Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

NP Muránska planina

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Obsah

Lúky pod Besníkom

SKUEV0283

P1060667LukyPodBesnikom.jpg
P1060665PodBesnikomOrchidea.jpg
BesnikPrhlaviarCervenkasty.jpg
Loading map...Prieskum

Dňa 4.6.2015 sme spolu s pracovníkom Správy NP Muránska planina preskúmali časť rezervácie a umiestnili dva diktafóny. Oba Olympus, DM670 a DM650.

Olympus DM650 aj DM670 majú možnosť nastaviť časové spúšťanie. Obom sme nastavili sme tri časové snímky. Večer od 18 do 21, v noci od 23 do 01 seč a ráno od 3 do 6 seč.

Tento deň sú údaje o západe a východe slnka nasledujúce:

západ slnka 19:40 seč východ 3:37 seč

podrobne

19:40 seč západ slnka, začína občianske šero

20:22 seč končí občianske šero, začína nautické šero

21:20 seč končí nautické šero, noc

01:57 seč končí noc, začína nautické šero

02:56 seč končí nautické šero, začína občianske šero

03:37 seč končí občianske šero, vychádza slnkoVýsledky sme zapísali do databázy KIMS, dáta filtrovať podľa dátumu.

Pri rozmiestňovaní diktafónov sme zaznamenali 12 druhov vtákov.

Diktafón Olympus DM670 zaznamenal 24 druhov.

večer

Podobne aj ráno sa ozval taký kúsok hlasu. S najväčšou pravdepodobnosťou je to drozd plavý, tu sú kúsky spevu, kde zaplieta ten zvláštny hlas. ukážka č. 1, ukážka č.2. V porovnaní s nahrávkami naozajstného červenáka karmínového (Carpodacus erythrinus) ani raz sa neozval kompletným hvizdom.

noc

ráno

Záznam tohoto blízkeho hlasu sme priložili k záznamu do databázy KIMS. Môžete ho nájsť pod číslom 2349637.

Počujeme druhy: chrapkáč poľný, dvaja drozdi plavý, a červienka.

 • Vychádza slnko, teraz znie ranný chórus takto: namiesto brechotu srnca počujeme krkavca, začína aj ruch dopravných prostriedkov. (50 sekúnd)

Diktafón Olympus DM650 zaznamenal 22 druhov.

večer

 • podarilo sa zachytiť hlas, podobajúci sa samici sovy dlhochvostej (viď odkaz na databázu s hlasom nižšie).

ráno

Sumárny zoznam zistených druhov

Celkový počet zistených druhov je 34, z nich 7 európsky významných. (označené boldom v zozname)

(vysvetlivky k značkám)

poľné a lúčne druhy s roztrúsenou vegetáciou, okraj lesa

 • myšiak hôrny (Buteo buteo) Buizerd Buteo buteo Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • jastrab krahulec (Accipiter nisus) AccipiterNisusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti, v zime všade) | ♻ menšie vtáctvo a cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
 • chrapkáč poľný (Crex crex) CrexCrexxxx.jpg ☼ | ❀ (lúky od nížiny po horské) | ♻ hmyz | ♫ veľmi silné "krex-krex krex-krex krex-krex" | ⚤⚒ hniezdo (v tráve)
  • zachytili sme jeho hlas v oboch nahrávacích zariadeniach, záznamy uložené v KIMS 2349637 a KIMS 2349822
  • pre ochranu druhu je dôležité, aby na lokalite ostalo zachovalé extenzívne hospodárenie (lúky a pasienky) so zachovaním medzí. Nepoužívanie chemikálií zachováva dostatočnú potravinovú bázu. Pre prípadné strojové kosenie je dôležité kosenie od stredu, aby sa posledne kosený ostrov v strede nestal pascou.
 • prepelica poľná (Coturnix coturnix) Kwartel Coturnix coturnix Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (polia,ďateliny,lúky) | ♻ hmyz, semená | ♫
  "poďte žať - poďte žať..." | ⚤⚒ hniezdo (jamka,výstelka tráva,pierka)
  • večer ešte pred západom slnka sa ozvala, hlas je priložený k záznamu v databáze KIMS 2349763
  • pre ochranu tohoto druhu, podobne ako u chrapkáča poľného, aby na lokalite ostalo zachovalé extenzívne hospodárenie so zachovaním medzí medzi lúkami a pasienkami.
 • lastovička obyčajná (Hirundo rustica) HirundoRusticaXXX2.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ lietajúci hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo tvar štvrťgule (v budovách)
 • pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra) SaxicolaRubetraXXX1.jpg ☼ | ❀ (otvorené biotopy od nížin po vysoké hory) | ♻ hmyz | ♫ | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • penica jarabá (Sylvia nisoria) SylviaNisoriaXXX.jpg ☼ | ❀ husté kroviny | ♻ hmyz| ♫ spev, volanie trrrrr | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
  • pri rozvešiavaní diktafónov sme počuli jej spev, záznam nájdete v databáze KIMS 2349608
  • aby mohol žiť na tomto chránenom území zachovávame kroviny pri lúkach a pasienkoch, krovinaté medze a prípotočnú krovinnú vegetáciu.
 • stehlík obyčajný/pestrý (Carduelis carduelis) CarduelisCarduelis.jpg ❄☼ | ❀ (okraj lesa,lúka) | ♻ semienka,hmyz(pre mláďatá)| ♫ vábenie "tiglit",
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • stehlík zelený (Carduelis chloris) Chloris.png ❄☼ | ❀ (okraj lesa,lúka) | ♻ semienka,hmyz(jar) | ♫ ako zvonkohra | ⚤⚒ hniezdo (strom,krík)
 • ľabtuška hôrna (Anthus trivialis) Boompieper Anthus trivialis Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (riedke lesy,okraj,rúbane) | ♻ hmyz na zemi | ♫ spev za letu | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • strnádka obyčajná/žltá (Emberiza citrinella) EmberizaCitrinellaxxx.jpg ❄☼ | ❀ (okraj lesa, lúky) | ♻ hmyz,semienka | ♫ "cicicicici cííí"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)

lesné druhy, súvislé lesy alebo pásy lesov

 • jariabok hôrny (Bonasa bonasia) TetrastesBonasiaXXX.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté a zmiešané lesy) | ♻ rastlinná i živočíšna | ♫ "cissi-ceri-ci, ci cui" | ⚤⚒ hniezdo ()
  • ráno medzi 6 a 7 seč sa ozval, hlas je priložený k záznamu v databáze KIMS 2349755
  • aby mohol žiť v tomto chránenom území, nenecháme vyrúbať zarastajúce okraje medzi lúkami a lesom, dbáme, aby tam neboli vyrúbané kroviny a listnaté stromy, ktoré jariabok potrebuje vo svojom územi. Lesohospodársku činnosť na porastoch na okraji chráneného územia je vhodné vykonávať až od júla a nie na jar, aby sme umožnili jariabkovi vyhniezdiť
 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
 • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec revírny hlas:pupupu..
  , alarm: tjiauk
  | ⚤ dutiny (po tesárovi)
  • záznam v databáze KIMS 2531332
  • chránené územie je jeho lovisko - na okraji lesných porastov a lúk, kde je mnoho náletov mladých stromov a krovín. Ak by sa z nejakého dôvodu malo pristúpiť k ťažbe starých stromov na okraji chráneného územia (lesné porasty na okraji), tak je vhodné nechať mozaiku starých bútľavín, čo vyžaduje predchádzajúce pozornú pochôdzku a označenie pre ťažbárov.
 • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Oeraluil Strix uralensis Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)
  • ráno o 2:31 seč sa ozvala samica, viac z ľavého mikrofónu, hlas je priložený k záznamu v databáze KIMS 2349821
  • výskyt sovy dlhochvostej v tomto chránenom území je zaujímavý, ide skôr o lovisko a susediace lesné porasty budú hniezdiskom, podobne ako u pôtika treba prípadnú ťažbu starých stromov presunúť na jeseň a označiť skupiny starých bútľavín a pahýľov na zachovanie ako potenciálne hniezdisko
 • kukučka obyčajná (Cuculus canorus) Common Cuckoo by Mike McKenzie white background.jpg ☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ húsenice | ♫ samec "ku-ku ku-ku"
  , samica buble
  | ⚤ zanáša do hniezd iných (spevavcom)
 • tesár čierny (Dryocopus martius) Zwarte specht Dryocopus martius Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,mravce | ♫ kjééé,kürr kürr
  ,kuikui, teritoriálne bubnovanie: samica | ⚤⚒ hniezdo (dutiny)
  • o 18:01 seč od smrekovej hory zľava, naznačuje to prítomnosť spacieho stromu. Ozval sa z ľavého mikrofónu aj ráno a to jarným hlasom., hlas je priložený k záznamu v databáze KIMS 2349628
  • tento druh nie je typický pre toto lúčne chránené územie, hniezdi v priľahlých lesných porastoch, odkiaľ sme aj zaznamenali jeho silné hlasové prejavy, ak do chráneného územia patria aj staré porasty, podobne ako u sovy dlhochvostej treba ťažbu starých porastov usmerniť na mimohniezdne obdobie, nájsť dutiny a tie časti porastu ťažiť výberkovo so zachovaním bútľavín, v ktorých hniezdi pôtik kapcavý.
 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • krkavec čierny (Corvus corax) Raaf Corvus corax Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ všežravec | ♫ hlboké "krok"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
 • kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) Tjiftjaf Phylloscopus collybita Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ kroviny,lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev čip-čap
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix) PhylloscopusSibilatrixXXX.jpg ☼ | ❀ listnaté lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev "sip sip sip sip sŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ"
  spev "tü tü tü tü tü"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus) Fitis Phylloscopus trochilus Jos Zwarts 3.tif.jpg ☼ | ❀ (preslnené kroviny) ⚁⚂⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • stehlík čížavý (Carduelis spinus) CarduelisSpinusXXX.jpg❄☼|❀(smrek,jelša,breza) |♻semienka smrek,jelša,breza,hmyz|♫ vábenie "čí-ži",spev
  | ⚤⚒ hniezdo (boč. konár,smrek)
 • hýľ obyčajný/lesný (Pyrrhula pyrrhula) Goudvink Pyrrhula pyrrhula Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼(hory) | ❀ (ihličnaté,miešané lesy) | ♻ semienka,pupene | ♫ tü tü tü tü | ⚤⚒ hniezdo (ihličňany)
 • penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) SylviaAtricapillaXXX.jpg ☼ | ❀ lesy,kroviny) | ♻ hmyz| ♫
  , volanie tek tek tek
  | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
 • králik zlatohlavý (Regulus regulus) Goudhaantje Regulus regulus Jos Zwarts 2.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚀(jar),⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
 • drozd trskota (Turdus viscivorus) Grote lijster Turdus viscivorus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy) | ♻ imelo,imelovec,dážďovky,hmyz | ♫ spev
  , "trrr"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
 • sýkorka uhliarka (Parus ater) Zwarte mees Periparus ater Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤ dutiny (ďatle)
 • sojka obyčajná (Garrulus glandarius) Gaai Garrulus glandarius Jos Zwarts 3XXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫ škrieka
  , napodobňuje
  | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
 • krivonos smrekový (Loxia curvirostra) LoxiaCurvirostraXXX.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté lesy) | ♻ semená ihličnatých stromov | ♫ hlas | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
 • vrchárka modrá (Prunella modularis) Heggenmus Prunella modularis Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (mladiny v lesoch) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
P1060666PodBesnikomLuky.jpg

