Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Jedlý park Ružinov

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Loading map...
Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community


Prieskum

Dńa 9.8.2016 sme urobili prvú prehliadku dotknutého územia.

Pozorovania sú zapísané aj do databázy Slovenskej ornitologickej spoločnosti Aves-Symfony takto:

Územie patrí do kvadrátu 1011 mapovania BA. K originál dátam sa dá dostať cez "Aves mapovanie vtáctva Bratislavy, zoznam druhov" (kliknúť na link Zoznam druhov z kvadrátu 1011 , pozn. treba mať účet v databáze).

Hodnotenie (leto 2016)

Ktoré prvky sú k dispozícii a ktoré zatiaľ chýbajú z pohľadu divožijúcich vtákov chýbajú a čo z toho vyplýva.

Chýba bariéra hluk - kľud

Od hlučnej cesty, chodníkov a vchodov do budov vidieť medzi kmeňmi stromov cez celý areál ponad trávu. Chýba krovinná etáž, ktorá by mohla vytvárať aj zábranu prachu, hluku a vizuálnemu rušeniu (sanitky, svetlá v noci, blikajúce výstražné svetlá vozidiel).

Minimálny výskyt krovín a vysokých bylín

Krovinná a vysoká bylinná etáž je typická pre mierne pásmo Európy. Sú na ne prispôsobené celé skupiny živočíchov. Celé vtáčie rody hľadajú potravu i stavajú svoje hniezda v krovinách a vysokých bylinách. Napríklad penice (Sylvia), strakoše (Lanius), kolibiarik (Phylloscopus), oriešok (Troglodytes), slávik (Luscinia) i červienka (Erithacus).

Stromy sú listnaté i ihličnaté, rôzneho veku

Prítomnosť miešaných porastov drevín zvyšuje druhovú pestrosť vtáčich návštevníkov v mimohniezdnom odbobí. Niektoré druhy sa zastavujú počas migrácie na ihličňanoch, ako králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus) a pri potulkách králik zlatohlavý (Regulus regulus) alebo i sýkorka uhliarka (Parus ater).

V hustých korunách mladších stromov si dokážu nájsť miesta pre stavbu hniezd drozdy, stehlíky, kanáriky poľné

V korunách starších stromov nachádzajú priestor krkavcovité na stavbu hniezd, straka a vrana. Ich hniezda využívajú sova myšiarka ušatá (Asio otus) a sokol myšiar (Falco tinnunculus), druhy, ktoré sú na externých staviteľov odkazané.

Staršie stromy a krátkoveké stromy rýchlo vytvárajú rôzne pukliny v kôre, diery po vypadnutých konároch, v ktorých si nachádzajú úkryty sýkorky, vrabce, škorce, žltochvost, muchár sivý ale aj netopiere, ako zástupcovia rodu večernica (Pipistrellus).

Až v silných kmeňoch starších stromoch dokážu ďatle vysekať hniezdne a spacie dutiny, na ktoré sú odkázané sýkorky, brhlíky, mucháriky a stromové netopiere - raniak hrdzavý (Nyctalus noctula).

Rôzne druhy ihličnanov a ovocné stromy poskytujú potravu. Orechy v zime vyhľadáva havran (Corvus frugilegus). Kôstky čerešní sú potravou pre glezga (Coccothraustes coccothraustes)

Prikrmovanie a odpadky

Obyvateľia priľahlých panelákov radi prikrmujú na balkónoch alebo na blízkych stromoch sýkorky. Potulujúce sa kŕdle sýkoriek systematicky preľadávajú balkóny a kŕmitka v studenej časti roka. Občas sa k nim pridávajú i kôrovníky, ďatle, stehlíky, vrabce, zimujúce drozdy a pinky. K týmto zhlukom druhov sa pridáva ich predátor - jastrab krahulec (Accipiter nisus), ktorý v zime loví na sídliskách drobné spevavce.

Na odpadky, zabudnuté plody na ovocných stromoch a orechoch chodi krkavcovité (vrana, straka, a v zime havran a kavka).

Veľká otvorená trávnatá plocha

Obrovské trávnaté plochy sú miestom kde sa pohybuje množstvo ľudi a ich štvornohí miláčikovia, preto len ťažko predpokladať možnosť úspešného hniezdenie. Avšak ako miesto, kde sa dá nájsť rastlinná a živočíšna potrava je to stále vhodné. Na jar škorce, drozdy, straky, vrany a trasochvosty tu vyhľadávajú potravu, v zime havrani, kavky a čajky smejivé.

Veľké budovy v tesnej blízkosti

Ľudské stavby poskytujú úkryty a hniezdne možnosti. V škárach na balkónoch a v stenách hniezdia žltochvosty, vrabce, belorítky a dážďovníky. V kochlíkoch na balkónoch holuby, drozdy čierne, sokol myšiar. Vo veľkých polodutinách a dutinách nachádzajú priestor pre skrýše lastovičky, sokol myšiar a kavka. Vysoké budovy majú na strechách rôzne miesta na odpočinok, striehne tu jastrab krahulec, posedávajú zimujúce kŕdle chochálča severského, vrany, havrany a kavky.

Chýba zdroj vody

Na lokalite nie je voda ako miesto kúpania a pitia, na to slúžia iba dočasné mláky po daždi na chodníkoch.

Chýba vodný biotop

Mokraďné biotopy (močiare a vody do hĺby 2m) sú veľkým magnetom pre rôzne živočíchy, nielen vtáčie druhy ale žaby, vážky, vodný hmyz a lovia tu a pijú netopiere. V tomto mestskom prostredí tu už teraz žijú druhy z rodu večernica a raniak. Pre netopiere je dôležitá aspoň 2m dlhá otvorená vodná plocha, aby sa dokázali napiť za letu.

Podľa toho, koľko percent plochy mokrade tvorí ako hlboká vodná plocha, tak sa vyvíjajú rastlinné močiarne spoločenstvá a následne aj druhy vtákov. Najvýhodnejšie je mať k dispozícii plytkú močiarnu vegetáciu prechádzajúcu do pásu pálky a trstiny. Ak nie v pobrežnom pásme tak ako plytký neprístupný ostrov. To zabezpečí možnosť hniezdenia v bylinách na ostrove / brehu, priamo v trstine pre špecializované druhy vtákov trsteniariky (Acrocephalus). Dostatok otvorenej vodnej plochy umožní obsadiť takýto biotop aj väčším druhom ako sú kačica divá.

Fotodokumentácia, audiodokumentácia

Podrobnosti o zistených druhoch priamo na lokalite

 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)

Zistený aj priamo pozorovaní aj z existujúcich databáz, hniezdič, v databáze Aves existuje 13 pozorovaní zo širšieho okolia, najvyššia kategória dokázaného hniezdenia je stavba hniezda.


