SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Projekt veľké šelmy

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Špecifikácia cieľov a rozsahu

..V spolupráci s WWF SK, HU, UA a RO pripravujeme spoločný projekt zameraný na veľké šelmy (vlk, rys, medveď). Pôjde hlavne o modelovanie potenciálnych migračných trás medzi krajinami, identifikovanie kritických miest a čiastočne aj monitoring týchto šeliem priamo v teréne. Radi by sme využili našu databázu Aves Symfony aj pre tieto účely, s tým, že túto databázu by využívali aj partneri v Maďarsku, Ukrajine a Rumunsku, keďže oni takúto on-line databázu nemajú. Budeme teda potrebovať urobiť niekoľko úprav v databáze, resp. možno aj nový modul:

1.) databázu bude potrebné preložiť aj do rumunčiny a ukrajinčiny

Preklad do rôznych jazykov zabezpečujú súbory, kde jeden riadok je angličtina a druhy napríklad slovenčina, pre každý jazyk je iný súbor. Tieto súbory sú pri každom novom projekte dopĺňané. Kedže pre tieto dva jazyky v Avese vôbec neexistujú, treba ich dať celé preložiť do týchto dvoch nových jazykov. Počas tvorby modulu vzniknú ďalšie výrazy a tento zoznam bude dlhší než dnešných 1228 riadkov a tie bude treba preložiť do všetkých jazykov AVES-u. Medzi značkami <source></source> je výraz v "ľahkej" angličtine ktorý treba preložiť a preklad zapísať medzi <target></target>

Príklad:


   <trans-unit id="1226">
    <source>Monitoring owls on transect of 1 km</source>
    <target>Monitoring sov na línii 1 km</target>
   </trans-unit>
   <trans-unit id="1227">
    <source>Length of transect</source>
    <target>Dĺžka línie</target>
   </trans-unit>
   <trans-unit id="1228">
    <source>draw new point, line or polygon</source>
    <target>nakresli nový bod, líniu alebo polygón</target>
   </trans-unit>

2.) v priebehu projektu sa bude tvoriť metodika, z ktorej možno vyplynie potreba pre nejaké špecifické parametre v popise biotopu alebo bariér a pod. Ak by to bolo potrebné, upravil by sa teda modul pre ryby, obojživelníky, plazy a cicavce, alebo by sa vytvoril samostatný modul len pre veľké šelmy.

Ak sa metodika tvorí počas behu projektu, nie je možné dopredu povedať či treba úplne nový modul. Do projektu teda napíšme, že cieľom projektu je buď upraviť existujúci alebo ak sa ukáže počas projektu flexibilne sa prispôsobiť a urobiť nový modul. Je lepšie rozšíriť existujúci modul, je snaha, aby každý nový projekt priniesol úžitok celej databáze, ak je to možné.

3.) projekt bude zameraný hlavne na modelovanie biokoridorov, pričom kritické miesta bude potrebné mapovať. Metodika sa vytvorí až v priebehu projektu, ale v zásade sa budú hodnotiť rôzne bariéry v krajine alebo ohrozenia pre šelmy. Bolo by fajn, keby sme vedeli Aves využiť aj na zadávanie a zber údajov z týchto monitoringov. Problém je ten, že tu sa nebudú mapovať druhy, ale prostredie. Napr. bude potrebné, aby mapovateľ zakreslil do mapy plot, ktorý bráni migrácii zveri, cestu, železnicu, obydlia, alebo naopak prvky v krajine dôležité pre migráciu zvierat ako potoky, brehové porasty, remízky, ... . Bolo by možné na toto vymyslieť nejaký nový modul? alebo upraviť existujúci???

Mapovanie prvkov prostredia vyžaduje samostatný modul. Na mapovaný prvok sa potom môžu viazať súvisiace informácie, napríklad fyzické pozorovania ale tie už môžu byť zapisované v existujúcich moduloch. Príkladom je mapovanie hniezd. alebo budov pri dážďovníkoch. V oboch prípadoch ide o krajinný prvok, ktorý je analogický k plánovaným prvkom (uvedené príklady, plot, cesta, železnica, teda línie, či polygóny). K hniezdam sa viažu kontroly, teda faunistické záznamy, k hniezdam sa viažu tiež iné úrovne informácií, napríklad kumulovaná informácia za celú sezónu, ako výsledok viacerých kontrôl. Takého kumulované informácie sa môžu viazať aj mapovaným bariéram a sú vhodné ako podklad pre hromadné spracovanie... Ich mapová prezentácia je tiež v Aves-e otestovaná Life projektom RPS - A.pomarina, kedy sme pre interné potreby projektu pre celý tým generovali mapy, kde stav hniezdenia bol vyjadrený ikonou v mape.

4.) z databázy budeme potrebovať pre účely projektu (nie pre jednotlivých mapovateľov) výstupy vhodné pre ďalšie spracovanie v GIS a modelovanie, takže mapy vo formátoch pre GIS a matice pre spracovanie matematických modelov.

Gis export je ľahko možný, pretože každý mapovaný prvok v Avese udržujeme v medzinárodne štandardizovanom formáte WKT, export predpripravených informácií máme tiež v Aves-e zaužívaný, napríklad EBP generovanie event a record tabuliek.

Pre veľké šelmy - BioREGIO projekt

Kedže sme zber dát pre tento projekt vykonávali my, máme priamy pristup k informáciam: www.sopsr.sk/symfony-bioregio/ a vieme ho spustiť a po náležitej dohode aj využiť.

Odpracované hodiny na projekte

Činnosť Počet hodín
Špecifikácia cieľov a rozsahu 3