Bacúšska jelšina

SKUEV0399

P1060660BacuskaJelsina2.jpg
P1060644BacuskaJelsinaTabula.jpg
P1060645BacuskaJelsina.jpg
Loading map...Prieskum

Dňa 4.6.2015 sme spolu s pracovníkom Správy NP Muránska planina preskúmali časť rezervácie a umiestnili dva diktafóny. Jeden nový diktafón SONY ICD-UX533 zo Správy parku a jeden Olympus DM550. Viď mapa vyššie a foto nižšie.Popri inštalovaní nahrávacích zariadení sa nám podarilo zaznamenať 14 druhov vtákov. Bolo to v čase od 8:15 do 9:15 seč, teda 1 hodina. Vačšina záznamov ako spev, hlas

 • alebo nález hniezda (viď v sumárnom prehľade druh králik zlatohlavý - Regulus regulus).

Výsledky sme zapísali do databázy KIMS, dáta filtrovať podľa dátumu.

Diktafón Olympus DM550 01 zaznamenal 21 druhov. Druhý diktafón bol necelých 100m ďalej a predsa táto nahrávka priniesla niektoré iné druhy, ktoré susedný diktafón nezachytil. Napríklad len vďaka tejto nahrávke sme zistili ďatla veľkého (Dendrocopos major), hýľa (Pyrrhula pyrrhula) a kôrovníka dlhoprstého (Certhia familiaris).

večer

noc

ráno

Diktafón Sony, patriaci Národnému parku nahral 18 druhov. Aj keď boli diktafóny necelých 100m od seba, len vďaka tomuto diktafónu sme zaznamenali sýkorku chochlatú (Parus cristatus) a dva európsky významné druhy prepelicu (Coturnix coturnix) a tesára čierneho (Dryocopus martius).

Nahrával v celku až do rána.

Sumárny zoznam zistených druhov

Celkový počet zistených druhov je 25 a z nich 2 druhy sú európsky významné.

(vysvetlivky k značkám)

lesné druhy, súvislé lesy alebo pásy lesov

 • tesár čierny (Dryocopus martius) Zwarte specht Dryocopus martius Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,mravce | ♫ kjééé,kürr kürr
  ,kuikui, teritoriálne bubnovanie: samica | ⚤⚒ hniezdo (dutiny)
  • bol zaznamenaný v oboch diktafónoch, záznam je uložený v databáze KIMS pod číslom 2274268 a KIMS pod číslom 2274245
  • pre tesára je toto chránené územie v tomto vekovom štádiu typické životné prostredie, prípadné vyťaženie stromov tak výberkovo po hniezdnom období a ideálne je, aby v zimnom období pri zamrznutej vode bolo vykonané dohľadanie hniezdnych a spacích dutín a tak usmernené hospodárenie
 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • drozd čvíkotavý (Turdus pilaris) TurdusPilarisXXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ | ⚤⚒ hniezdo ()
 • penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) SylviaAtricapillaXXX.jpg ☼ | ❀ lesy,kroviny) | ♻ hmyz| ♫
  , volanie tek tek tek
  | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
 • kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) Tjiftjaf Phylloscopus collybita Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ kroviny,lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev čip-čap
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • králik zlatohlavý (Regulus regulus) Goudhaantje Regulus regulus Jos Zwarts 2.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚀(jar),⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
  • kolega Jerguš Tesák dohľadal hniezdo podľa toho, že králik práve staval hniezdo, záznam je uložený v databáze KIMS pod číslom 2274165
 • králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus) Vuurgoudhaan Regulus ignicapillus Jos Zwarts 1.tif.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
 • kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) CerthiaFamiliarisXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté a miešané lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ spev má 2 časti
  , vábenie "siit"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)
 • sýkorka veľká (Parus major) ParusMajorxxx.jpg ❄☼ | ❀ (les,stromoradie) | ♻ hmyz | ♫ "ci-be..,cici-trn.."
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
 • sýkorka uhliarka (Parus ater) Zwarte mees Periparus ater Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤ dutiny (ďatle)
 • sýkorka chochlatá (Parus cristatus) Kuifmees Lophophanes cristatus Jos Zwarts 1.tif.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnatý les) ⚃⚄| ♻ hmyz | ♫ "cici-prrrPrrr" | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • sýkorka hôrna / lesklohlavá (Parus palustris) Glanskopmees Parus palustris Jos Zwarts.tif.jpg ❄☼ | ❀ (list.les) | ♻ hmyz | ♫ spev "fi-ťu fi-ťu"
  alebo "ťip ťip"
  kontakt "istje istje"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • vlha obyčajná (Oriolus oriolus) OriolusOriolusXXXmale.jpg ☼ | ❀ (listnaté lesy, háje) | ♻ hmyz a bobule | ♫ flautovité "strýco juró"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
  • vlha sa prvý deň ani neozvala, až na druhý deň ráno v oboch diktafónoch a počuli sme ju aj počas zberu diktafónov. Pekný úsek jej hlasu si môžete vypočuť tu. Takisto sme zvukové ukážky priložili aj k záznamom v databáze KIMS, vedené pod číslami 2274243 a 2274267
 • vrana popolavá (Corvus cornix) CorvusCornixXXX.jpg ❄☼ | ❀ (otvorená krajina so stromami) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫
  "krá krá" | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
 • glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) Appelvink Coccothraustes coccothraustes Jos Zwarts 3XXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,zmiešané lesy,kroviny,záhrady) | ♻ semená v tvrdých obaloch | ♫ spev a hlas
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
 • stehlík čížavý (Carduelis spinus) CarduelisSpinusXXX.jpg❄☼|❀(smrek,jelša,breza) |♻semienka smrek,jelša,breza,hmyz|♫ vábenie "čí-ži",spev
  | ⚤⚒ hniezdo (boč. konár,smrek)
 • hýľ obyčajný/lesný (Pyrrhula pyrrhula) Goudvink Pyrrhula pyrrhula Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼(hory) | ❀ (ihličnaté,miešané lesy) | ♻ semienka,pupene | ♫ tü tü tü tü | ⚤⚒ hniezdo (ihličňany)
 • vrchárka modrá (Prunella modularis) Heggenmus Prunella modularis Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (mladiny v lesoch) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()

poľné a lúčne druhy s roztrúsenou vegetáciou, okraj lesa

 • prepelica poľná (Coturnix coturnix) Kwartel Coturnix coturnix Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (polia,ďateliny,lúky) | ♻ hmyz, semená | ♫
  "poďte žať - poďte žať..." | ⚤⚒ hniezdo (jamka,výstelka tráva,pierka)
  • záznam aj hlas je uložený v databáze KIMS pod číslom 2274237
  • prítomnosť volajúceho samčeka v noci je len pre blízkosť lúk, v tomto lesnatom chránenom území sa druh nevyskytuje ako hniezdič

vodné a mokraďné druhy

P1060655BacuskaJelsina.jpg

Trešková

SKUEV0202

P1060671Treskova.jpg
P1060672Treskova.jpg
Smeruje na východ, tam je takáto dubina vo svahu
Loading map...


Prieskum

Začiatkom júna 2015. Dňa 4.6.2015 sme spolu s kolegom Jergušom Tesákom z pracoviska Správy NP Muránska planina preskúmali časť Panská hora a umiestnili sme dva diktafóny. Jeden čerstvý nový diktafón SONY ICD-UX533 zo Správy a Olympus DM550. Viď mapa vyššie a foto nižšie.


Sony nemá časové spúšťanie, tak sme ho otestovali, koľko vydrží. Od 14:30 seč vydržal nahrávať až do nášho príchodu na druhý deň ráno 5.6.2015 o 6:16 seč. Nemá ešte ochranný obal, tak sme si našli spadnutý kmeň a v jeho pazuche konárov sme vytvorili v práchnivom dreve úkryt.


Olympus DM550 má možnosť nastaviť časové spúšťanie. Nastavili sme tri časové snímky. Večer od 18 do 21, v noci od 23 do 01 seč a ráno od 3 do 6 seč.

Priamo v teréne sme zistili 19 druhov. Lokalitu sme navštívili večer, rozmiestnili diktafóny a potom na druhý deň ráno. Z týchto 19 druhov sme nahrali na diktafóny 18. Jeden druh, stehlíka zeleného (Carduelis chloris), sme zistili len počas pochôdzky v teréne.

Výsledky sme zapísali do databázy KIMS, dáta filtrovať podľa dátumu.