 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 1330
  • hniezdny biotop:
   • Hniezdo stavia na stromoch a vysokých kríkoch, ako baza. Za potravou zalieta najviac 10 - 15 km od hniezdiska.
   • Zóna 2, ⚃ Zóna 4, ⚄ Zóna 5
   • Poznámka: v posledných rokoch začal hniezdiť aj v intravilánoch obcí
  • potrava: zbierajú na zemi aj na kríkoch a stromoch, rastlinná potrava, hlavne semená, v lese žalude, bukvice, popadané semená ihličnatých stromov, na poliach obilniny, kukurica, hrach, semená burín. Ak je nedostatok, tak aj zelené časti rastlín, bobule, plody, mladé ihličie aj puky. Menej živočíšna potrava, červce, dážďovky, húsenice a kukly motýlov. Kvôli vápniku vyhľadávajú slimáky, lastúrniky i kamienky.
   • Hlavný potravný biotop sú poľnohospodárske oblasti. Zosadne však aj na zem v sadoch.
   • Zóna 1, ⚁ Zóna 2, ⚂ Zóna 3
 • Poskytuje
  • živí sa semenami rastlín
  • roznáša semená: svojim trusom a prelietaním z okrajov stromových porastov na voľné priestranstvo roznáša rôzne semienka
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín: počas hniezdenia žije v pároch, prelieta z hniezdiska na lovisko, tam sa zoskupuje ale počas migrácie vytvára malé skupinky a odpočíva v lesíkoch
  • potešenie svojim zjavom: má príjemný hlboký hlas podobný sove a pri toku vyleti do vzduchu nad hniezdisko, počuť pritom hlasný pleskot krídel a oblúkom sa kĺzavým letom vracia do porastu, je to najväčší divý holub, jeho biely pás na krku a na krídlach dobre vidieť, často zosadne aj na trávnik a nie je už plachý druh ako v minulosti


 • myšiarka ušatá (Asio otus) Ransuil Asio otus Jos Zwarts 9.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky) | ♻ hraboš poľný | ♫
  hu   hu   hu (samec),
  hlasy mláďat | ⚤ hniezdo (straka,vrana)

Z databáz je známy ako hniezdič, mláďatá sa ozývali aj v susednom parku.


 • Vyžaduje:
  • m n.m. 0 - 800 (1000)
  • hniezdny biotop: stromy alebo vysoké kroviny, minimálna plocha cca 30 m2 alebo veľký solitér s hniezdom, nie súvislý les, minimálna výška 3 m
  • staviteľa hniezda: nevie si sama postaviť hniezdo, je odkázaná na stavby iných tvorov alebo prirodzené ponuky
   • iné zvieratá: straka čiernozobá (Pica pica), vrana popolavá (Corvus cornix), myšiak hôrny (Buteo buteo), veverica obyčajná (Sciurus vulgaris),
   • prirodzená bútľavina v strome: to prichádza do úvahy u veľmi starých stromov (> 80 rokov) a z bezpečnostných dôvodov v menej navštevovaných zónach
   • pomoc človeka: hniezdne podložky, polobúdky
  • úkryt: denný úkryt, ako hniezdny biotop, v zime sa spája do skupín, vyhľadávajú intravilán, kde je teplejšie
  • potrava: predátor hraboša poľného, loví na poliach, pasienkoch a lúkach, lov uľahčíme umiestnením vysokých palíc s krátkym vodorovným sedákom
 • Poskytuje
  • lov hraboša poľného, celý rok
  • prináša živiny pod odpočinkové miesta: aj pod miesta, kde loví a sedá na postriežke, ide o trus a výgrcky (srsť a kosti koristi)
  • Potešenie svojim zjavom: sú to krásne sovy. Počas odpočinku vidíme na hlave pierka vo forme "ušiek" a nádherné oranžové oči. Samček tichým opakovním húkaním oživuje noc, počas toku sú zvukové prejavy zaujímavé. Mláďatká žobravými pískavými hlasmi naplnia teplé júnové noci. Sú to milé bielo-huňaté čudá s čiernym ksichtíkom.


 • straka obyčajná (Pica pica) Ekster Pica pica Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (otvorená krajina) | ♻ hmyz,červy,drobné stavovce,zdochliny,plody a semená | ♫
  "kek-kek",
  "šakerak" | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
  • hniezdič, celoročný výskyt

V databáze Aves existuje 31 záznamov. Najvyšší stupeń preukaznosti hniezdenia D16.


 • Vyžaduje:
 • Poskytuje
  • !! stavia hniezda v ktorých hniezdia ďalšie druhy ako myšiarka ušatá (Asio otus) a sokol myšiar (Falco tinnunculus)
  • živí sa hlavne rastlinnou potravou a z časti živočíšnou potravou: rastlinnú tvoria hlavne obilniny a živočíšnu tvorí najmä hmyz a pavúky a potom drobné hlodavce, viď viac o potrave
  • ! sanitárna úloha odstraňovanie zdochlín a odpadkov
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: veľmí nápadný a pohyblívý druh, čierno-biele kontrastné sfarbenie, dlhý chvost a ostrý hlas


 • kavka tmavá (Corvus monedula) Kauw Corvus monedula Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (mestá,obce) | ♻ bezstavovce,mláďatá vtákov,zrno | ♫ "čjak", "krákanie" | ⚤⚒ hniezdo (dutiny skál,stavieb,stromov)
  • zistený priamo v jarných mesiacoch, najvyšší stupeň preukaznosti hniezdenia je C4 - pravdepodobné hniezdenie
  • v zime nocuje v susednom parku, hromadne nocovalo až 600 jedincov, zistené z databázy Aves, Štefan Benko 1.8.2012
  • v databáze Aves existuje 29 údajov


Polia, parky a lesíky pri poliach.

 • Poskytuje
  • živí sa hmyzomNajmä na jar a v lete chytajú rôzny hmyz, napríklad aj chrústy.
  • trus ako zdroj živín:
  • potešenie svojim zjavom: zvučným hlasom čjak čjak a aktívnym správaním veľmi oživujú miesto výskytu. • havran poľný (Corvus frugilegus) Roek Corvus frugilegus Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (otvorená krajina) | ♻ hmyz,červy,drobné stavovce,zdochliny,plody a semená | ♫
  "krá krá .." | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
  • zimuje každý rok, vlastné pozorovania, v databáze aves existuje 14 záznamov


 • Vyžaduje:
 • Poskytuje
  • !! stavia hniezda, ktoré neskôr využívajú iné druhy denných a nočných dravcov: myšiarka ušatá, sokol myšiar, sokol lastovičiar a obzvlášť výhoda je že tvorí kolónie tak pre iné kolóniové druhy ako napríklad vzácny sokol kobcovitý
  • živí sa rastlinnou a živočíšnou potravou: obilniny a ovocie i orechy zabudnuté na stromoch, zo živočíchov najmä bestavovce, dážďovky, drôtovce, slimáky aj bezulitné, drobné stavovce a menej vtáčie vajíčka a zdochliny, podrobnosti o potrave
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín: žije v kolóniách, aj hniezdi v kolóniách, v zime aj hromadne nocuje, lovia spoločne
  • potešenie svojim zjavom: veľmi spoločenský druh, nápadný svojim hlasom, hlučnými kolóniami, v zime všade známy svojimi preletmi na nocovisko a ráno z nocoviska, tiež spoločným pochodovaním na mestských trávnikoch a pri smetiskách.


