomto druhom kole.


VaseVyjadrenieDruheKolo.JPG

Dokedy môžem upravovať svoje vyjadrenia?

 • kým trvá proces posudzovania FK
 • kým nezačne druhé kolo vyjadrení tak sa môže meniť vyjadrenie v prvom kole
 • ak predseda FK upraví status na akceptovené faunistickou komisiou tak už sa nedá editovať


VyjadreniaPriAkceptovanomPozorovani.JPG