Diktafón Olympus DM550 nahral 32 druhov. Zachytil štyri druhy, ktoré sme nezaznamenali počas priameho pobytu v teréne ani na druhý diktafón. Ide o tri nelesné druhy, ktorých hlasové prejavy zachytil od okraja lesa, od polí, potoka Muránka a vodnej nádrže.

RannyChorus.jpg

ráno

Diktafón SONY zaznamenal 28 druhov. Prispel tesárom čiernym (Dryocopus martius) a muchárikom malým (Ficedula parva). A čo je dôležité, oba tieto druhy su európsky významné.Sumárny zoznam zistených druhov

Celkový počet zistených druhov je 35. Zoznam tvorí jeden cicavec, 34 vtáčich druhov, z nich 9 patrí medzi európsky významné druhy. Nie všetkých 9 sa viaže na lesný biotop. Jeden mokraďný druh preletoval nad lesom a jeden volal z lúčnych biotopov na okraji lesa. V zozname ich nájdete označené hrubým písmom.

(vysvetlivky k značkám)

lesné druhy, súvislé lesy alebo pásy lesov

 • myšiak hôrny (Buteo buteo) Buizerd Buteo buteo Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
 • kukučka obyčajná (Cuculus canorus) Common Cuckoo by Mike McKenzie white background.jpg ☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ húsenice | ♫ samec "ku-ku ku-ku"
  , samica buble
  | ⚤ zanáša do hniezd iných (spevavcom)
 • ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) DendrocoposLeucotosXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (bučiny,miešané lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ bubnovanie,kük | ⚤⚒ dutina
  • záznam o výskyte podľa drumbľovania je uložený aj s nahrávkou v databáze KIMS
  • aby bol v tomto chránenom území dlhodobo, treba dodržiavať navrhované menežmentové opatrenia a to najmä šetrné spôsoby hospodárenia (výberkový) v mimohniezdnom období a navrhované ponechávanie stromov a drevnej hmoty je podstatné i pre tento vzácny druh ďatla, nielen pre vzácne druhy bezstavovcom tohoto chráneného územia
 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
 • ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) Middelste bonte specht Dendrocopos medius Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (luhy,dubiny) | ♻ hmyz,mravce,plody,miazga | ♫ kikkkkk,kvé kvé | ⚤⚒ dutina
  • zistili sme aj počas vyvesiavania a zbierania diktafónov a takisto v oboch diktafónoch. Nakoniec máme v databáze 3 záznamy. Napríklad tento záznam v KIMS-e ako č. 2335649 má aj zvuk aj
  • pre dlhodobé zachovanie prítomnosti tohoto druhu ďatľa stačí dodržiavanie navrhovaných menežmentovových opatrení, čo zabezpečuje extenzívnosť lesného hospodárenia a súčasne zachovanie podielu duba v poraste

spektrogram

 • ďateľ malý (Dendrocopos minor) Kleine bonte specht Dendrocopos minor Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté lesy) | ♻ hmyz na kôre| ♫ "kikikikikiki"
  ,jemné bubnovanie | ⚤⚒ dutina (strom)
 • tesár čierny (Dryocopus martius) Zwarte specht Dryocopus martius Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,mravce | ♫ kjééé,kürr kürr
  ,kuikui, teritoriálne bubnovanie: samica | ⚤⚒ hniezdo (dutiny)
  • zaznamenal ho diktafón SONY, tento záznam je uložený v KIMS-e pod č. 2335643
  • pre dlhodobé priaznivé životné podmienky tesárovi stačí dodržiavať navrhované menežmentové opatrenia - ťažba šetrný spôsobom a plus k dokonalosti stačí, ak zoológ dohľadá a označí spacie a hniezdne stromy, v tomto lese o bude hlavne buk lesný
 • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Oeraluil Strix uralensis Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)
  • nález pierka, viď záznam v databáze KIMS pod číslom 2327415
  • pár, záznam aj hlas je uložený v databáze KIMS pod číslom 2335657
  • sova dlhochvostá vyžaduje staré bútľaviny, pahýle a hniezda dravcov, kde hniezde, ak tieto ostanú pri šetrnom spôsobe hospodárenie v lese zachované, z pohľadu hospodára je jej prežitie v chránenom území zabezpečené
 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)
 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
 • penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) SylviaAtricapillaXXX.jpg ☼ | ❀ lesy,kroviny) | ♻ hmyz| ♫
  , volanie tek tek tek
  | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
 • kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) Tjiftjaf Phylloscopus collybita Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ kroviny,lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev čip-čap
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix) PhylloscopusSibilatrixXXX.jpg ☼ | ❀ listnaté lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev "sip sip sip sip sŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ"
  spev "tü tü tü tü tü"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
 • kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) CerthiaFamiliarisXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté a miešané lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ spev má 2 časti
  , vábenie "siit"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)
 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • muchár sivý (Muscicapa striata) Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (okraje listnatých a zmiešaných lesov, parky, sady) | ♻ lietajúci hmyz | ♫ "cíí - ťj ťj"
  | ⚤ v polodutinách (strom)
 • muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) FicedulaAlbicollis.jpg ☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ nemelodický spev
  , volanie a varovnie
  | ⚤ stromové dutiny (po ďatloch)
  • záznam o výskyte je uložený v databáze KIMS
  • les tohoto chráneného lesného územia je typickým biotopom, úplne stačí dodržať výberkový spôsob hospodárenia so zachovaním bútľavín po ďatloch
 • muchárik malý (Ficedula parva) FicedulaParvaXXX.jpg ☼ | ❀ (staré bučiny) ⚃⚄| ♻ hmyz | ♫ spev "titla-titla-ti-tla tla tla", spev a cvrr, vábenie "tyli", alarm "trrr" | ⚤ v polodutinách (strom)

Typické sú staré porasty bukov a dubov, tieto ak ostanú a nebudú veľkoplošne vymenené za iný druh stromu, s tým. že sa budú ťažiť po hniezdnej dobe a výberkovo - o muchárika malého tu bude dobre postarané

 • sýkorka uhliarka (Parus ater) Zwarte mees Periparus ater Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤ dutiny (ďatle)
 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
 • sýkorka veľká (Parus major) ParusMajorxxx.jpg ❄☼ | ❀ (les,stromoradie) | ♻ hmyz | ♫ "ci-be..,cici-trn.."
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
 • sýkorka hôrna / lesklohlavá (Parus palustris) Glanskopmees Parus palustris Jos Zwarts.tif.jpg ❄☼ | ❀ (list.les) | ♻ hmyz | ♫ spev "fi-ťu fi-ťu"
  alebo "ťip ťip"
  kontakt "istje istje"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • sojka obyčajná (Garrulus glandarius) Gaai Garrulus glandarius Jos Zwarts 3XXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫ škrieka
  , napodobňuje
  | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
 • glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) Appelvink Coccothraustes coccothraustes Jos Zwarts 3XXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,zmiešané lesy,kroviny,záhrady) | ♻ semená v tvrdých obaloch | ♫ spev a hlas
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
 • stehlík zelený (Carduelis chloris) Chloris.png ❄☼ | ❀ (okraj lesa,lúka) | ♻ semienka,hmyz(jar) | ♫ ako zvonkohra | ⚤⚒ hniezdo (strom,krík)

Cicavce

poľné a lúčne druhy s roztrúsenou vegetáciou, okraj lesa

 • chrapkáč poľný (Crex crex) CrexCrexxxx.jpg ☼ | ❀ (lúky od nížiny po horské) | ♻ hmyz | ♫ veľmi silné "krex-krex krex-krex krex-krex" | ⚤⚒ hniezdo (v tráve)
 • bažant obyčajný (Phasianus colchicus) PhasianusColchicusxxx.jpg ❄☼ | ❀ (otvorené plochy) | ♻ rastliny | ♫ kokŕhanie | ⚤⚒ hniezdo (na zemi, občas na strome)

vodné a mokraďné druhy

 • trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus) AcrocephalusArundinaceusXXX.jpg ☼ | ❀ (trstiny, pálky rybníkov a brehov vôd nížin) | ♻ hmyz | ♫ "kare kare kit kit kit.." | ⚤⚒ hniezdo (trstina,pálka)
 • chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) NycticoraxNycticoraxXXX.jpg ☼ | ❀ vody,mokrade ⚂⚃⚄ | ♻ rybky, obojživeľníky, hmyz | ♫ ⚤ kvak, kvak | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
  • záznam o výskyte preletujúceho nad lesom nájdete v databáze KIMS


P1060673Treskova.jpg

Hrdzavá dolina - záver pod Nižnou Kľakovou

Pohľad od umiestnenie DM55001 na miesta, kde boli inštalované ostatné štyri
Pohľad nazad do doliny kde boli umiestnené 2 diktafóny
P1060736x.jpg
Loading map...


Cieľ

Terénne mapovanie zoologických druhov muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) a žlna sivá (Picus canus),

Prieskum

Dňa 3.7. a 4.7.2015 sme skúmali spolu s kolegyňou Denisou Löbbovou z pracoviska Správy NP Muránska planina záver Hrdzavej doliny v miestach kde sú naplánované doruby. Rozmiestnili sme 5 diktafónov, ktoré sme na druhý deń pozbierali.

Počas terénnych pochôdzok sme zistili 35 druhov. Z týchto boli 4 druhy vtákov európsky významné: jariabok hôrny (Tetrastes bonasia), tesár čierny (Dryocopus martius), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) a ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) (čo činí skoro 50% všetkých zistených európsky významných druhov).Diktafón DM550 č. 01 zachytil 32 druhov. Priniesol aj 4 nové denné druhy, ako sýkorka obyčajná (Parus major), sýkorka hôrna (Parus palustris), orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes) a európsky významné druhy škovránik stromový (Lullula arborea) a orol krikľavý (Aquila pomarina). Jeden nočný druh sova lesná (Strix aluco).
Diktafón DM550  č. 02 zaznamenal 24 druhov. Doplnil náš zoznam z denných pozorovaní o niekoľko nočných druhov alebo aktívnych aj v noci, ako európsky významná prepelica poľná (Coturnix coturnix) a srnec lesný (Capreolus capreolus.