 • vrana popolavá (Corvus cornix) CorvusCornixXXX.jpg ❄☼ | ❀ (otvorená krajina so stromami) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫
  "krá krá" | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
  • hniezdič, celoročný výskyt, v databáze Aves mám 24 výskytov, priamy dôkaz hniezdenia medzi nimi nie je


 • Vyžaduje:
  • m n.m.: hniezdenie 90 - 1300, potravu hľadá až do 1700, viac v kapitole Výskyt a stav na Slovensku
  • hniezdny biotop: okraje lesov, poľnohospodárska krajina s roztrúsenou zeleňou i mestské prostredie, obľubuje prítomnosť vodných tokov, NEhniezdi v lesných komplexoch ani v bezlesnej krajine, viac v kapitole Hniezdenie
  • potrava: na jar a v lete mimo obcí, v zime pri obciach a hospodárskych dvoroch, aj v mestách
 • Poskytuje
  • !! stavia hniezda, ktoré neskôr využívajú iné druhy denných a nočných dravcov: myšiarka ušatá, sokol myšiar, sokol lastovičiar
  • živí sa rastlinnou aj živočíšnou potravou
  • v zime sanitárna činnosť, zdochliny a odpadky: s obľubou pri brehoch vôd, pri miestach poľovníckych vývrhov a na hospodárskych dvoroch
  • trus ako zdroj živín:
  • potešenie svojim zjavom:


 • žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) PhoenicurusOchrurosXXX.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ hmyz| ♫ spev
  , vábenie "fid, čak-čak-čak" | ⚤⚒ hniezdo v polodutinách (v budovách)
  • hniezdič na okolitých budovách, potravu zbiera aj v skúmanom areáli

V databáze Aves existuje z príslušného mapovacieho štvorca 10 údajov, hniezdenie je dokázané, stupeň D13.


 • Vyžaduje:
  • m n.m.: hniezdi od 90 - 1562 v skalách, lomoch a intraviláne
  • hniezdny biotop: rôzne polodutiny ľudských stavieb, polodutiny skalných stien
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom larvami a kuklami a na jeseň aj plodmi, baza a maliny
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: veľmi známy, spieva na strechách už skoro ráno za mrku, v speve má šuchotavé tóny, často sadá na plot a pritom pokyvkáva hrdzavým chvostom a podrepuje, vábením sú tikavé zvuky


Na lokalite sa vyskytuje počas migrácie, existujú dva marcové záznamy spievajúcich samcov v databáze Aves.


 • Vyžaduje:
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom: loví hmyz a pavúky v krovinovej etáži lesných biotopov, zbiera ho z listov a tiež aj lietajúci
  • trus ako zdroj živín
  • potešenie svojim zjavom: neustále spieva svoju jednoduchú pesničku


 • muchár sivý (Muscicapa striata) Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (okraje listnatých a zmiešaných lesov, parky, sady) | ♻ lietajúci hmyz | ♫ "cíí - ťj ťj"
  | ⚤ v polodutinách (strom)

Výskyt polodutín naznačuje, že muchár sivý s vysokou pravdepodobnosťou bude hniezdiť aj tu, ako naznačuje pozorovanie: Andrej Chudý, 5. mája 2010 Existuje aj záznam z podobného biotopu v príslušnom mapovacom štvorci na Čaklovskej, kde videl vylietanú rodinku Ján Dobšovič dňa 26.júna 2007.


 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 1500
  • hniezdny biotop: svetlé lesy, sady, parky, okraje, hniezdi v polodutinách, vypadnuté konáre, výklenok na nejakej stavbe,
  • potrava: lietajúci hmyz, najmä dvojkrídlovce (muchy, komáre) ale tiež vošky, vážky, čmele, osy a motýle
 • Poskytuje
  • živí sa lietajúcim hmyzom
  • trus ako zdroj živín
  • potešenie svojim zjavom: nenápadný, sivý (ani hlasom nie je nápadný), no všimneme si jeho loveckú taktiku, z postriežky vyletuje za hmyzom a vracia sa nazad, ma taký vzpriamený postoj, zvlášť nápadný je, ak už vyletia mláďatá a čakajú na kŕmenie


 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)

Databáza Aves obsahuje 9 záznamov z okolia. Sýkorka belasá sa tu vyskytuje počas celého roka, najvyšší stupeň preukaznosti hniezdenia bol zistený C6 - pravdepodobné hniezdenie, vyhľadávanie hniezdisk v našom skúmanom parku ako zistil Andrej Chudý dňa 2. marca 2012.


 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - 1500
  • hniezdny biotop: Hniezdia v dutinách stromov buď prirodzených alebo po ďatloch, môžeme ich prilákať aj do našich sadov s búdkami s vletovým otvorom 2.8 cm. Do takých sa už nezmestí sýkorka veľká ani škorec.
  • potrava:Potravu si hľadajú v miestach kde žijú - v lesoch. V zime sa potuľujú v širšom okolí s ostatnými druhmi. Vtedy hľadajú potravu aj v trstinách našich vodných nádržiach a rybníkoch.
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom: majú dve hniezdenia s veľkým počtom mláďat
  • trus ako zdroj živín
  • celoročná prítomnosť
  • potešenie svojim zjavom:


 • vrabec domový (Passer domesticus) Huismus Passer domesticus Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (ľudské sídla,farmy,pole,kroviny) | ♻ hmyz,semienka | ♫ "čip čip"] | ⚤⚒ hniezdo (škáry v stavbách)
  • hniezdič na okolitých budovách, potravu zbiera aj v skúmanom areáli, celoročný výskyt, v databáze Aves máme 9 záznamov


 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 1 450
  • hniezdny biotop: stavby človeka, niekedy i voľné hniezda na ovocných stromov (Podunajsko), búdky neprijíma často
  • potrava: 70% rastlinná, rôzne múčnaté a olejnaté semená, najmä mäkké, v hniezdnej dobre hmyz, viac info
 • Poskytuje
  • živí sa v hniezdnej dobe hmyzom, hmyzom vtedy kŕmi aj mláďatá, viac info
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín:
  • potešenie svojim zjavom: už pred 10 000 rokmi sa pridal k človeku, jeho čvirikot patrí ku koloritu obcí aj miest


Kanárik poľný bol zistený v roku 2010 v máji na dvoch miestach, priamo na dotknutej lokalite a v inom podobnom mieste príslušného mapovacieho štvorca, Andrej Chudý 5. mája 2010, ako hniezdič je preukázaný stupňom C4 - pravdepodobné hniezdenie.


 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 1300
  • hniezdny biotop: žije na okrajoch lesov, pozdĺž potokov, aj v parkoch a sadoch, na stavbu hniezd využije husté kríky, hlohy, gaštany, tuje a iné stromy.
  • potrava: živý sa semienkami, iba mláďatá kŕmi hmyzom
 • Poskytuje
  • živí sa iba semenami, len mláďatá kŕmia hmyzom
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: intenzívne spievajú a žltými farbami dopĺňajú život v zeleni obcí a miest.


