SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Predvolené lokality

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Preddefinované lokality boli vytvorené na podnet projektu Sčítanie bežných druhov a na podnet chiropterológov. Celé to bolo pripravené tak, aby z tejto novej fukncionality profitovali aj ostatné monitoringy a systém bol rozšíriteľný. Predvolené lokality vidia a môžu použiť všetci užívatelia databázy!. Okrem špeciálnych transektov môžete si sem vytvoriť vami opakovane navštevované miesta, odkiaľ aj v budúcnosti plánujete prinášať záznamy.

Pre potreby niektorých monitoringov bolo nutné zaviesť skupiny lokalít. Napríklad sčítanie bežných vtákov vyžaduje pracovať na transektoch s presne 20timi bodmi. V našom ponímaní preddefinovaných lokalít je transekt skupina lokalít a každý z 20tich bodov je jedna preddefinovaná lokalita.

Ukázalo sa, že zoskupenie lokalít bude praktické aj pre iné projekty/monitoringy. Napríklad Monitoring ostatných stavovcov bude využiteľný na evidenciu výsledkov zo zimného sčítania netopierov a ako skupina bude Katalóg zimovísk a jednotlivé zimoviská budú ako preddefinované lokality patriace do skupina Katalóg zimovísk. Podobne aj pre sčítanie vodných vtákov v zime možno predpripraviť lokality.

Výhoda preddefinovaných lokalít v skupine je to, že možno aplikovať pravidlá. Napríklad monitoring bežných vtákov musí mať 20 bodov aby bol transekt kompletný.

Systém eviduje koho je skupina lokalít. Platí zásada že upravovať skupinu lokalít môže len ten kto ju založil.

K preddefinovaným lokalitám sa dá dostať cez menu záznamy.


Okno zoznamu skupín lokalít

Skupina má názov a príslušnosť k modulu (projekt,monitoring). V okne vidíme filter a zoznam. V poslednej položke zoznamu sú akcie, ktorými možno:

 • upraviť existujúcu skupinu, a to len administrátor alebo ten kto túto skupinu založil
 • vymazať skupinu a kaskádovite aj jej všetky lokality, a to len administrátor alebo ten kto tútu skupinu založil
 • založiť novú lokalitu skupiny
 • ísť na zoznam lokalít tejto skupiny, kde napríklad za účelom úpravy niektorej z lokalít danej skupiny alebo zmazania niektorej z lokalít skupiny ale hlavne za účelom použiť túto predvolenú lokalitu na založenie nového pozorovania.


Pod a nad zoznamom je linka na vytvorenie novej skupiny.

UkazkaPredvoleneLokality.jpg


Vytvorenie novej skupiny lokalít

 • linka Vytvoriť pod zoznamom existujúcich skupín
 • každá skupina lokalít je viazaná k práve jednému modulu, modul môže určiť aké akcie budú k dispozícii, aké kontroly)
  • monitoring výskytu rýb, obojžíveľníkov, plazov, cicavcov
  • monitoring dážďovníkov a netopierov v budovách
  • ornitologické pozorovania (najčastejšie faunistické pozorovania)
  • monitoring bežných druhov (PECBM)
  • monitoring dravcov a sov (RPS)
 • názov je výstižné meno skupiny, napríklad Transekt Predné Holisko západ,


NovaSkupinaLokalit.png


Vytvorenie novej lokality

Aby sme mohli založiť lokalitu, musí existovať skupina lokalít, ku ktorej bude patriť. Ak neexistuje vhodná skupina, tak založíme najprv novú skupinu a potom k nej založíme lokalitu alebo viaceré lokality.

Zakladanie nových lokalít do skupiny možno priamo zo zoznamu skupín lokalít cez akciu Založ novú lokalitu alebo cez zoznam lokalít skupiny. Do zoznamu lokalít skupiny sa dostaneme cez akciu Zapísať údaje z lokalít, tam pod zoznamom lokalít je k tomu linka Vytvoriť.


ZaloNovuPredvolenuLokalitu.jpg


 • Ak nie je prihlásený užívateľ majiteľom skupiny, nemôže pridávať nové lokality do skupiny a bude na to upozornený hláškou.


LocgrpNewLocalityNoOwner.png


Položka stav

 • položka informuje o pravidlách, počte lokalít v skupine, o stave v akom sú splnené prípadné pravidlá, napríklad:

Pravidlá modulu Monitoring bežných druhov monitoring bežných druhoch používa transekty o 20 bodoch


 • ukážka, počet lokalít nedostatočný, novú lokalitu môžeme založiť priamo, v poslednej položke je možnosť Založ nový bod transektu

LocgrpStatusNoComplet.png


 • ukážka, počet lokalít presne 20, vtedy neponúka akciu na založenie nového bodu transektu

LocgrpStatusOK.png


 • ukážka, počet je viac než 20, chyba, lokalitu možno zmazať tak, že najprv treba ísť na zoznam lokalít v stĺpci Akcia je linka Zapísať údaje z bodov

LocgrpStatusError.png

Ukážka mazania nadbytočného bodu transektuPoložka Môj

Ikonka informuje, či je skupina založená užívateľom, ktorý je práve prihlásený. Ak áno, je to zelená ikonka, ak nie tak červená ikonka. V prípade červenej ikonky sa myšou postojí nad ňou a objaví sa okno, ktorému užívateľovi táto skupina lokalít patrí.

 • Ak nie je prihlásený užívateľ majiteľom skupiny, nemôže pridávať nové lokality do skupiny a bude na to upozornený hláškou.