 • v noci medzi 22 a 23 seč sa ozval zatiaľ neurčený zvuk presne na druh, pripomína žlnu sivú, avšak teraz je noc. nahrávku si môžete tu vypočuť. Tento hlas si vypočul Samo Pačenovský a píše: Znie to ako nejaký bahniak, podobne sa ozýva Calidris alpina (minule som si ho práve prehrával), takže mohlo by to byť ono. Alebo nejaký iný Calidris, to by bolo treba ešte overiť. pobrežníky môžu v noci preletovať aj vysoké hrebene, koniec júla je už dobrý termín na ťah prvých bahniakov zo severu..
Pomocou diktafónu DM650 sme nahrali hlasy 31 druhov. Pribudli 2 druhy cicavcov medveď hnedý (Ursus arctos) a veverica obyčajná (Sciurus vulgaris). Z denných druhov vtákov sa doplnil náš zoznam pozorovaní o tieto druhy: ďateľ veľký (Dendrocopos major), európsky významný ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) a glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes).

 • zaujímavé sú nahrávky dychu medveďa napríklad táto nahrávka, nahrávacie zariadenia sú tesne pod lesnou cestou a zrejme medveď použil lesnú cestu, lebo v tomto čase bol nahraný jeho hlas aj na iných nahrávacích zariadeniach.

Počujeme druhy: sýkorka uhliarka (Parus ater), králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), drozd čierny (Turdus merula), králik zlatohlavý (Regulus regulus), kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita) a červienka (Erithacus rubecula).

Počujeme druhy: penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), králik zlatohlavý (Regulus regulus), pinka (Fringilla coelebs), oriešok (Troglodytes troglodytes), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita) a tesár čierny (Dryocopus martius).
Diktafón LS 11 zaznamenal len 21 druhov ale napriek tomu priniesol poznatky 2 nových druhoch a to európsky významný pôtik kapcavý (Aegolius funereus) a za šera aktívna sluka lesná (Scolopax rusticola).

Takto sme zistili na tom mieste 29 druhov.
a nakoniec diktafón DM 670 má 34 druhov. Ako nové pridal kukučku obyčajnú (Cuculus canorus), európsky významnú žlnu sivú (Picus canus).

 • zistili sme tu najväčší počet druhov zo všetkých piatich nahrávok, pravdepodobne preto, že je to južne exponovaná stráň, skaly, okraj planiny a stret listnatých a zmiešaných lesov, blízkosť lúčnych porastov (aj na tomto nahrávacom bode sa ozvala prepelica (Coturnix coturnix))
 • tejto nahrávke sme sa venovali aj ako vyučovaciemu materiálu a vyhodnocovali sme ju viacerí
Sumárny zoznam zistených druhov

Priebežný celkový počet druhov je 53.z nich je 11 európsky významných. Z tohoto počtu je 48 druhov vtákov, 4 druhy cicavcov a 1 plaz.

(vysvetlivky k značkám)

lesné druhy, súvislé lesy alebo pásy lesov

 • jariabok hôrny (Bonasa bonasia) TetrastesBonasiaXXX.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté a zmiešané lesy) | ♻ rastlinná i živočíšna | ♫ "cissi-ceri-ci, ci cui" | ⚤⚒ hniezdo ()
  • našli sme ho na dvoch miestach v južnej časti záveru doliny, ozval sa samček revírnym hlasom
  • pre jeho zachovanie je potrebné sa vyhnúť jarným hospodárskym činnostiam v lesoch, aby nebol rušený pri hniezdení
 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
 • kukučka obyčajná (Cuculus canorus) Common Cuckoo by Mike McKenzie white background.jpg ☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ húsenice | ♫ samec "ku-ku ku-ku"
  , samica buble
  | ⚤ zanáša do hniezd iných (spevavcom)
 • sluka lesná (Scolopax rusticola) ScolopaxRusticolisXXX.jpg ☼ | ❀ (lesy v horách) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫"cik - korr korr"
  | ⚤⚒ hniezdo na zemi
 • orol krikľavý (Aquila pomarina) AquilaPomarinaXXX.jpg ☼ | ❀ (mozaika lesov, lúk a pasienkov) ⚂⚃⚄| ♻ hlavne drobné cicavce, menej vtáky, plazy a hmyz | ♫ vyššie "kjif-kjif" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
  • vyskytol sa na bode, ktorý je najbližšie k ústiu doliny, čo je pre tento druh typické
  • zrejme hniezdi v chránenom území nižšie v Hrdzavej doline, kde je jeho hniezdisko dostatočne chránené
 • jastrab krahulec (Accipiter nisus) AccipiterNisusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti, v zime všade) | ♻ menšie vtáctvo a cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
 • myšiak hôrny (Buteo buteo) Buizerd Buteo buteo Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec revírny hlas:pupupu..
  , alarm: tjiauk
  | ⚤ dutiny (po tesárovi)
  • jeho hlavná hlasová aktivita končí v mesiaci máj, takže nahrávky teraz nehovoria o jeho stavoch, viacmenej ide o náhodný záznam poplašného hlasu, zaznamenali sme ho na jednej lokalite, hlas tjiauk
  • vyžaduje dutiny pre hniezdenie, najčastejšie po tesárovi, ktorý hniezdi v starých bukov a jedliach. Najstaršie jedliny sú už v pásoch - vhodnejšie než doťažiť celé pásy je treba dohodnúť výberkový spôsob ťažby, aby ostala mozaika starých stromov
 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)
 • ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) PicoidesTridactylusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté horské lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ bubnovanie | ⚤⚒ dutina
  • máme len jeden záznam priamo počas terénnych pochôdzok, inak v diktafónoch sme nezachytili už jeho typické bubnovanie, ktorým sa dá akusticky registrovať, jeho ostatné hlasové aktivity sú sporadickejšie ako u ostatných ďatloch
  • pre dlhodobé zachovanie stačí, ak nebude lesné hospodárenia intenzívne
 • ďateľ malý (Dendrocopos minor) Kleine bonte specht Dendrocopos minor Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté lesy) | ♻ hmyz na kôre| ♫ "kikikikikiki"
  ,jemné bubnovanie | ⚤⚒ dutina (strom)
 • ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) DendrocoposLeucotosXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (bučiny,miešané lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ bubnovanie,kük | ⚤⚒ dutina
  • našli sme ho na troch miestach, všade tam, kde je zmiešaný les a blízko skalnatý terén
  • vyžaduje, aby bolo v poraste dostatok ležiaceho a stojaceho mŕtveho dreva
 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
 • žlna sivá (Picus canus) PicusCanusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ les (listnatý,zmiešaný),buk ! ⚃⚄| ♻ mravce | ♫ rev.hlas: klü-klü-klü---klü, vzrušenie kek kek.., alarm: kük-kük  kü-kekeke | ⚤⚒ dutiny (strom)
  • zaznamená bola len na jednom mieste, v južne exponovanej časti doliny s prevahou bučín
 • tesár čierny (Dryocopus martius) Zwarte specht Dryocopus martius Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,mravce | ♫ kjééé,kürr kürr
  ,kuikui, teritoriálne bubnovanie: samica | ⚤⚒ hniezdo (dutiny)
  • v závere doliny sme našli vylietanú rodinku, boli tak aktívny, že dominovali vo viacerých nahrávacích zariadeniach a našli sme ich aj počas inštalácie diktafónov
  • je staviteľom dutín pre väčšie druhy, napríklad pre pôtika a plúžika, tieto dutiny stavia v starých bukov a jedliach. Najstaršie jedliny sú už v pásoch - vhodnejšie než doťažiť celé pásy je treba dohodnúť výberkový spôsob ťažby, aby ostala mozaika starých stromov
 • sojka obyčajná (Garrulus glandarius) Gaai Garrulus glandarius Jos Zwarts 3XXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫ škrieka
  , napodobňuje
  | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
 • orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes) Nucifraga caryocatactesXXX.jpg ❄☼ | ❀ (rôznoveké členité horské zmiešané a ihličnaté lesy) | ♻ semienka | ♫"krér"
  | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
 • krkavec čierny (Corvus corax) Raaf Corvus corax Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ všežravec | ♫ hlboké "krok"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
 • sýkorka veľká (Parus major) ParusMajorxxx.jpg ❄☼ | ❀ (les,stromoradie) | ♻ hmyz | ♫ "ci-be..,cici-trn.."
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
 • sýkorka chochlatá (Parus cristatus) Kuifmees Lophophanes cristatus Jos Zwarts 1.tif.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnatý les) ⚃⚄| ♻ hmyz | ♫ "cici-prrrPrrr" | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • sýkorka uhliarka (Parus ater) Zwarte mees Periparus ater Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤ dutiny (ďatle)
 • sýkorka hôrna / lesklohlavá (Parus palustris) Glanskopmees Parus palustris Jos Zwarts.tif.jpg ❄☼ | ❀ (list.les) | ♻ hmyz | ♫ spev "fi-ťu fi-ťu"
  alebo "ťip ťip"
  kontakt "istje istje"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus) AegithalosCaudatusxxx.jpg ❄☼ | ❀ (okraj lesa) | ♻ hmyz | ♫ "čvrrr čvrrr"
  | ⚤⚒ hniezdo (kroviny)
 • kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix) PhylloscopusSibilatrixXXX.jpg ☼ | ❀ listnaté lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev "sip sip sip sip sŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ"
  spev "tü tü tü tü tü"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus) Fitis Phylloscopus trochilus Jos Zwarts 3.tif.jpg ☼ | ❀ (preslnené kroviny) ⚁⚂⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) Tjiftjaf Phylloscopus collybita Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ kroviny,lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev čip-čap
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) SylviaAtricapillaXXX.jpg ☼ | ❀ lesy,kroviny) | ♻ hmyz| ♫
  , volanie tek tek tek
  | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
 • králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus) Vuurgoudhaan Regulus ignicapillus Jos Zwarts 1.tif.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
 • králik zlatohlavý (Regulus regulus) Goudhaantje Regulus regulus Jos Zwarts 2.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚀(jar),⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) CerthiaFamiliarisXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté a miešané lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ spev má 2 časti
  , vábenie "siit"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)
 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
 • drozd trskota (Turdus viscivorus) Grote lijster Turdus viscivorus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy) | ♻ imelo,imelovec,dážďovky,hmyz | ♫ spev
  , "trrr"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) FicedulaAlbicollis.jpg ☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ nemelodický spev
  , volanie a varovnie
  | ⚤ stromové dutiny (po ďatloch)
  • v závere doliny na bode DM650 a na bode DM670, na oboch lokalitách sú porasty bukov a zmiešané lesy, tento druh po skončení hniezdenia rýchlo opúšťa teritórium
  • aby ostal dlhodobo v území, je dôležité, aby boli staré listnané lesy ťažené šetrne, napríklad výberkovým spôsobom, aby stále ostali medzi nimi aj s bútľavinami - hniezdia v polodutinách a dutinách po menšich druhoch ďatlov
 • vrchárka modrá (Prunella modularis) Heggenmus Prunella modularis Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (mladiny v lesoch) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
 • glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) Appelvink Coccothraustes coccothraustes Jos Zwarts 3XXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,zmiešané lesy,kroviny,záhrady) | ♻ semená v tvrdých obaloch | ♫ spev a hlas
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • hýľ obyčajný/lesný (Pyrrhula pyrrhula) Goudvink Pyrrhula pyrrhula Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼(hory) | ❀ (ihličnaté,miešané lesy) | ♻ semienka,pupene | ♫ tü tü tü tü | ⚤⚒ hniezdo (ihličňany)
 • stehlík čížavý (Carduelis spinus) CarduelisSpinusXXX.jpg❄☼|❀(smrek,jelša,breza) |♻semienka smrek,jelša,breza,hmyz|♫ vábenie "čí-ži",spev
  | ⚤⚒ hniezdo (boč. konár,smrek)
 • krivonos smrekový (Loxia curvirostra) LoxiaCurvirostraXXX.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté lesy) | ♻ semená ihličnatých stromov | ♫ hlas | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)