Podrobnosti o zistených druhoch v širšom okolí sídliska v iných parkoch

na základe zistenia v iných parkoch okolia v databáze Aves a na základe vhodnosti biotopov parku možno predpokladať výskyt týchto druhov:


 • prepelica poľná (Coturnix coturnix) Kwartel Coturnix coturnix Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (polia,ďateliny,lúky) | ♻ hmyz, semená | ♫
  "poďte žať - poďte žať..." | ⚤⚒ hniezdo (jamka,výstelka tráva,pierka)
  • je známe o tomto druhu, že samček v noci zalieta nad sídliskom a ozýva sa aj za letu, napríklad záznam z blízkeho okolia Ján Gúgh 19.7.2010


 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - 1515
  • hniezdny biotop:lúky, pasienky, polia ďateliny aj obilia
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa z jari viac živočíšna, neskôr rastlinná
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: jej hlas "poďte žať poďte žať.." je typický pre lúky a pasienky,


 • sokol myšiar (Falco tinnunculus) Torenvalk Falco tinnunculus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (otvorené oblasti) | ♻ hraboše a iné drobné cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤ hniezdo, polodutina (využíva hniezda krkavcovitých)


 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 2300
  • hniezdny biotop: nevie stavať hniezdo, vyžaduje hniezda iných druhov (straka, vrana, havran) alebo polodutiny (strom, skala, múr, búdky, budova)
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa drobnými hlodavcami
  • trus
  • potešenie svojim zjavom: veľmi nápadný a hlasný sokolík, občas zahniezdi aj na balkónoch


 • čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus) LarusRidibundusxxx.jpg ❄☼ | ❀ (najmä stojace vody,polia,sídliská) | ♻ hmyz,ryby,drobné cicavce | ♫"kriää",varovné "ke-ke-ke" | ⚤⚒ ostrov (zem)
  • výskyt celý rok, zber potravy, v databáze Aves existuje 58 pozorovaní z kvadrátu 1011


 • Vyžaduje:
  • m n.m.
  • hniezdny biotop: veľké plytké ostrovy
  • potrava: zalieta loviť aj na polia
 • Poskytuje
  • živí sa živočíšnou potravou vodný a suchozemský hmyz, vodné stavovce aj suchozemské drobné stavovce, aj ovocie a orechy, tiež odpadky na vode
  • trus ako zdroj živín:
  • potešenie svojim zjavom: veľmi hlasný kolóniový druh, jasné svetlé farby


 • holub domáci (Columba livia f. domestica) ColumbaLiviaZwarts.jpg ❄☼ | ❀ (mestá, obce, skalné bralá) | ♻ | ♫ "" | ⚤⚒ hniezdo (skalné rímsy)
  • výskyt celý rok, hniezd na budovách, v databáze Aves existuje 16 záznamov


 • Vyžaduje:
 • Poskytuje
  • živí sa semenami, vyhľadáva obilniny s hladkým povrchom a drobné semienka i rôznofarebné, ako vika, pohánka, proso, cirok, ľan..
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín:
  • potešenie svojim zjavom:
  • chov na mäso, mladé holúbätá
  • šport


 • hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) Turkse tortel Streptopelia decaocto Jos Zwarts 1.tif.jpg ❄☼ | ❀ (urbárne prostredie) | ♻ semená kultúrnych a divožijúcich rastlín | ♫ "huhúú-hu"
  | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
  • vyskytuje sa celý rok, v databáze Aves je 8 záznamov, najvyššia kategória dokázaného hniezdenia je opakované teritoriálne správanie
 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 900
  • hniezdny biotop: ľudské sídla, parky, sady, stromy v záhradách, niekedy zahniezdi aj na starej anténe
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa obilninami, semienkami kultúrnych rastlín
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín, perie v zime nocujú spolu v parkoch a sadoch, prinášajú trus a odlovujú ich jastraby, pierka a zbytky putujú do systému
  • potešenie svojim zjavom: od minulého storočia patrí ku atmosfére obcí, viackrát hniezdi a neustále sa ozýva svojím húkavým hlasom a oblúkovitým demonštratívnym kĺzavým letom, sadá k napájadlám, na strechy, na komíny, na trávniky a je stálou súčasťou záhrad


 • dážďovník obyčajný (Apus apus) Gierzwaluw Apus apus Jos Zwarts 6.jpg ☼ | ❀ (sídliská, hrady) | ♻ lietajúci hmyz,pavúky | ♫ "sríí" | ⚤ (dutiny v stene)
  • hniezdi v škárach domov a loví hmyz vysoko aj nad parkom


 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 2000
  • hniezdny biotop: budovy v mestách, skaly a múry, prirodzený biotop - pralesovité lesy
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa lietajúcim hmyzom a pavúkmi
  • potešenie svojim zjavom: silným hlasom a rýchlym letom oživujú naše staré mestá i moderné sídliská


 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
  • stromy v parkoch a pri domoch sú dostatočne veľké pre ďatlov aby mohli vytesať hniezdnu dutinu
  • v databáze Aves je záznam zo susednej ulice 5.máj 2010
  • pri hľadaní potravy predpokladáme zalietanie na stromy dotknutého územia


 • Vyžaduje:
  • m n.m. hniezdenie 90 - 1200 (už vzácnosť 1400)
  • hniezdny biotop: staršie stromy v lesoch, starých parkoch a sadoch, vysekáva si do nich hniezdnu dutinu, vyžaduje preto akýkoľvek les ale starší. Je to určite jeden z prvých ďatlov, ktorý sa nasťahujú do rôznych kombinácií jedlého lesa. Občas prichádza aj priamo na naše domy, môže využiť akustiku a drumbľovať. Sú zaznamenané prípady, že robí diery do zateplenia.
  • potrava: v lese, parkoch, starých sadoch
 • Poskytuje
  • !! stavia dutiny v ktorých hniezdia desiatky iných druhov: drobné spevavce ako sýkorky, brhlík, škorec, mucháriky i netopiere, Je trochu väčší ako ďateľ prostredný a žije vo väčšej škále druhov lesa, preto v jeho dutinách hniezdi a žije veľké množstvo druhov živočíchov.
  • živí sa živočíšnou a v zime aj rastlinou potravou: v zime sa dokáže preorientovať na semená ihličnatých stromov
  • trus ako zdroj živín
  • stály vták
  • potešenie svojim zjavom: má bohatú škálu hlasov nielen vydáva rôzne zvuky ale používa aj inštrumentálne, krásne pestrofarebný, neodmysliteľná súčasť lesov a starých parkov i sadov, jeho ostré kovové "kix", húpavý let s plieskaním krídel, krátke drumbľovanie na jar a

neustále klopkanie patrí do zvukov lesa.


