SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Projekt veľké šelmy

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Cieľové územie projektu

Špecifikácia cieľov a rozsahu

Zadanie z ktorého vychádzajú jednotlivé kroky potrebné na vykonanie, zadanie merateľné, konkrétne a slúžiace na presné vyjadrenie toho, čo sa má vykonať - ako akceptačný zoznam pri záverečnom preberaní projektu.

Spoločný projet v spolupráci s WWF SK, HU, UA a RO zameraný na veľké cicavce, najmä šelmy (vlk, rys, medveď, šakal a jeleň).

Cieľ: 
 • hlavne modelovanie potenciálnych migračných trás medzi krajinami, identifikovanie kritických miest a čiastočne aj monitoring týchto šeliem priamo v teréne
 • zistiť ako často sú využívané migračné trasy cieľovými druhmi, bude sa z dát zisťovať pravideľnosť

Ako databáza bola zvolená Aves Symfónia aj pre tieto účely, s tým, že túto databázu by využívali aj partneri v Maďarsku, Ukrajine a Rumunsku, keďže oni takúto on-line databázu nemajú.

Bude potrebné urobiť niekoľko úprav v databáze, resp. možno aj nový modul.

Terénne práce, z ktorých budú pochádzať dáta do databázy, bude mať tri rôzne fázy:

 • A fáza - stopovanie v zime a fotopasce nielen v zime v širšom území
 • B fáza - cielené mapovanie v koridoroch
 • C fáza - dlhodobé cielené mapovanie v potvrdených koridoroch

Koridor alebo transekt je 14 podlhovastých polygónov o predpokladanej dĺžky 10-15 km. Označované sú ako OBWIC 01, OBWIC 02,..., OBWIC 14 a definovanné v položke databázy ako meno projektu.


Máme definovaných 5 cieľových druhov cicavcov.

Mapovatelia zaznamenávajú priamo v teréne pobytové znaky a bariérový prvky. Tie potrebujú zapísať buď priamo v teréne pomocou mobilnej aplikácie alebo cez počítač.

Fotopasce tiež nespracujú v teréne, ale doma.

Definícia položiek databázového formulára z mapovania druhov:

 • druh
 • počet
 • zakreslenie línie alebo polygónu
 • súradnice bodu (ak línia alebo polygón tak geometrický stred dopočítaný)
 • charakteristika - predvolený rozsah hodnôt
  • Pre hodnotu "fotopasca" nastaviť znepresnenie, možno dobrý nápad aj pre celý systém
  • Do ponuky charakteristiky boli pridané hodnoty: párenie a nocovisko
  • Z charakteristiky boli okopírované niektoré hodnoty do položky "metóda" ako je to v KIMS.
 • lokalita (buď volný samostatný nikam neviazaná lokalita alebo lokalita patriaca do niektorého z koridorov, prípadne k bariérovému prvku
 • číslo fotopasce
 • nadmorská výška presne
 • nadmorská výška dopočítaná z DTM (overiť ako získať nadmorskú výšku z postgisDTM), UGKK WMS výška zobrazovacie služby UKGKK
 • Počet v skupinách rozsahov (1-5, 6-10 ..)
 • Relatívny počet (bežný, vzácny veľmi vzácny)
 • Nastaviť rozšírené informácie pre druhovú časť analogicky ako vo formulári pre zápis vtákov, pravda, ide o rôzne počty vek a pohlavie, nie úplne všetky

Nomenklatúra krajinnej štruktúry

Definícia položiek databázového formulára z mapovania bariérových prvkov:

 • súradnice (bod, línia, polygón)
 • typ prvku (predvolené typy z ktorých si mapovateľ vyberie napr. plot pevný, el. ohradník, cesta, most, ...???)
 • pre zvolený typ prvku by sa mohli potom otvoriť parametre pre daný typ, len si teraz vymýšľam napr: PLOT

PEVNÝ – materiál (pletivo s okami do 10 cm, pletivo s okami nad 10 cm,), výška (0-1 m, 1-2 m, nad 2m) dĺžka plota (zadá sa presné číslo v m), pri EL. OHRADNÍKU by sa zadával napr. počet vodičov, výška od zeme pri prvom, výška od zeme pri poslednom vodiči, CESTA - povrch (asfalt, poľná cesta, iné), šírka (v metroch) a pod.