poľné a lúčne druhy s roztrúsenou vegetáciou, okraj lesa

 • prepelica poľná (Coturnix coturnix) Kwartel Coturnix coturnix Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (polia,ďateliny,lúky) | ♻ hmyz, semená | ♫
  "poďte žať - poďte žať..." | ⚤⚒ hniezdo (jamka,výstelka tráva,pierka)
  • samček sa v noci ozval spevom na troch nahrávacích bodoch v tých istých minútach! okolo 22:59 seč, na susediacich DM550 02 a 650 v tej istej minúte a o minútku skôr na bode DM670. Samček sa totiž ozýva aj za letu. Ide o preletujúceho a ozývajúceho sa jedinca
 • škovránik stromový (Lullula arborea) LullulaArborea.jpg ☼ | ❀ (otvorené miesta s rozptýlenými drevinami) ⚂⚃| ♻ hmyz| ♫ spev za letu | ⚤⚒ na zemi
  • záznam len na bode DM550 01, viď vyššie aj foto oblasti s otvorenejšími plochami

vodné, pri potokoch a stojatých vodách, mokraďné druhy

 • pravdepodobne bahniak Calidris alpina (prelet v noci)
 • trasochvost horský (Motacilla cinerea) MotacillaCinereaXXX.jpg☼ | ❀ horské rieky,bystriny | ♻ hmyz| ♫ vábenie ostré "si-tit" | ⚤⚒ hniezdo v polodutinách (brehy potokov)


iné než vtáky

 • slepúch lámavý (Anguis fragilis)
 • jeleň lesný (Cervus elaphus) CervusElaphusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ bylinožravec | ♫ ruja]
 • srnec lesný (Capreolus capreolus) CapreolusCapreolusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,polia) ()| ♻ rastlinná potrava| ♫ štekanie | ⚤ odložené mláďatá (tráva)
 • medveď hnedý (Ursus arctos) UrsusArctosXXX.jpg
  • zaznamenali sme ho na troch z piatich bodov, všetky tri boli na južne exponovanej stráni doliny pod skalnatou časťou hrany planiny
 • veverica obyčajná (Sciurus vulgaris) SciurusVulgarisXXX.jpg


Hrdzavá dolina - záver pod Nižnou Kľakovou, fragmenty starých porastov prerušované ťažbou v holorubných pásoch

Nižná Kľaková - Siváková

Pri DM 550 02, 1300 m n.m.
Pohľad na juh na Sivákovú
rozkvitnuté lúky začiatkom júla 2015
Loading map...


Prieskum

Dňa 4.7. a 5.7.2015 sme v závere Hrdzavej doline zozbierali diktafóny a vystúpali sme na Nižnú Kľakovú a Sivákovú. Opäť s kolegyňou Denisou Löbbovou z pracoviska Správy NP Muránska planina. Rozmiestnili sme 3 diktafóny v týchto nadmorských výškach na okraj planiny nad Hrdzavou dolinou.

Priamo v terénne sme našli ... 22 druhov. Z nich 2 európsky významné druhy.

 • nález dutiny tesára čierneho na hrane planiny v buku. Pozícia zaznamená v databáze KIMS.
na okraji Hrdzavej doliny a planiny, Nižná Kľaková


 • počuli sme dvoch chrapkáčov (Crex crex), z nich jedného sme vyplašili a kuriozitka je že zobral si to letieť cez les.
revír chrapkáča


P1060794xNKDM55002biotopSylviaBorin.jpg P1060792xNKDM55002okoliePanorama5.jpg SylviaBorin.jpg

Nahrávku si vypočujte tu.


Olympus DM550 č.01 zaznamenal 21 druhov. Prispel 6 druhmi: králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus), kobylka, srnec, sluka (Scolopax rusticola),drozd plavý (Turdus philomelos),kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris).Olympus DM550 č.02 zaznamenal 26 druhov. Ako nové prispel myšiakom hôrnym (Buteo buteo), vrchárkou, drozdom kolohrivcom, sýkorkou čiernohlavou, orešnicou

 • už som raz videl v susednom Slovenskom rudohorí, že za letiacou slukou vyleteli dve a nasledovali, aj na tejto nahrávke a spektrograme počuť a vidieť podobný jav, Vtedy som si zapísal, že skôr si myslím, že sú to mláďatá, než samice.

ScolopaxZvlastneViacere.jpg

vypočujte si nahrávkuOlympus DM670 priniesol dôkaz o 23 druhoch.


Sumárny zoznam zistených druhov

Počet zistených druhov 34. Z nich 32 vtáčich druhov (2 európsky významné), 1 cicavec a 1 kobylka.


(vysvetlivky k značkám)