 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - 800
  • hniezdny biotop: intravilán obce - staré parky a sady, rozšíril sa v minulom storočí, preto sa zdržuje len v intravilánoch, mimo sú pôvodné druhy, ako ďateľ veľký a iné, ako ďateľ veľký i on vyžaduje staršie stromy, aby si mohol vydlabať dutinu
  • potrava:
 • Poskytuje
  • !! stavia dutiny v ktorých hniezdia iné druhy: nedostatok dutín oproti lesu je v obciach veľmi výrazný, tak jeho prítomnosť a staviteľské práce sú dvojnásobne cenné
  • živí sa hmyzom: zbiera hmyz na stromoch i pod kôrou
  • trus ako zdroj živín
  • celoročne prítomný
  • potešenie svojim zjavom: ako ďateľ veľký v lesoch a sadoch aj on veľmi oživuje obce • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - 1350
  • hniezdny biotop: hlavne intravilán a hospodárske dvory, na hniezdenie využíva kryté priestory ako maštale a hlboké balkóny, tiež mosty
  • potrava: loví nielen pri ľuďoch ale aj pri vodách, najmä skoro na jar pred príchodom a na jeseň sa zdržuje pri vodách
 • Poskytuje
  • živí sa lietajúcim hmyzom, muchami
  • trus ako zdroj živín
  • potešenie svojim zjavom: veľmi živá súčasť maštalí, hospodárskych dvorov, neustále v pohybe a príjemný švitorivý spev • Vyžaduje:
  • m n.m. hniezdenie" 90 - 1410
  • hniezdny biotop: intravilán obcí aj miest, nevyžaduje tak kryté miesta pre hniezdo, často je na stenách z vonku, preto je aj v mestách na sídliskách, zakladá väčšie kolónie, dá sa usmerniť hniezdenie vhodnými zábranami mimo blízkostí vetrákov.
  • potrava: potravu si hľadajú za letu, chytajú lietajúci hmyz.
 • Poskytuje
  • živí sa lietajúcim hmyzom: až do začiatku septembra intenzívne odlovuje hmyz, potom náhle odlieta na zimoviská
  • trus ako zdroj živín
  • potešenie svojim zjavom: ľudia ju poznajú ako "lastovička", vedia že hniezdi na domoch z vonkajšej strany, potešia každého svojou prítomnosťou, neustálym pohybom. • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - 1300
  • hniezdny biotop: u nás nehniezdi, je to zimný hosť
  • potrava: v zime vyhľadá nepozbierané ovocie v sadoch a záhradách, šípové ruže a najmä jarabinu, veľké invázie k nám sú vtedy, ak majú na svojich zimoviskách málo jarabiny, vyhľadávajú aj imelo a plody hlohu
 • Poskytuje
  • živí sa u nás rastlinnou potravou, rôznymi bobulami
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín: sadá v skupinách na vyvýšené miesta, lietajú v menších či väčších krdľoch, súbežne s konzumáciou poskytnú veľa živín. Ideálne pre nich sú živé ploty s hlohom, pásy jedlého lesa s jarabinou. Vo vysokých porastoch nachádza zdroj obživy vyhľadávaní bobúľ imela bieleho.
  • potešenie svojim zjavom: nádherné pastelové farby, skutočne zvonivý hlas!, v zime paráda


 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
  • v databáze Aves sú dva údaje, jeden jarný v podobnom blízkom biotope ako spievajúci jedinca a druhý jesenný z novembra z neďalekého cintorína


 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - po pásmo kosodreviny
  • hniezdny biotop: lesy s bohatou krovinnou a etážou, okraj s množstvom popadaných konárov, členitý terén, ako vymleté korene na brehoch potokov a občasných potokov, aj staré sady ak budú ako jedlý les viacetážové
  • potrava: v spodnej etáži lesa pri zemi, v zime navštevuje obce, sady a záhrady
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom, pavúkmi a na jeseň plodmi
  • celoročný výskyt
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom:Hlavne v zime si všimneme drobulinké hnedého vtáčika. Keď ho vyplašíme, s výstražným hlasom letí nízko od nás dole ku zemi medzi haluziny a kroviny. Hneď a zaraz vyskočí na niektorý viditeľný konárik a hlasno nadáva, pritom sa vrtí, chvost vytrči dohora a rýchlo mení stanovisko. Jeho spev je neuveriteľne silný na jeho drobulinkú postavu. Uvidíte, ako vás to prekvapí. A pritom trilkuje a zurčí ako svieži potok.. snáď až 2 sekundy v kuse.


V okolí sa vyskytol tri krát v mimo hniezdnom období a v zime (databáza Aves).


 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - 1650
  • hniezdny biotop: podobne ako oriešok, obýva spodnú etáž našich lesov, tmavých parkov a sadov i záhrad s veľmi bohatou krovinnou etážou
  • potrava: potravu hľadá tam kde aj hniezdi, no počas migrácie navštívy aj mladšie sady a záhrady,
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom a plodmi: až 60 druhov plodov, ktorých semená až na 80 % zachovávajú svoju klíčivosť
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: nenápadný vtáčik s červenou hruďou, ako oriešok sa zdržuje skôr na úrovni nás než v korune, v krikoch a haluzinách, čo je však nápadné sú jej veľké oči a clivý spev, ktorý počuť ako jeden z posledných za večerného šera, spolu s drozdom plavým sú posledný večerný speváci našich lesov, inak má aj zaujímavé vábenie - ako tikanie dvoch mincí


 • žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus) Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo v polodutinách (v stromoch)

V databáze Aves existuje jeden záznam v tesnej blízkosti spracovávanej lokality: Andrej Chudý 5.mája 2010


 • Vyžaduje:
  • m n.m. 150 - 1500
  • hniezdny biotop: redší les ale s prítomnosťou veľmi starých bútľavých stromov a blízko otvorený okraj alebo lúčka či pasienky, občas aj park, výnimočne aj okraj obce so sadom, hniezdi v polodutinách
  • potrava: na zemi, hmyz
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom, sťahovavý druh
  • trus ako zdroj živín
  • potešenie svojim zjavom: je to skôr menej bežný druh, jeho spev je síce typický, ale pre bežného človeka zaníká, ani jeho oranžová farba hrude nie je taká nápadná, ako by sa očakávalo, jeho príbuzný žltochvost domový je oveľa nápadnejší


 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)

V širšom okolí mapovacieho kvadrátu existuje 13 záznamov, hniezdenie je dokázané, preukaznosť D13. Z jesenného mimohniezdneho obdobia nie je záznam, no je to druh s celoročným výskytom na sídlisku.


 • Vyžaduje:
  • m n.m. hniezdenie od 90 do 1650
  • hniezdny biotop: krovia a nízke stromy v lesoch, sadoch, parkoch, pásoch stomov i v záhradách, hniezdo si robí v krovinách, môžeme mu pomôcť keď zastrihávame podporné leguminózne stromy a kroviny v jedlom lese a tie na jar vytvoria hlavu a veľa príležitostí na hniezdenie (nielen drozdom čiernym). Hniezdo si stavajú sami. Najčastejšie v kríkoch alebo hustých stromoch.
  • potrava: potravu hľadá na zemi aj na kríkoch a ovocných stromoch, neustále hľadajú hmyz, červy a dážďovky na zemi, prevracajú listy
 • Poskytuje
  • živí sa živočíšnou i rastlinnou potravou
  • stal sa stálym druhom
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: najbežnejší a najznámejší obyvateľ záhrad, sídlisk, mestskej zelene, parkov, sadov, cintorínov, pásov stromov, lesov, jeho flautovitý spev a tiež večerné vyvreskovanie tesne pred stíchnutím, tiež ranný chórus čo až hučí v ušiach je pre ľudí veľmi známy, čierny samec s oranžovým zobákom, čo prevracia listy na zemi často aj nastraší pri prudkom štarte


Druh zimuje i hniezdi v okolitých parkoch, v databáza Aves existujú tri zimné údaje a 2 hniezdne. Hniezdenie je preukázané stupňom D12 a oba hniezdne údaje sú z roku 2016: zo susedného parku Andreja Hlinku: Jozef Ridzon 17.7.2016


 • Vyžaduje:
  • m n.m. hniezdenie 90 - 1000
  • hniezdny biotop: stredne veľké až vyššie stromy, postupne obsadil naše kotliny, pôvodne sibírsky druh čo len na zimu prilietal, hniezdi aj na sídliskách a v obciach, smeruje a postupuje na západ
  • potrava:Ako zimný hosť vyhľadáva bobuloviny na krovinách, stromoch, vo voľnej krajine i intraviláne obcí.
 • Poskytuje
  • živí sa na jar hmyzom v zime vyhľadávajú plody
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín: lietajú v menších či väčších krdľoch, súbežne s konzumáciou poskytnú veľa živín.

