SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Databázy (Doctrine ORM)

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Symfony dokumentácia → Databázy (Doctrine ORM)


originál návod

jednoduchý príklad Produkt

konfigurácia databázy

Nastavenie databázy na UTF8 Dôležité je nastaviť Symfony pre spojenie s databázou znakovou sadou utf8. Inak defaultne databázy používajú latin1 napríklad. Ak nastavujem databázu MySQL (MariaDB), tak typicky v my.cnf

# od verzie 5.5.3 je zavedené utf8mb4, čo odporúča toto nastavenie:
collation-server   = utf8mb4_unicode_ci # nahrádza doteraz používané utf8_unicode_ci
charakter-set-server = utf8mb4      # nahrádza doteraz používané utf8 
<pre>

v Symfony nastavíme preto:

<pre>
# app/config/config.yml
doctrine:
  dbal:
    charset: utf8mb4
    default_table_options:
      charset: utf8mb4
      collate: utf8mb4_unicode_ci

vytvorenie triedy pre entitu

Adresár Entity v src/AppBundle.

Obsahuje súbory "Menotbl.php", tieto reprezentujú entity (entita ako tabuľka databázy).

Súbory Menotbl.php sú objekty.

<?php
// src/AppBundle/Entity/Menotbl.php
nameSpace AppBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="skutocneMenoTbl")
 */
class Menotbl
{
 /**
  * @ORM\Column(type="integer")
  * @ORM\Id
  * @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
  */
  private $id;


}
?>


Column types:

  string: Type that maps a SQL VARCHAR to a PHP string.
  integer: Type that maps a SQL INT to a PHP integer.
  smallint: Type that maps a database SMALLINT to a PHP integer.
  bigint: Type that maps a database BIGINT to a PHP string.
  boolean: Type that maps a SQL boolean or equivalent (TINYINT) to a PHP boolean.
  decimal: Type that maps a SQL DECIMAL to a PHP string.
  date: Type that maps a SQL DATETIME to a PHP DateTime object.
  time: Type that maps a SQL TIME to a PHP DateTime object.
  datetime: Type that maps a SQL DATETIME/TIMESTAMP to a PHP DateTime object.
  datetimetz: Type that maps a SQL DATETIME/TIMESTAMP to a PHP DateTime object with timezone.
  text: Type that maps a SQL CLOB to a PHP string.
  object: Type that maps a SQL CLOB to a PHP object using serialize() and unserialize()
  array: Type that maps a SQL CLOB to a PHP array using serialize() and unserialize()
  simple_array: Type that maps a SQL CLOB to a PHP array using implode() and explode(), with a comma as delimiter. IMPORTANT Only use this type if you are sure that your values cannot contain a ”,”.
  json_array: Type that maps a SQL CLOB to a PHP array using json_encode() and json_decode()
  float: Type that maps a SQL Float (Double Precision) to a PHP double. IMPORTANT: Works only with locale settings that use decimal points as separator.
  guid: Type that maps a database GUID/UUID to a PHP string. Defaults to varchar but uses a specific type if the platform supports it.
  blob: Type that maps a SQL BLOB to a PHP resource stream

Id, identifikátor, primárny kľúč

Pomocou anotácie @Id označíme pole, ktoré má byť identifikátorom.

pridanie informácii pre mapping

generovanie getterov a settterov

$ php bin/console doctrine:generate:entities AppBundle/Entity/MenoEntity

založenie tabuliek (schémy) databázy

$ php bin/console doctrine:schema:update --force

vloženie objektu do databázy

výber objektu z databázy

Získanie objektu z databázy je ľahké. Predpokladajme že sme pripravili smerovanie aby sme mohli zobraziť jednu parcelu podľa jej položky id.

public function zobrazAction($parcelaId)
{
  $parcela = $this->getDoctrine()
    ->getRepository(Parcely::class)
    ->find($parcelaId);

  if (!$parcela) {
    throw $this->createNotFoundException(
      'Nebola nájdená parcela zvolenej hodnoty id '.$parcelaId
    );
  }

  // ... vykonaj niečo, napríklad zobraz $parcela v templatu
}

Toto sa dá dosiahnuť aj bez jediného kódu využitím skratky pomocou @ParamConverter. Podrobnosti o tejto téme možno nájsť Param konverter.

úprava existujúceho objektu v databáze

zmazanie objektu

Dotazy na objekty

DQL dotazy

Dotazy pomocou Doctrine Query Builder

Ukladanie vlastných dotazov repozitárov

Konfigurácia

Odkazy na typy polí

Relácie a asociácie

Ako pracovať s asociáciami/reláciami Doctrine

Myšlienky na záver

Naučte sa viac