lesné druhy, súvislé lesy alebo pásy lesov

 • sluka lesná (Scolopax rusticola) ScolopaxRusticolisXXX.jpg ☼ | ❀ (lesy v horách) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫"cik - korr korr"
  | ⚤⚒ hniezdo na zemi
  • DM 550 01,02 aj 670, ráno a večer za šera aktívne, hlas za letu
 • myšiak hôrny (Buteo buteo) Buizerd Buteo buteo Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
  • DM 550 02
 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
  • zistený pri umiestňovaní DM 550 01, takisto bol aj na nahrávke tohoto diktafónu
 • tesár čierny (Dryocopus martius) Zwarte specht Dryocopus martius Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,mravce | ♫ kjééé,kürr kürr
  ,kuikui, teritoriálne bubnovanie: samica | ⚤⚒ hniezdo (dutiny)
  • dutina
  • Siváková DM 670
 • sojka obyčajná (Garrulus glandarius) Gaai Garrulus glandarius Jos Zwarts 3XXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫ škrieka
  , napodobňuje
  | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
  • v teréne
  • DM 550 01,02 hlas
 • orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes) Nucifraga caryocatactesXXX.jpg ❄☼ | ❀ (rôznoveké členité horské zmiešané a ihličnaté lesy) | ♻ semienka | ♫"krér"
  | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
  • DM 550 02
 • ľabtuška hôrna (Anthus trivialis) Boompieper Anthus trivialis Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (riedke lesy,okraj,rúbane) | ♻ hmyz na zemi | ♫ spev za letu | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • počas terénnych pochôdzok
  • DM 550 02 spev, 01 hlas
 • drozd trskota (Turdus viscivorus) Grote lijster Turdus viscivorus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy) | ♻ imelo,imelovec,dážďovky,hmyz | ♫ spev
  , "trrr"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
  • priamo v teréne
  • DM 550 01,02 i DM 670 hlas 'trrr
 • drozd kolohrivý (Turdus torquatus) Beflijster Turdus torquatus Jos Zwarts.tif.jpg ☼ | ❀ (horské lesy) | ♻ hmyz,stonôžky,červíky,slimáky,bobule - čučoriedky| ♫ črryt, črryt alebo tjyli, tjyli | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
  • na najvyššie položenom nahrávacom bode 1300 m n.m. DM 550 02
  • aj na Sivákovej, DM 670
 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
  • počas terénnych pochôdzok
  • DM 550 01 spev, poplašné hlasy na zemného nepriateľa
  • DM 550 02, hlas večer
  • DM 670, spev 2och samcov
 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
  • DM 550 01, 02 i 670 spev
 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
  • zistená priamo v teréne
  • v nahrávkach DM550 01 minimálne 2ja samci, u vedlajšie 02ky aj 670 na Sivákovej traja samci
 • stehlík čížavý (Carduelis spinus) CarduelisSpinusXXX.jpg❄☼|❀(smrek,jelša,breza) |♻semienka smrek,jelša,breza,hmyz|♫ vábenie "čí-ži",spev
  | ⚤⚒ hniezdo (boč. konár,smrek)
  • zaznamenaná v teréne
  • DM550 01,02 i 670 zachytil aktívne hlasové prejavy
 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
  • počutá v teréne počas pochôdzok
  • DM 550 01,02 i 670 spev
 • penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) SylviaAtricapillaXXX.jpg ☼ | ❀ lesy,kroviny) | ♻ hmyz| ♫
  , volanie tek tek tek
  | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
  • zistená priamo v teréne
  • DM 550 01 zachytil intenzívne spievajúcich 3och samcov
  • DM 550 02 podobne intenzívne 2och samcov
  • DM 670 spev
 • penica slávikovitá (Sylvia borin) Tuinfluiter Sylvia borin Jos Zwarts 2.tif.jpg
  • v teréne i nahratá na DM 550 02
 • kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix) PhylloscopusSibilatrixXXX.jpg ☼ | ❀ listnaté lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev "sip sip sip sip sŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ"
  spev "tü tü tü tü tü"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • v teréne
 • kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) Tjiftjaf Phylloscopus collybita Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ kroviny,lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev čip-čap
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • počas terénnych pochôdzok
  • DM 550 01,02 spev
 • kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus) Fitis Phylloscopus trochilus Jos Zwarts 3.tif.jpg ☼ | ❀ (preslnené kroviny) ⚁⚂⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • v teréne
  • DM 550 02, spev
 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
  • v teréne
  • na Sivákovej, DM 670
 • krivonos smrekový (Loxia curvirostra) LoxiaCurvirostraXXX.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté lesy) | ♻ semená ihličnatých stromov | ♫ hlas | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
  • terénne pochôdzky
  • DM 550 01, spev, odložené zaujímavé nahrávky
  • DM 550 02 aj 670, hlas
 • sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus) Matkopmees Parus montanus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ ihličnaté lesy,nížinné podmáčané) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev,volanie "déé" | ⚤⚒ dutiny (ďatle)
  • DM 550 02, spev
  • DM 670 vabenie
 • sýkorka uhliarka (Parus ater) Zwarte mees Periparus ater Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤ dutiny (ďatle)
  • v teréne
  • DM 550 01,02 o na 670 spev
 • sýkorka chochlatá (Parus cristatus) Kuifmees Lophophanes cristatus Jos Zwarts 1.tif.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnatý les) ⚃⚄| ♻ hmyz | ♫ "cici-prrrPrrr" | ⚤ hniezdo (dutiny)
  • v teréne
  • DM 550 01 spev
  • DM 670 spev
 • králik zlatohlavý (Regulus regulus) Goudhaantje Regulus regulus Jos Zwarts 2.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚀(jar),⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
  • spev sme počuli v teréne
  • DM5500 01,02 spev
  • DM670 2ja spev
 • králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus) Vuurgoudhaan Regulus ignicapillus Jos Zwarts 1.tif.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
  • DM 550 01,02 spev
 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
  • počas terénnych pochôdzok
  • DM 550 01,02 o 670 spev
 • kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) CerthiaFamiliarisXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté a miešané lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ spev má 2 časti
  , vábenie "siit"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)
  • DM 550 01,02 spev
  • DM 670 hlas
 • hýľ obyčajný/lesný (Pyrrhula pyrrhula) Goudvink Pyrrhula pyrrhula Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼(hory) | ❀ (ihličnaté,miešané lesy) | ♻ semienka,pupene | ♫ tü tü tü tü | ⚤⚒ hniezdo (ihličňany)
  • v teréne
  • DM 550 01, odložené hlasy z blízka
  • DM 550 02
  • DM670
 • vrchárka modrá (Prunella modularis) Heggenmus Prunella modularis Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (mladiny v lesoch) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
  • spev v DM 550 02, DM 670

poľné a lúčne druhy s roztrúsenou vegetáciou, okraj lesa

 • chrapkáč poľný (Crex crex) CrexCrexxxx.jpg ☼ | ❀ (lúky od nížiny po horské) | ♻ hmyz | ♫ veľmi silné "krex-krex krex-krex krex-krex" | ⚤⚒ hniezdo (v tráve)
  • v teréne ale aj diktafón DM 550 02 zachytil jeho silný hlas

Iné ako vtáky

 • kobylka, hlasná ako tettigonia .. ešte prebieha analýza ...
 • srnec lesný (Capreolus capreolus) CapreolusCapreolusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,polia) ()| ♻ rastlinná potrava| ♫ štekanie | ⚤ odložené mláďatá (tráva)
panoráma Nižná Kľaková, kopec 1300 m n.m., pohľad od severu na juhovýchod

Javorníková - okolie

Loading map...


Prieskum

Dňa 4.7. sme schádzajúc večer z Nižnej Kľakovovej, Sivákovej s kolegyňou Denisou Löbbovou z pracoviska Správy NP Muránska planina Rozmiestnili 2 diktafóny v okolí Javorníkovej. Na druhý deň ráno sme ich pozbierali.

V teréne sme zaznamenali 16 druhov., z toho 2 európsky významné, jariabok a ďateľ bielochrbtý.

DM 650 zaznamenala 20 druhov. K terénnym zápiskom prispela nasledujúcimi: červienka, sluka, králik zlatohlavý, vrchárka modrá, penica čiernohlavá, hýľ, holub hrivnák, brhlík, ľabtuška hôrna, kôrovník dlhoprstý, sýkorka chochlatá a čížik.

umiestnenie diktafónu DM 650 a okolie


LS 11 zaznamenal tiež 20 druhov. Prispel 2 európsky významnými druhmi ďatlom prostredným (Dendrocopos medius) a žlnou sivou (Picus canus), sýkorkou veľkou, krivonosom, sýkorkou hôrnou, kolibiarikom sykavým,

Sumárny zoznam zistených druhov

Počet zistených druhov 34 vtáčich druhov, z nich 4 európsky významné.


(vysvetlivky k značkám)

lesné druhy, súvislé lesy alebo pásy lesov

 • jariabok hôrny (Bonasa bonasia) TetrastesBonasiaXXX.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté a zmiešané lesy) | ♻ rastlinná i živočíšna | ♫ "cissi-ceri-ci, ci cui" | ⚤⚒ hniezdo ()
  • počas večerného schádzanie vyplašená vylietaná rodinka
 • holub plúžik (Columba oenas) ColumbaOenasxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy) ⚂⚃⚄| ♻ semená| ♫ hú-hu hú-hu | ⚤⚒ dutiny (v stromoch)
  • zistený pobytom v teréne
 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
  • DM 650
 • sluka lesná (Scolopax rusticola) ScolopaxRusticolisXXX.jpg ☼ | ❀ (lesy v horách) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫"cik - korr korr"
  | ⚤⚒ hniezdo na zemi
  • DM650
 • myšiak hôrny (Buteo buteo) Buizerd Buteo buteo Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) Middelste bonte specht Dendrocopos medius Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (luhy,dubiny) | ♻ hmyz,mravce,plody,miazga | ♫ kikkkkk,kvé kvé | ⚤⚒ dutina
  • LS 11
 • ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) DendrocoposLeucotosXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (bučiny,miešané lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ bubnovanie,kük | ⚤⚒ dutina
 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
  • pobytom v teréne
  • nahrávkou v DM 650 i v LS11
 • žlna sivá (Picus canus) PicusCanusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ les (listnatý,zmiešaný),buk ! ⚃⚄| ♻ mravce | ♫ rev.hlas: klü-klü-klü---klü, vzrušenie kek kek.., alarm: kük-kük  kü-kekeke | ⚤⚒ dutiny (strom)
  • LS 11
 • žlna zelená (Picus viridis) Groene specht Picus viridis Jos Zwarts 2x.jpg ❄☼ | ❀ (polootvorené lesy,lúky) | ♻ mravce na zemi | ♫"klü-klü-klü-klü"
  | ⚤⚒ hniezdo (dutiny)
 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
  • pobytom v teréne
  • diktafónom DM 650 aj LS11
 • sýkorka veľká (Parus major) ParusMajorxxx.jpg ❄☼ | ❀ (les,stromoradie) | ♻ hmyz | ♫ "ci-be..,cici-trn.."
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
  • LS11 spev
 • sýkorka chochlatá (Parus cristatus) Kuifmees Lophophanes cristatus Jos Zwarts 1.tif.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnatý les) ⚃⚄| ♻ hmyz | ♫ "cici-prrrPrrr" | ⚤ hniezdo (dutiny)
  • DM 650
 • sýkorka uhliarka (Parus ater) Zwarte mees Periparus ater Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤ dutiny (ďatle)
  • v teréne
  • v diktafóne DM650 2ja samci
  • v LS 11 spev
 • sýkorka hôrna / lesklohlavá (Parus palustris) Glanskopmees Parus palustris Jos Zwarts.tif.jpg ❄☼ | ❀ (list.les) | ♻ hmyz | ♫ spev "fi-ťu fi-ťu"
  alebo "ťip ťip"
  kontakt "istje istje"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
  • LS11
 • sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus) Matkopmees Parus montanus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ ihličnaté lesy,nížinné podmáčané) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev,volanie "déé" | ⚤⚒ dutiny (ďatle)
 • kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix) PhylloscopusSibilatrixXXX.jpg ☼ | ❀ listnaté lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev "sip sip sip sip sŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ"
  spev "tü tü tü tü tü"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • LS 11
 • kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) Tjiftjaf Phylloscopus collybita Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ kroviny,lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev čip-čap
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • pobytom v teréne
  • dikt. DM 650
 • penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) SylviaAtricapillaXXX.jpg ☼ | ❀ lesy,kroviny) | ♻ hmyz| ♫
  , volanie tek tek tek
  | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
  • DM 650 spev
  • LS 11
 • králik zlatohlavý (Regulus regulus) Goudhaantje Regulus regulus Jos Zwarts 2.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚀(jar),⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
  • pobytom v teréne
  • LS 11
 • králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus) Vuurgoudhaan Regulus ignicapillus Jos Zwarts 1.tif.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
  • pobytom v teréne
  • DM 650
 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
  • DM 650
  • LS 11
 • kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) CerthiaFamiliarisXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté a miešané lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ spev má 2 časti
  , vábenie "siit"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)
  • DM650 spev
 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
  • v teréne
  • DM650 zaznamenal 2 súbežne spievajúcich samcov
  • LS 11 spev
 • drozd trskota (Turdus viscivorus) Grote lijster Turdus viscivorus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy) | ♻ imelo,imelovec,dážďovky,hmyz | ♫ spev
  , "trrr"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
  • pobytom v teréne
  • LS 11kou
 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
  • Denisa našla vylietané mláďa
  • LS 11 spev
 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
  • DM 650
  • LS 11, 3ja samci
 • vrchárka modrá (Prunella modularis) Heggenmus Prunella modularis Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (mladiny v lesoch) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
  • DM 650 spev
 • ľabtuška hôrna (Anthus trivialis) Boompieper Anthus trivialis Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (riedke lesy,okraj,rúbane) | ♻ hmyz na zemi | ♫ spev za letu | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • DM 650 spev
 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
  • počas terénnej pochôdzky
  • DM650 zaznamenal spievať 4och rôznych samcov
  • LS 11 zas troch rôznych samcov
 • hýľ obyčajný/lesný (Pyrrhula pyrrhula) Goudvink Pyrrhula pyrrhula Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼(hory) | ❀ (ihličnaté,miešané lesy) | ♻ semienka,pupene | ♫ tü tü tü tü | ⚤⚒ hniezdo (ihličňany)
  • DM 650
  • LS 11
 • stehlík čížavý (Carduelis spinus) CarduelisSpinusXXX.jpg❄☼|❀(smrek,jelša,breza) |♻semienka smrek,jelša,breza,hmyz|♫ vábenie "čí-ži",spev
  | ⚤⚒ hniezdo (boč. konár,smrek)
  • DM 650
 • krivonos smrekový (Loxia curvirostra) LoxiaCurvirostraXXX.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté lesy) | ♻ semená ihličnatých stromov | ♫ hlas | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
  • LS 11


