SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Symfony 3 formulár

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Symfony dokumentácia → Symfony 3 formulár


originál dokumentácia
 • Najčastejšie robíme formulár pre nejakú tabuľku v databáze, preto najprv treba mať definovanú Entitu.

Jednoduchý formulár

Vytvorenie formulára priamo kontrolérom

Príklad: formulár pre nový záznam.

 • načítame meno entity pre ktorú pripravujeme formulár
 • štandardom je využiť základný Bundle dodaný so Symfony: use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller; a rozšíriť class
 • budeme pracovať s Request-om, preto načítame potrebný komponent use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
 • vytvoríme public funkciu newAction()
  • založíme nový záznam entity
  • definujeme pre entitu formulár pomocou FormBuilder-a, pridáme každú položku
  • pre každý typ použitej položky formulára natiahneme potrebný komponent, napríklad use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\DateType;...
  • formulár necháme zobraziť v šablóne new.html.twig a zobrazíme príkazom $form->createView()


nameSpace AppBundle\Controller;

use AppBundle\Entity\MojaEntity.php;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\TextType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\DateType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\SubmitType;

class DefaultController extends Controller
{
 public function newAction(Request $request)
 {
  $novyZaznam = new MojaEntita();
  
  $form = $this->createFormBuilder($novyZaznam)
   ->add('textovaPolozka', TextType::class)
   ->add('datumovaPolozka', DateType::class)
   ->add('save', SubmitType::class, array('label' => 'Ulož nový záznam'))
   ->getForm();

   return $this->render('default/new.html.twig', array(
      'form' => $form->createView(),
   ));
 }

}
.

Stvárnenie formulára (rendering)

Spracovanie odoslaného formulára

Validácia formulára

Predpripravené typy položiek

Textové položky


Položky pre voľbu

Dátumové a časové položky

Ostatné položky

Skupiny položiek

Skryté položky

Tlačidlá

Základné položky

Voliteľné parametre

Odhad typu položky

Parametre

Odporúčané! Formulár ako samostatná trieda (Form Classes)

 • pre všetky formuláre si založíme nový adresár src/AppBundle/Form a vždy definujeme na začiatku vlastnej triedy formulára nameSpace AppBundle\Form;.
 • všetky názvy súborov formulárových tried budú mať sufix ..Type.php
 • na rozdiel od priamej tvorby v kontrolér-y (viď vyššie), využijeme:
  • use Symfony\Component\Form\AbstractType; aby sme využili túto triedu class MojformType extends AbstractType
  • use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
 • z "..\Form\Extensions\Core\.." si necháme len Submit use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\SubmitType;
 • vytvoríme funkciu buildForm využívajúcu FormBuilderInterface a očakávajúcu pole parametrov $options
 • dobrá prax (pri embedding form nutnosť) je definovať data_class ..ktorej entity sa týka formulár
  • treba využiť OptionsResolver.. use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolver;
  • vytvoríme funkciu
// src/AppBundle/Form/MojformType.php

nameSpace AppBundle\Form;

use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\SubmitType;

use AppBundle\Entity\MojaEntity.php;
use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolver;


class MojformType extends AbstractType
{
 public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
 {
  $builder
      ->add('task')
      ->add('dueDate', null, array('widget' => 'single_text'))
      ->add('save', SubmitType::class)
     ;
 }

 public function configureOptions(OptionsResolver $resolver)
 {
  $resolver->setDefaults(array(
    'data_class' => MojaEntity::class,
  ));
 }
}


Kontrolér využíva formulárovú triedu takto:

 • využije form triedu use AppBundle\Form\MojformType;
 • namiesto "$form = $this->createFormBuilder($novyZaznam)..." definuje formulár takto: $form = $this->createForm(MojformType::class, $novyZaznam);


// src/AppBundle/Controller/DefaultController.php
use AppBundle\Form\MojformType;

public function newAction()
{
  $novyZaznam = ...;
  $form = $this->createForm(MojformType::class, $novyZaznam);

  // ...
}

Myšlienky na záver

Naučte sa viac

Súvisiace témy