Požadované výstupy: výstup pre samotných mapovateľov

výstup pre úzky okruh ľudí, čo budú spracovávať dáta do GIS-ov


Databázu bude potrebné preložiť aj do rumunčiny a ukrajinčiny

Riešenie

Preklad do rôznych jazykov zabezpečujú súbory, kde jeden riadok je angličtina a druhy napríklad slovenčina, pre každý jazyk je iný súbor. Tieto súbory sú pri každom novom projekte dopĺňané. Kedže pre tieto dva jazyky v Avese vôbec neexistujú, treba ich dať celé preložiť do týchto dvoch nových jazykov. Počas tvorby modulu vzniknú ďalšie výrazy a tento zoznam bude dlhší než dnešných 1228 riadkov a tie bude treba preložiť do všetkých jazykov AVES-u. Medzi značkami <source></source> je výraz v "ľahkej" angličtine ktorý treba preložiť a preklad zapísať medzi <target></target>

Príklad:


   <trans-unit id="1226">
    <source>Monitoring owls on transect of 1 km</source>
    <target>Monitoring sov na línii 1 km</target>
   </trans-unit>
   <trans-unit id="1227">
    <source>Length of transect</source>
    <target>Dĺžka línie</target>
   </trans-unit>
   <trans-unit id="1228">
    <source>draw new point, line or polygon</source>
    <target>nakresli nový bod, líniu alebo polygón</target>
   </trans-unit>

Modul pre ryby, obojživelníky, plazy a cicavce alebo nový

Zadanie

V priebehu projektu sa bude tvoriť metodika, z ktorej možno vyplynie potreba pre nejaké špecifické parametre v popise biotopu alebo bariér a pod. Ak by to bolo potrebné, upravil by sa teda modul pre ryby, obojživelníky, plazy a cicavce, alebo by sa vytvoril samostatný modul len pre veľké šelmy.

Riešenie

Ak sa metodika tvorí počas behu projektu, nie je možné dopredu povedať či treba úplne nový modul. Do projektu teda napíšme, že cieľom projektu je buď upraviť existujúci alebo ak sa ukáže počas projektu flexibilne sa prispôsobiť a urobiť nový modul. Je lepšie rozšíriť existujúci modul, je snaha, aby každý nový projekt priniesol úžitok celej databáze, ak je to možné.

Modelovanie biokoridorov

Zadanie

Projekt bude zameraný hlavne na modelovanie biokoridorov, pričom kritické miesta bude potrebné mapovať. Metodika sa vytvorí až v priebehu projektu, ale v zásade sa budú hodnotiť rôzne bariéry v krajine alebo ohrozenia pre šelmy. Bolo by fajn, keby sme vedeli Aves využiť aj na zadávanie a zber údajov z týchto monitoringov. Problém je ten, že tu sa nebudú mapovať druhy, ale prostredie. Napr. bude potrebné, aby mapovateľ zakreslil do mapy plot, ktorý bráni migrácii zveri, cestu, železnicu, obydlia, alebo naopak prvky v krajine dôležité pre migráciu zvierat ako potoky, brehové porasty, remízky, ... . Bolo by možné na toto vymyslieť nejaký nový modul? alebo upraviť existujúci???