LocgrpOwnerInfo.png


Mapa lokalít

Celkový pohľad na všetky lokality skupiny. Zobrazí spolu aj keď sú lokality miešané z bodov, línií a polygónov.


LocgrpMapaLokalitMix.png

LocgrpMapaLokalitPolygony.png

LocgrpMapaLokalitTransekt.png


Okno zoznamu lokalít patriacich ku skupine

Localities.png

.. a spodná časť okna:

PredvoleneLokalitySpodnaCast.png


Kliknutím na linku Zapísať údaje z lokalít sa dostaneme na zoznam lokalít patriacich ku skupine. V okne vidíme filter a samotný zoznam lokalít, každá má svoj vlastná názov a zobrazuje poznámku. V nadpise je názov skupiny na pripomenutie a zoznam.


 • Z. dĺžka a Z. šírka

Lokalita má vyplnené súradnice. Ak nie je lokalita bod, ale línia alebo polygón, zobrazené súradnice sú vypočítané zo stredu. Reálny geometrický útvar k danej lokalite môžete vidieť v okne zobrazenej mapy v dolnej časti pod mapu, viď zobraziť na mape.

 • Môj

Položka Môj zobrazuje či je vlastnitíkom záznamu prihlásený užívateľ. Ak užívateľ vidí červenú ikonu, nie je to jeho záznam. Ak podrží chvíľku myš nad ikonkou, ukáže meno užívateľa, ktorý lokalitu zaevidoval.


 • Akcie

V stĺpci Akcie môže vlastník záznamu editovať lokalitu alebo ju zmazať. Môže ju zobraziť na mape a pomocou tejto lokality vyhľadávať vo filtroch.

LocalitiesAkcie.png


- Zobraziť na mape

Ak nie je jasné z názvu o akú lokalitu ide, môžeme si ju zobraziť na mape.

LocalitiesMapaLocality.png


- Vyhľadávanie cez lokality (Vtáky) a Vyhľadávanie cez lokality (Stavovce okrem vtákov)

Zakreslený bod, polygón alebo líniu možno použiť ako vyhľadávací geometrický útvar a priamo odtiaľto otvoriť okno na vyhľadávanie podľa lokalít v hlavnom module pre vtáky alebo aj v module Monitoring výskytu rýb, obojživeľníkov, plazov a cicavcov. Kliknutím na linky sa otvorí v novej záložke. Okno s položkami na zadávanie filtračných podmienok bude mať predvyplnenú položku Výber záznamov z mapy. Stačí potom stlačiť tlačidlo Filtrovať alebo ešte sprísniť výberové podmienky a tak Filtrovať.


- Zapísať nové údaje

Zmysel preddefinovaných lokalít je ich použitie ako predvolených hodnôt pre nové záznamy. Na tento účel slúži možnosť Zapísať nové údaje.


PredvoleneLokalityZapisatNoveUdaje.png


Hromadné akcie pod zoznamom lokalít:

 • Vytvoriť - vytvorenie novej lokality / bodu transektu
 • Späť na zoznam skupín lokalít
 • Podrobnosti o lokalite

HromadneAkcie.png


Vytvorenie novej lokality

 • rovnaký formulár ako vytvorenie novej lokality priamo zo zoznamu skupín lokalít
 • Ak nie je prihlásený užívateľ majiteľom skupiny, nemôže pridávať nové lokality do skupiny a bude na to upozornený hláškou.
 • Každá lokalita má súradnice, ak je lokalita línia alebo polygón, súradnice sú z vypočítaného stredu
 • Akcie sú :
  • upraviť, ak je majiteľom prihlásený užívateľ alebo admin, Upozornenie pre admina pri úprave treba zachovať pôvodného užívateľa - majiteľa, aby ten mohol údaj upravovať ďalej
  • vymazať, ak je majiteľom prihlásený užívateľ alebo admin


LocalitiesNewLocalityNoOwner.png


Podrobnosti o lokalite

Každá lokalita má dopočítané rôzne informácie, ako príslušnosť do 1km siete, 10 km sieta, 50 kmsiete, orografický celok, administratívne členenie SK a iné)

PodrobnostiOlokalite.png

Výber monitoringu pre novú lokalitu z predvolených lokalít

Po stlačení linky Použiť v okne zoznamu lokalít sa dostaneme k poslednému kroku pred založením novej lokality pomocou preddefinovaných lokalit - k voľbe modulu, pre ktorý sa má nový záznam vytvoriť.

Preddefinovaná skupina lokalít je síce zviazaná s určitým modulom (monitoring,projekt) no môže byť praktické využitie preddefinovaných lokalít aj pre iné moduly, napríklad keď sme na bode transektu sčítania bežných vtákov zaznamenali aj iné stavovce a chceme ich zapísať k tomu bodu. Na toto slúži toto posledné okno.

Užívateľ si zvolí akciu Vytvoriť nový záznam v akcii zvoleného modulu/monitoringu.

Môžete využívať aj lokality, ktoré založil iný užívateľ.


MonitoringChoose.png


Úprava súradníc predvolenej lokality / bodu transektu

UpravaSuradnicBoduTransektu1.jpg UpravaSuradnicBoduTransektu2.jpg UpravaSuradnicBoduTransektu3.jpgNápady

Aké zlepšenia by bolo zaujímavé doprogramovať?

 • po založení nového záznamu podľa predvolených lokalít pridať linku na návrat k zoznamu predvolených lokalít
 • dať do cesty procesu tvorby novej lokality podľa vzor okno na voľbu pre ktorý modul/monitoring, napríklad pre zápis cicavcov a vtákov z tej istej lokality