Ideálne pre nich sú živé ploty s hlohom, pásy jedlého lesa s jarabinou. Vo vysokých porastoch nachádza zdroj obživy vyhľadávaní bobúľ imela bieleho.

  • potešenie svojim zjavom: krásne farebné drozdy, v zime v skupinách, zvučný hlas čví čví im dal asi ľudové meno, veľmi aktívne v obciach, v parkoch, peknými farbami a drsným hlasom dopĺňajú zimnú náladu.


 • penica popolavá (Sylvia curruca) SylviaCurrucaXXX.jpg ☼ | ❀ (okraj lesa s krovinami, park, záhrada) | ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)

Z podobných biotopov príslušného mapovacieho štvorca poznáme dva údaje z databázy Aves, z roku 2016 pochádza údaj z pravdepodnobného hniezdenia s preukaznosťou C4, pozoroval Peter Puchala 4.júna 2016


 • Vyžaduje:
  • m n.m. hniezdenie: 90 - 1650
  • hniezdny biotop: ideálny druh pre dizajnéra :-), zistilo sa že s obľubou ostáva tam, kde je veľa krovín v plnom kvete, penice si stavajú vlastné hniezdo v krovinách a vysokých bylinách pod krovinami
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom
  • trus ako zdroj živín
  • potešenie svojim zjavom: penice sú zvučné spevavce obývajúce kroviny, rôzne druhy majú rôzne obľúbené svoje, tento druh obľubuje slnkom zaliate, rôzne pestré druhy


V databáze Aves existujú tri údaj z lokalít, ktoré sú pri vodách príslušného mapovacieho štvorca, kde je veľa krovinnej vegetácie. Hniezdnie je tu preukázané stupňom D12. Tento druh penice je veľmi častý obyvateľ v parkoch a sadoch ak sú tam väčšie skupiny kríkov.


 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 1650
  • hniezdny biotop: akýkoľvek trochu lesný biotop no musí mať kroviny a byliny, aj starší sad čo ma na okraji pár starších šípok, bazu alebo iné kroviny, je to najbežnejší druh penice, vo všetkých lesných typoch, tento druh je bežný a jeden z prvých čo zareagujú na rast stromov a krovín v novom ekosystéme
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom, na konci leta aj bobuľami, napríklad baza
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom veľmi typická súčasť lesného chórusu, veľmi rýchly, melodický a flautovitý spev, akoby zrýchlený drozd čierny, spieva ešte aj v polovici júla, kedy už ostatné druhy prestávajú a len skoro ráno na svitaní zaspievajú,


 • kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix) PhylloscopusSibilatrixXXX.jpg ☼ | ❀ listnaté lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev "sip sip sip sip sŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ"
  spev "tü tü tü tü tü"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)

Tento lesný druh kolibiarika sa zastavil počas migrácie pri neďalekom jazierku Rohlík, existuje teda jedno pozorovania v databáze Aves: Jozef Ridzon 24. apríla 2015.


 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 1 300
  • hniezdny biotop: typický lesný druh, listnaté a zmiešané lesy, s obľubou bučiny a dubiny, (viac o biotope), hniezdi na zemi, pár rôčkov potrvá kým novo založený ekosystém bude vyhovovať tomuto druhu na hniezdenie ;-)
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom a pavúkmi, zbiera ich z vegetácie a tiež za letu
  • trus ako zdroj živín
  • potešenie svojim zjavom: počas migrácie spieva aj v parku, no za pár dní je preč, to musí byť skutočný les, aby tam hniezdil, aby človek vnímal jeho typický, stále sa zrýchľujúci spev končiaci až zliatim slabík (sib sib sib sib srrrrrr) alebo silné dédédé musí už trochu rozlišovať iné druhy, inak sa mu stratí v hurhaji lesného koncertu.


 • králik zlatohlavý (Regulus regulus) Goudhaantje Regulus regulus Jos Zwarts 2.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚀(jar),⚃⚄| ♻ hmyz| ♫
  | ⚤⚒ hniezdo ()

V podobnom biotope v príslušnom mapovacom štvorci bol zaznamenaný v databáze Aves 27. októbra 2014, pozorovateľ Andrej Chudý. Je to obyvateľ ihličnatých lesov. V skúmanom parku je vysoká pravdepodobnosť výskytu králika zlatohlavého v mimohniezdnom období, kedže je tu niekoľko desiatok rôznych ihličňanov.


 • Vyžaduje:
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom, najmä chvostoskokmi na kôre a pavúkmi, viac potrava
  • trus ako zdroj živín
  • potešenie svojim zjavom: náš najmenší vtáčik, jemné vysoké tóny, nenápadný ale neustály pohyb v konároch ihličnatých stromov.. to prekvapí keď si ho uvedomíme že je to s nami taký drobizg,


V databáze Aves existuje jeden záznam zimujúcej pred Poliklinikou, zaznamenal Ján Gúgh 9. decembra 2014. V zime sa kŕdliky potuľujú a park Andreja Hlinku sa tiahne až k poliklinike, predpokladáme výskyt aj v našej skúmanej lokalite.


 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - 1500
  • hniezdny biotop: otvorenejší okraj listnatého a zmiešaného lesa, vrbiny pri potokoch a vodách, členitý okraj a riedke porasty parkovitého typu, mnoho krovín, bylín, hniezdo si stavia sama
  • potrava: vyžadujú veľa krovín na okrajoch lesov. Prehľadávajú konáriky, živia sa hmyzom, voškami, mravcami a pavúkmi

Aby nám doputovali na pozemok, je nutné neprerušený kontakt s najbližším výskytom, napríklad súvislý les, zarastajúce pasienky a sady pri obciach, na nížinách lesnaté a krovinaté brehy riek potokov, kanálov a ciest

 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom:Potravu si hľadajú v krovinatých okrajoch lesov.
  • trus ako zdroj živín
  • celoročná prítomnosť, v zime v skupinách aj so sýkorkami putujú po širšom okolí a hľadajú si potravu
  • potešenie svojim zjavom: v skupinách prechádza okraje lesov, starších záhrad a sadov, ako malý chumáč vaty s dlhým chvostom a neustáleho cvr cvrr cvrr ako komunikujú medzi sebou, preliezajú konáriky, ledva sa dajú zachytiť, stále v pohybe, ešte ich nevidno, no človek už počuje že sa skupina blíži, veľmi pôvabné


Celoročný výskyt tejto našej najznámejšej sýkorky je doložený 15 údajmi v databáze Aves, dokázené hniezdenie stupňa D13. Pozorovania sú i v tesnom susedstve, v parku Andreja Hlinku.