Riešenie

Mapovanie prvkov prostredia vyžaduje samostatný modul. Na mapovaný prvok sa potom môžu viazať súvisiace informácie, napríklad fyzické pozorovania ale tie už môžu byť zapisované v existujúcich moduloch. Príkladom je mapovanie hniezd. alebo budov pri dážďovníkoch. V oboch prípadoch ide o krajinný prvok, ktorý je analogický k plánovaným prvkom (uvedené príklady, plot, cesta, železnica, teda línie, či polygóny). K hniezdam sa viažu kontroly, teda faunistické záznamy, k hniezdam sa viažu tiež iné úrovne informácií, napríklad kumulovaná informácia za celú sezónu, ako výsledok viacerých kontrôl. Takého kumulované informácie sa môžu viazať aj mapovaným bariéram a sú vhodné ako podklad pre hromadné spracovanie... Ich mapová prezentácia je tiež v Aves-e otestovaná Life projektom RPS - A.pomarina, kedy sme pre interné potreby projektu pre celý tým generovali mapy, kde stav hniezdenia bol vyjadrený ikonou v mape.

Výstupy pre GIS

Zadanie

Z databázy budeme potrebovať pre účely projektu (nie pre jednotlivých mapovateľov) výstupy vhodné pre ďalšie spracovanie v GIS a modelovanie, takže mapy vo formátoch pre GIS a matice pre spracovanie matematických modelov.

Riešenie

Gis export je ľahko možný, pretože každý mapovaný prvok v Avese udržujeme v medzinárodne štandardizovanom formáte WKT, export predpripravených informácií máme tiež v Aves-e zaužívaný, napríklad EBP generovanie event a record tabuliek.

Pre veľké šelmy - BioREGIO projekt

Kedže sme zber dát pre tento projekt vykonávali my, máme priamy pristup k informáciam: www.sopsr.sk/symfony-bioregio/ a vieme ho spustiť a po náležitej dohode aj využiť.

Odpracované hodiny na projekte

Činnosť Počet hodín Poznámky
Špecifikácia cieľov a rozsahu (AK) 5 príprava 2017 (3h), 14.9.2020 pracovné stretnutie online (1+1/2 h) príprava dokumentu Definíca cieľov a rozsahu (1/2 h)
Vytvorenie mapy Projektového územia do AVES (AK) 1
 • 1. Nájdete v menu "Záznamy" - "predvolené lokality"
 • 2. Názov skupiny lokalít je "Projekt OBWIC šelmy", nájdeš ho tak, že do filtra dáš slovo "Projekt" do položky "Názov/číslo bodu"
 • 3. Zvoľte si akciu "Zapísať údaje z lokalít"
 • 4. Projektové územie je tam jediná lokalita. V akciách lokality "projektové územie" máš dva linky na filter "Vyhľadávanie cez lokality (Vtáky)" a "Vyhľadávanie cez lokality (Stavovce okrem vtákov)

tieto tlačidlá použi.. zavedú Vás do filtra (v novej záložke prezerača) kde je predvolený výberové kritérium podľa projektového územia, ostatné si doplň, napríklad druh, u vtákov tie charakteristiky, ktoré sa mortality týkajú

 • 5. výstup filtrovaných údajov je možný si poslať ako excel, csv (stavovce okrem vtákov, u vtákov dorobím excel, výstup filtrovaných) alebo zobraziť si mapy

napríklad charakteristika "úhyn na ceste" vyfiltruje 131 záznamov (z projektového územia samozrejme)

Je aj návod k predvoleným hodnotám, hned za nadpisom skupíny predvolených lokalit ako modrý otáznik.

Porada 17.12.2020 (AK) 2 Výsledky z porady sú zeleným podsvietením
Spoznanie programu QField (SM, december 2020) 2 výsledok je veľmi pozitívne hodnotenie a využiteľnosť pre projekt
Nastavenie QGis pre QField (AK január 2021) 3 Nastavenie skúšobného projektu a jeho zdieľanie na G Drive, test na QField, inštalácia, editácia a synchronizácia s QGis projektom
Pridanie požadovaných číselných položiek a detailných položiek (AK február 2021) 9 Modul ostatné stavovce, číselné položky, oddelenie metódy mapovania.
Nastavenie a preklady - ukrajinský jazyk 24 Hlavné menu, modul ostatné stavovce
Exporty výsledkov, nastavenie exportu okrem bodov aj pre línie a polygóny 3 Modul ostatné stavovce
Zobrazenie presných výsledkov filtrovaných dát na mape 2 Modul ostatné stavovce