demontáž diktafónu LS11 a krátka prestávka, okolité biotopy

Skalka

Stará lesná cesta
Zmiešané porasty
Okraj lesa a polí
Loading map...


Prieskum

Na lokalitu sme prišli až večer 5.7.2015 a vyvesili sme dva diktafóny. Do noci tu spieval jeden z našich cieľových druhov - muchárik malý (Ficedula parva). Jeho spev sa dá vyjadriť slovami ti-tla ti-tla ti-tla tla tla tla (v podaní Denisy) :-)


Olympus DM550 01 a DM550 02 cca 200-300m od seba, preto to považujem za jednu zbernú lokalitu. Napriek ďažďu sme zaznamenali 6 európsky významných druhov.

 • Zaujímavosťou je nasledujúci hlas neznámeho preletujúceho vtáka, ktorý sme zaznamenali aj na lokalita Mátožná DM 670.

Najprv sa ozval tam a 8 minút potom aj tu na Skalke. Takto znie ten hlas:Lokalitu sme opäť navštívili o 2 týždne, 19.7.2015. Išlo len o terénny prieskum, bez rozmiestňovania diktafónov. Pribudlo 6 druhov, európsky významný 1.


 • našli sme škrupinu vajíčka hrivnáka.
 • aplikovali sme metódu 30 minút na bode, od 7:40 seč do 8:10, druhy po 30 minútach budú zvlášť, použili sme aj imitáciu hlasu kuvička, a podľa reakcie drobných spevavcov usudzujeme na výskyt na ++ a hlavne na hlas samice !, výsledky:
  • do 30 minút v poradí ako boli zisťované:
 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • sýkorka uhliarka (Parus ater) Zwarte mees Periparus ater Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤ dutiny (ďatle)
 • sýkorka veľká (Parus major) ParusMajorxxx.jpg ❄☼ | ❀ (les,stromoradie) | ♻ hmyz | ♫ "ci-be..,cici-trn.."
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
 • neurčený kôrovník (Certhia species)
 • stehlík čížavý (Carduelis spinus) CarduelisSpinusXXX.jpg❄☼|❀(smrek,jelša,breza) |♻semienka smrek,jelša,breza,hmyz|♫ vábenie "čí-ži",spev
  | ⚤⚒ hniezdo (boč. konár,smrek)
 • krkavec čierny (Corvus corax) Raaf Corvus corax Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ všežravec | ♫ hlboké "krok"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
 • myšiak hôrny (Buteo buteo) Buizerd Buteo buteo Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
 • muchárik malý (Ficedula parva) FicedulaParvaXXX.jpg ☼ | ❀ (staré bučiny) ⚃⚄| ♻ hmyz | ♫ spev "titla-titla-ti-tla tla tla", spev a cvrr, vábenie "tyli", alarm "trrr" | ⚤ v polodutinách (strom)
 • sýkorka hôrna / lesklohlavá (Parus palustris) Glanskopmees Parus palustris Jos Zwarts.tif.jpg ❄☼ | ❀ (list.les) | ♻ hmyz | ♫ spev "fi-ťu fi-ťu"
  alebo "ťip ťip"
  kontakt "istje istje"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)Sumárny zoznam zistených druhov

Priebežný počet zistených druhov 34, z nich 30 vtáčich druhov, 7 európsky významných, 1 cicavec a 3 rovnokrídlovce.

(vysvetlivky k značkám)

lesné druhy, súvislé lesy alebo pásy lesov

 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
 • myšiak hôrny (Buteo buteo) Buizerd Buteo buteo Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)
 • ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) Middelste bonte specht Dendrocopos medius Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (luhy,dubiny) | ♻ hmyz,mravce,plody,miazga | ♫ kikkkkk,kvé kvé | ⚤⚒ dutina
 • ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) DendrocoposLeucotosXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (bučiny,miešané lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ bubnovanie,kük | ⚤⚒ dutina
 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
 • žlna zelená (Picus viridis) Groene specht Picus viridis Jos Zwarts 2x.jpg ❄☼ | ❀ (polootvorené lesy,lúky) | ♻ mravce na zemi | ♫"klü-klü-klü-klü"
  | ⚤⚒ hniezdo (dutiny)
 • tesár čierny (Dryocopus martius) Zwarte specht Dryocopus martius Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,mravce | ♫ kjééé,kürr kürr
  ,kuikui, teritoriálne bubnovanie: samica | ⚤⚒ hniezdo (dutiny)
 • sojka obyčajná (Garrulus glandarius) Gaai Garrulus glandarius Jos Zwarts 3XXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫ škrieka
  , napodobňuje
  | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
 • krkavec čierny (Corvus corax) Raaf Corvus corax Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ všežravec | ♫ hlboké "krok"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
 • sýkorka veľká (Parus major) ParusMajorxxx.jpg ❄☼ | ❀ (les,stromoradie) | ♻ hmyz | ♫ "ci-be..,cici-trn.."
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
 • sýkorka uhliarka (Parus ater) Zwarte mees Periparus ater Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤ dutiny (ďatle)
 • sýkorka hôrna / lesklohlavá (Parus palustris) Glanskopmees Parus palustris Jos Zwarts.tif.jpg ❄☼ | ❀ (list.les) | ♻ hmyz | ♫ spev "fi-ťu fi-ťu"
  alebo "ťip ťip"
  kontakt "istje istje"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) SylviaAtricapillaXXX.jpg ☼ | ❀ lesy,kroviny) | ♻ hmyz| ♫
  , volanie tek tek tek
  | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) CerthiaFamiliarisXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté a miešané lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ spev má 2 časti
  , vábenie "siit"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)
 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
  • DM550 01 2ja samci, spev
 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • muchár sivý (Muscicapa striata) Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (okraje listnatých a zmiešaných lesov, parky, sady) | ♻ lietajúci hmyz | ♫ "cíí - ťj ťj"
  | ⚤ v polodutinách (strom)
 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • muchárik malý (Ficedula parva) FicedulaParvaXXX.jpg ☼ | ❀ (staré bučiny) ⚃⚄| ♻ hmyz | ♫ spev "titla-titla-ti-tla tla tla", spev a cvrr, vábenie "tyli", alarm "trrr" | ⚤ v polodutinách (strom)
  • DM 550 01, spev
  • na imitáciu kuvička reagovali silno
 • muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) FicedulaAlbicollis.jpg ☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ nemelodický spev
  , volanie a varovnie
  | ⚤ stromové dutiny (po ďatloch)
 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
 • glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) Appelvink Coccothraustes coccothraustes Jos Zwarts 3XXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,zmiešané lesy,kroviny,záhrady) | ♻ semená v tvrdých obaloch | ♫ spev a hlas
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • hýľ obyčajný/lesný (Pyrrhula pyrrhula) Goudvink Pyrrhula pyrrhula Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼(hory) | ❀ (ihličnaté,miešané lesy) | ♻ semienka,pupene | ♫ tü tü tü tü | ⚤⚒ hniezdo (ihličňany)
 • stehlík čížavý (Carduelis spinus) CarduelisSpinusXXX.jpg❄☼|❀(smrek,jelša,breza) |♻semienka smrek,jelša,breza,hmyz|♫ vábenie "čí-ži",spev
  | ⚤⚒ hniezdo (boč. konár,smrek)
 • stehlík obyčajný/pestrý (Carduelis carduelis) CarduelisCarduelis.jpg ❄☼ | ❀ (okraj lesa,lúka) | ♻ semienka,hmyz(pre mláďatá)| ♫ vábenie "tiglit",
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)

poľné a lúčne druhy s roztrúsenou vegetáciou, okraj lesa

 • prepelica poľná (Coturnix coturnix) Kwartel Coturnix coturnix Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (polia,ďateliny,lúky) | ♻ hmyz, semená | ♫
  "poďte žať - poďte žať..." | ⚤⚒ hniezdo (jamka,výstelka tráva,pierka)
  • z diaľky z polí

iné ako vtáky

 • kobylka počerná slovenská (Pholidoptera aptera) ☼ | ❀ (listnaté a zmiešané lesy) ⚃⚄| ♫ večer a v noci drsné, pomalé "tr tr tr tr"
 • kobylka zelená (Tettigonia viridissima) ☼ | ❀ (polia, záhrady, kroviny, sady, listnaté lesy) ⚃⚄| ♫ večer a v noci, silno a vytrvalo
 • svrček poľný (Gryllus campestris) ☼ | ❀ (suché lúky, polia, úhory) ⚂| ♫ cvrliká už medzi prvými - už v máji
 • srnec lesný (Capreolus capreolus) CapreolusCapreolusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,polia) ()| ♻ rastlinná potrava| ♫ štekanie | ⚤ odložené mláďatá (tráva)

Hrdzavá dolina - Mátožná

Loading map...