 • Vyžaduje:
  • m n.m. ako hniezdič 90 - 1200
  • hniezdny biotop: hniezdny v dutinách, najviac v stromových po ďatloch, alebo iných či v búdkach, hniezdny biotop je nejaká forma lesa, sad, par, lesy rôzneho druhu, rada prijíma hniezdne búdky
  • potrava: v zime prichádzajú na okná, na balkóny, ľudia sa naučili im chystať loj alebo slnečnicu, inak v stromoch a krovinách hľadajú hmyz, prehľadávajú konáre a kôru a vyhľadávajú rôzne štádiu hmyzu, prikrmovanie jej v zime vyhovuje
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom v zime semienkami, i mrcinami, hniezda dva krát a rodinka tak skonzumuje kilá hmyzu.
  • trus ako zdroj živín
  • potešenie svojim zjavom: každý pozná sýkorku, zo školy, z kŕmitka, z rozprávok... jej spev už od februára oživí kraj


 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)

Existuje len jeden záznam z podobného parku pozoroval Andrej Chudý 27. októbra 2014. Tento druh vyžaduje veľké stromy, je vysoko pravdepodobné že mu bude vyhovovať i tento park.


 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - horná hranica buka lesného
  • hniezdny biotop: les, listnatý, miešaný.. hlavne starší les, ktorý už má ďatlov a oni už vyrábajú bútlaviny, tak ako sýkorky aj brhlík ich potrebuje aby zahniezdil, aj veľké staré parky čo vyzerajú ako les
  • potrava: hmyz (min. 29 druhov v Europe, hlavne chrobáky, v auguste blanokrídlovce), pavúky, min. 55 druhov plodov, v zime semienka
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom a pavúkmi (chrobáky, blanokrídlovce, plodmi aj semienkami)
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín:
  • potešenie svojim zjavom: ešte obratnejší ako ďatel, lozí aj dole hlavou po kôre, aj tak pracuje, jeho jarný spev je úplne ako vypiskovanie, veľmi veselý svojim zjavom a prejavom, čulý, živý, robí jarnú atmosféru lesa spolu so spievajúcimi sýkorkami ešte predtým než sa naplno rozzvučí dynamickým spevom drozdov plavých. Kým si neuvedomíte že to jeho divoké pískanie znie všade lesom už od februára, ani neviete, že aký je to všadeprítomný obyvateľ staršieho lesa.


 • neurčený kôrovník (Certhia species)

Neurčeného kôrovníka pozoroval Daniel Stankovič 29. novembra 2014 v inej časti sídliska. Podobne ako brhlík a sýkorky, kôrovníci sa potuľujú a vyhľadavajú potravu na starších stromoch v mimohniezdnom období.


 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - 1620
  • hniezdny biotop: kôrovník si stavia hniezda často v škárach nalomených stromov, za odchlípenou kôrou, žije v lesoch rôzneho druhu
  • potrava: v zime sa túlajú spolu so sýkorkami a navštevujú aj sady, parky a záhrady
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom rôzneho štádia
  • trus ako zdroj živín
  • potešenie svojim zjavom veľmi exotický zjav, ako lietajúca nenápadná myška podskakuje po kôre smerom hore, potom poodleti k päte druhého stromu a pokračuje hore, sú dva druhy, podľa spevu sa dá pekne určiť, takto zjavom ťažko


 • vlha obyčajná (Oriolus oriolus) OriolusOriolusXXXmale.jpg ☼ | ❀ (listnaté lesy, háje) | ♻ hmyz a bobule | ♫ flautovité "strýco juró"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)

Z podobného parku v príslušnom mapovacom štvorci existuje záznam páru, ktorý odháňal straku, Martin Balog, 27. mája 2009. Je to typický stromový druh a charakter parku umožňuje výskyt vlhy aj na skúmanom území. Prísne ťažný druh.


 • Vyžaduje:
  • m n.m.: hniezdič od 90 do 600 - 800, len počas migrácie 1 100 alebo až 1 500
  • hniezdny biotop: vysoký les alebo park , veľa bohatej koruny, líniové porasty, lužné lesy, listnaté stromy, na záhorí aj borovica, je to taký exot, čo má príbuzných v Afrike, zdržuje sa v korunách stromov, hniezdi si stavia, ak je to starý sad alebo pásy stromov, tak aj tam žije
  • potrava: prísne ťažný druh, objaví sa koncom apríla
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom a plodmi ako moruša, hrozno, čerešne atd.
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: pôvabné volanie (niečo ako spev), ľudia ho poznajú ako "strýco juro", tak im ten hlas prípomína, samček je nádherne sírovožltý s čiernymi krídlami, zreteľne zasvieti jeho žiarivá farba len vzácne, najviac ak sa spúšťa dole k vode, vtedy padá mimo korunu stromov a keď prelieta


V databáze Aves sú tri údaje, jeden z podobného biotopu, ako si koncom marca párik obzerá dutinu stromu, pozoroval Peter Puchala 31.3.2016. Druh vyžaduje na hniezdenie dutiny stromov, ideálne po ďatloch. Na jar vyhľadáva potravu na trávnych porastoch. Je vysoký predpoklad že tu aj hniezdi i hľadá potravu.


 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - 1100
  • hniezdny biotop: potrebuje strom s dutinami po ďatloch alebo búdkami, potom mu je jedno či okraj záhrady, parku, sadu či ako je typické lesa
  • potrava: vylieta za potravou na polia, lúky, mláďatá kŕmi hmyzom, keď vyletia, idú na ovocie, čerešne, neskôr vinič,
 • Poskytuje
  • živí sa živočíšnou i rastlinnou potravou, kým kŕmi mladé, zbiera hmyz na zemi
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín na jar a na jesen je v kŕdloch, na jar kým kŕmi neustále lieta medzi hniezdiskom a loviskom, Koncom jari sa kŕdle mláďat objavujú na čerešniach a iných plodoch. Podobne i na jeseň. Kŕdle spia na stromoch alebo v trstine.
  • potešenie svojim zjavom: kovový odlesk pierok pritom ako behá po tráve, prudko lieta celý deň, prúdom chŕli imitácie medzi škrípaním a vŕzganím na hniezdnom strome, a teší sa spolu s vami na čerešne :-), veľmi živé lety medzi hniezdom a miestom kde hľadajú potravu, veľké hlasné kŕdle, často behajú po tráve v záhrade a v sade a hľadajú hmyz.


 • vrabec poľný (Passer montanus) PasserMontanusxxx.jpg ❄☼ | ❀ (pole,krovie,sad,pás lesa) | ♻ hmyz,semienka | ♫
  "čip čip" | ⚤⚒ hniezdo (dutiny,kolónie)

V databáze Aves existuje o ňom 5 záznamov, je zistený ako zimujúci aj ako hniezdič, hniezdenie je dokázané, stupeň preukaznosti C4


 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - 1000
  • hniezdny biotop: ako škorec a sýkorky vyhľadáva dutiny ďatlov a prirodzené bútľaviny v stromoch alebo i škáry medzi konármi hniezd dravých vtákov, úplne s nadšením obsadzuje búdky čo ste dali pre sýkorky, proste potrebuje staršie stromy na okraji lesa, nie úplne hlboko v lese, lebo žije v poľnohospodárskej otvorenej krajine pretkanej okrajmi lesov, pásmy stromov a krov, sad a záhrady
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa na jar hmyzom neskôr rastlinnou potravou, semená tráv, bylín, obilnín, konope, slnečnicu, konzumujú aj ovocie
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: na rozdiel od vrabca domového vytvára veľké hlučné kŕdle a často sedáva na hustých krovinách pri poľných cestách a plotoch hospodárstiev, samček i samička sú rovnako pestro zafarbené


 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)

Poznáme len jeden výskyt v mimohniezdnom období z blízkeho Martinského cintorína, zistila Katarína Slabeyová 16.11.2009, pre bežný výskyt v mimohniezdnom období počas migrácie predpokladáme že skúmanou lokalitou bežne migruje a pravdepodobne i hniezdi.


 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - horný okraj lesa
  • hniezdny biotop: typický lesný druh, tiež parky a staré sady, poriadne pásy a vetrolamy čo majú charakter lesa (15 m šírka a 500 m dĺžka je už ako les)
  • potrava: hľadá na zemi
 • Poskytuje
  • živí sa semienkami, zbiera ich na zemi
  • trus ako zdroj živín a rozšírovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: najbežnejší lesný druh strednej Európy, jeho opakovaný spev je jednou z hlavných zložiek lesného chórusu na jar


Výskyt tohoto bežného druhu je v databáze Aves kumulovaný v okolí blízkeho Štrkoveckého jazera. Zistený je v piatich záznamoch aj zimujúci. Je to bežný druh, ktorého výskyt očakávame v skúmanom biotope.


 • Vyžaduje:
  • m n.m. hniezdi od 90 - 900 (max 1450,Vysoké Tatry)
  • hniezdny biotop: krovinaté okraje lesov, riedke porasty stromov a kríkov na pasienkoch a lúkach, staré záhrady, vinice, sady, parky, lemy riek a potokov
  • potrava: hlavne rastliny, semienka, puky, listy a plody až 56 rastlín
 • Poskytuje
  • trus ako zdroj živín v systéme a rozšírovanie rastlín
  • potešenie svojim zjavom: veľmi známa svojím zvončekovitým spevom a návštevami kŕmitok v zime


Zatiaľ uniká ako hniezdič, je to však skôr otázka sústredenia sa na tento druh. Zatiaľ figuruje v databáze Aves s príslušného mapovacieho štvorca ako zimujúci a v hniezdnej dobe zistený len spievajúci.


 • Vyžaduje:
 • Poskytuje
  • živí sa semienkami rôzne semienka, napríklad obľubené bodliaky, len zo začiatku kŕmi mláďatá hmyzom, kap. Potrava
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • celoročná prítomnosť
  • potešenie svojim zjavom: jeden z najznámejších vtáčikov, v minulosti s obľubou chytané na lep a predávané do klietok na chov pre krásny vzhľad a veselý spev, zreteľne ho vidieť keď sa prilieta napiť k napájadlu, páriky i skupinky sú štebotavé no nie nejak extrémne nápadné, spev je veľmi príjemný, nádherný je spievajúci na rozkvitnutých stromoch.


 • stehlík čížavý (Carduelis spinus) CarduelisSpinusXXX.jpg❄☼|❀(smrek,jelša,breza) |♻semienka smrek,jelša,breza,hmyz|♫ vábenie "čí-ži",spev
  | ⚤⚒ hniezdo (boč. konár,smrek)

Čížik prilieta na nížiny v zime, jediný údaj z nedaľekých parčíkov v databáze Aves hovorí o výskyte kŕdlika, ktorý sa prišiel kŕmiť na brezu, Ján Gúgh, 1. januára 2013.


 • Vyžaduje:
 • Poskytuje
  • živí sa semienkami: lietajú v menších či väčších krdľoch, súbežne s konzumáciou poskytnú veľa živín. Vhodné sú ihličnaté stromy v pásoch lesa alebo jelša s brezou pri vodách.
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: kŕdliky svojim melancholickým zlomeným vábením oživujú zimnú krajinu, vo svojom horskom prostredí počas hniezdenia nie sú pre bežného pozorovateľ také výrazné


Hýľ býva len ako zimný hosť v takýchto nížinných biotopoch, jeden záznam dvoch jedincov existuje v databáze v Aves z podobného biotopu, zistiť tento druh v zime je len otázkou častých návštev, Andrej Chudý, 17. decembra 2014.


 • Vyžaduje:
  • m n.m. hniezdi od 600 - 1700, v zime aj v nížinách
  • hniezdny biotop: ihličnaté a zmiešané porasty stredných a vysokých polôh stredného a východného Slovenska
  • potrava: na zimu prilieta do záhrad, parkov, sadov
 • Poskytuje
  • živí sa semienkami stromov (smrek, breza), bylinami (žihľava, pastierska kapsička, púpava, hviezdica, štiav, mlieč, horčiak..), ovocím.. viac podrobností o potrave
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • zimný hosť do sadov a parkov
  • potešenie svojim zjavom: samček má krásnu červenú farbu. Ich flautovitý hlas je ľahko zapamätateľný.


 • glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) Appelvink Coccothraustes coccothraustes Jos Zwarts 3XXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,zmiešané lesy,kroviny,záhrady) | ♻ semená v tvrdých obaloch | ♫ spev a hlas
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)

Aj glezg sa častejšie túla v mimohniezdnom období, bol zistený v susednom parku Anreja Hlinku 9. decembra 2014, mapovateľ Ján Gúgh.


Sumárny zoznam zistených druhov

Priamo na lokalite a v širšom okolí.

Priamo na lokalite a v tesnom susedstve bolo zistených 15 druhov, v širšom okolí podobných biotopov parkov sídliska rovnakého mapovacieho kvadrátu 1011 bolo zistených 45 (vrátane 15 spomínaných vyššie).

Druh Charakteristika výskytu Výskyt na lokalite Zistenie v okolí
(EU významné sú hrubším písmom) Hniezdenie Migrácia Zimovanie Na lokalite Prelety Susediace parky a budovy Podobné biotopy kvadrátu 1011
prepelica poľná (Coturnix coturnix)
sokol myšiar (Falco tinnunculus) B2
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus) B1
holub domáci (Columba livia f. domestica) B2
holub hrivnák (Columba palumbus) C9
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) C4
myšiarka ušatá (Asio otus) D12
dážďovník obyčajný (Apus apus) D13
dateľ veľký (Dendrocopos major) B1
ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus) B1
lastovička obyčajná (Hirundo rustica) B1
belorítka obyčajná / domová (Delichon urbicum) B1
chochláč severský (Bombycilla garrulus)
oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) B2
slávik červienka (Erithacus rubecula)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) D13
žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus) B2
drozd čierny (Turdus merula) D13
drozd čvíkotavý (Turdus pilaris) D12
penica popolavá (Sylvia curruca) C4
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) D12
kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) B2
králik zlatohlavý (Regulus regulus)
muchár sivý (Muscicapa striata) B2
mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)
sýkorka belasá (Parus caeruleus) C6
sýkorka veľká (Parus major) D13
brhlík lesný (Sitta europaea)
neurčený kôrovník (Certhia species)
vlha obyčajná (Oriolus oriolus) C3
straka čiernozobá (Pica pica) D16
kavka tmavá (Corvus monedula) C4
havran poľný (Corvus frugilegus) B1
vrana popolavá (Corvus cornix) B1
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris) C3
vrabec domový (Passer domesticus) B2
vrabec poľný (Passer montanus) D14
pinka lesná (Fringilla coelebs) B2
kanárik poľný (Serinus serinus) C4
stehlík zelený (Carduelis chloris) B1
stehlík obyčajný/pestrý (Carduelis carduelis) B2
stehlík čížavý (Carduelis spinus)
hýľ obyčajný/lesný (Pyrrhula pyrrhula)
glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Užitočné linky