Prieskum

Už za šera sme inštalovali 5.7.2015 2 diktafóny. Cieľovým druhom je tu muchárik malý (Ficedula parva). Fotodokumentáciu sme spravili až na druhý deň pri zbieraní nahrávacích zariadení.DM 650, zistili sme 25 rôznych druhov, z nich 2 európsky významné, muchár sivý a ďateľ prostredný.


DM 670 mal bohatší zoznam živočíchov, až 32 a z nich doniesol ďalšie 2 európsky významné, muchárik malý, muchárik bielokrký i bežnejšie druhy ako kolibiarik sykavý , drozd plavý , glezg hrubozobý, trskota, kolibiarik čipčavý, strnádka, ďateľ malý.

FiceParvaZvlastnySpektrogram.jpg
 • muchárik malý je dobre nahratý, tak obohatí našu vzorku spevov a hlasov, ako napríklad tento vzhľadovo zaujímavý spektrogram


Na ďalšom spektrograme vidíme, že ide o dvoch spievajúcich samcov, všimnite si tretiu strofu, je vidieť, že sú dva spevy na sebe. Tu si to môžete vypočuť.

FiceParva2ex.jpg

 • neznámy letiac vták, viď Skalka, tu sú všetky tri nahrávky spolu
 • Neznámy hlas, najprv krátko hlas a potom šuchot lístia. bolo to za večerného nautického šera
 • hlas ako mačky, počuť aj psov z obce, ako to posúdiť, domáce, divé?

Sumárny zoznam zistených druhov

Priebežný počet zistených druhov 38, z nich 4 európsky významné.


(vysvetlivky k značkám)

lesné druhy, súvislé lesy alebo pásy lesov

 • neznámy letiac vták, viď Skalka
  • DM 670
 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
  • v oboch nahrávkach
 • kuvik obyčajný (Athene noctua) Steenuil Athene noctua Jos Zwarts 10.tif.jpg ❄☼ | ❀ (kultúrna krajina) | ♻ hlodavce,vtáky| ♫samec revírny hlas
  , varovné hlasy
  © | ⚤ dutiny (budovy)
  •  ?! - viď nahrávku vyššie
 • ďateľ malý (Dendrocopos minor) Kleine bonte specht Dendrocopos minor Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté lesy) | ♻ hmyz na kôre| ♫ "kikikikikiki"
  ,jemné bubnovanie | ⚤⚒ dutina (strom)
  • DM 670
 • ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) Middelste bonte specht Dendrocopos medius Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (luhy,dubiny) | ♻ hmyz,mravce,plody,miazga | ♫ kikkkkk,kvé kvé | ⚤⚒ dutina
  • v oboch nahrávkach
 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
 • krkavec čierny (Corvus corax) Raaf Corvus corax Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ všežravec | ♫ hlboké "krok"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
  • v oboch nahrávkach
 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
  • v oboch nahrávkach
 • sýkorka veľká (Parus major) ParusMajorxxx.jpg ❄☼ | ❀ (les,stromoradie) | ♻ hmyz | ♫ "ci-be..,cici-trn.."
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
  • v oboch nahrávkach
 • sýkorka chochlatá (Parus cristatus) Kuifmees Lophophanes cristatus Jos Zwarts 1.tif.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnatý les) ⚃⚄| ♻ hmyz | ♫ "cici-prrrPrrr" | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • sýkorka uhliarka (Parus ater) Zwarte mees Periparus ater Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤ dutiny (ďatle)
  • v oboch nahrávkach
 • sýkorka hôrna / lesklohlavá (Parus palustris) Glanskopmees Parus palustris Jos Zwarts.tif.jpg ❄☼ | ❀ (list.les) | ♻ hmyz | ♫ spev "fi-ťu fi-ťu"
  alebo "ťip ťip"
  kontakt "istje istje"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
  • v oboch nahrávkach
 • kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix) PhylloscopusSibilatrixXXX.jpg ☼ | ❀ listnaté lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev "sip sip sip sip sŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ"
  spev "tü tü tü tü tü"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • DM 670
 • kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) Tjiftjaf Phylloscopus collybita Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ kroviny,lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev čip-čap
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • DM 670
 • penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) SylviaAtricapillaXXX.jpg ☼ | ❀ lesy,kroviny) | ♻ hmyz| ♫
  , volanie tek tek tek
  | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
  • v oboch nahrávkach
 • králik zlatohlavý (Regulus regulus) Goudhaantje Regulus regulus Jos Zwarts 2.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚀(jar),⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
  • v oboch nahrávkach
 • kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) CerthiaFamiliarisXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté a miešané lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ spev má 2 časti
  , vábenie "siit"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)
  • v oboch nahrávkach
 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
  • v oboch nahrávkach
 • drozd trskota (Turdus viscivorus) Grote lijster Turdus viscivorus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy) | ♻ imelo,imelovec,dážďovky,hmyz | ♫ spev
  , "trrr"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
  • DM 670
 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
  • DM 670
 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
  • v oboch nahrávkach
 • muchár sivý (Muscicapa striata) Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (okraje listnatých a zmiešaných lesov, parky, sady) | ♻ lietajúci hmyz | ♫ "cíí - ťj ťj"
  | ⚤ v polodutinách (strom)
  • DM 650, 2 ex
 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
  • v oboch nahrávkach
 • muchárik malý (Ficedula parva) FicedulaParvaXXX.jpg ☼ | ❀ (staré bučiny) ⚃⚄| ♻ hmyz | ♫ spev "titla-titla-ti-tla tla tla", spev a cvrr, vábenie "tyli", alarm "trrr" | ⚤ v polodutinách (strom)
  • DM 670, 2 ex
 • muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) FicedulaAlbicollis.jpg ☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ nemelodický spev
  , volanie a varovnie
  | ⚤ stromové dutiny (po ďatloch)
  • DM 670
 • vrchárka modrá (Prunella modularis) Heggenmus Prunella modularis Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (mladiny v lesoch) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
  • v oboch nahrávkach
 • glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) Appelvink Coccothraustes coccothraustes Jos Zwarts 3XXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,zmiešané lesy,kroviny,záhrady) | ♻ semená v tvrdých obaloch | ♫ spev a hlas
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)
  • DM 670
 • krivonos smrekový (Loxia curvirostra) LoxiaCurvirostraXXX.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté lesy) | ♻ semená ihličnatých stromov | ♫ hlas | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
  • v oboch nahrávkach
 • stehlík zelený (Carduelis chloris) Chloris.png ❄☼ | ❀ (okraj lesa,lúka) | ♻ semienka,hmyz(jar) | ♫ ako zvonkohra | ⚤⚒ hniezdo (strom,krík)
 • strnádka obyčajná/žltá (Emberiza citrinella) EmberizaCitrinellaxxx.jpg ❄☼ | ❀ (okraj lesa, lúky) | ♻ hmyz,semienka | ♫ "cicicicici cííí"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • DM 670

iné ako vtáky

 • kobylka počerná slovenská (Pholidoptera aptera) ☼ | ❀ (listnaté a zmiešané lesy) ⚃⚄| ♫ večer a v noci drsné, pomalé "tr tr tr tr"
  • v oboch nahrávkach
 • kobylka spevavá (Tettigonia cantans) ☼ | ❀ (od bučín po smrečiny, lúky, svetliny) ⚃⚄| ♫ zliate svrčanie, začne hlbšie a stúpa
  • DM 670
 • svrček poľný (Gryllus campestris) ☼ | ❀ (suché lúky, polia, úhory) ⚂| ♫ cvrliká už medzi prvými - už v máji
  • DM 670
 • líška obyčajná (hrdzavá) (Vulpes vulpes) Vos Vulpes vulpes Jos Zwarts.jpg
 • zatiaľ neurčený väčší cicavec, viď nahrávka zvuku vyššie
 • srnec lesný (Capreolus capreolus) CapreolusCapreolusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,polia) ()| ♻ rastlinná potrava| ♫ štekanie | ⚤ odložené mláďatá (tráva)
  • DM 670
okolie DM 650, lesná cesta

Strelnica pri NPR Šarkanica

Pri LS 11 hrebeň
Pri DM 550 01
Pri DM 550 01, fuzáče alpské Rosalia alpina
Loading map...


Prieskum

Dňa 17. júla 2015 v doobedných hodinách sme počas terénnej obhliadky inštalovali 5 diktafónov. Na obed nás popohnala búrka nazad k autu.

Počas terénnych pochôdzok sme objavili  18 druhov, z toho 3 európsky významné

 • našli sme pierko sovy dlhochvostej, neďaleko bodu umiestnenie DM 670
 • stretli sme daniela (Dama dama), čo je nový druh pre Národný park, podľa mapy rozšírenia v knihe Cicavce Slovenska, 2012, Krištofík, Danko. strana 531, obrázok 119. Tu sa uvádza, že dosahuje najvyššie nadmorské výšky cca 700 m n.m., čo bolo tak aj pri našom pozorovaní, boli sme medzi 600-700 m n.m.
 • zaregistrovali sme vábenie muchárika malého a na tom istom mieste aj holuba plúžika, viď foto biotopu:
biotop muchárika malého a holuba plúžika neďaleko nahrávacieho bodu DM 550 02

DM 550 01 zachytil ďalších 15 druhov a 4 európsky významné - včelár, žlna sivá, tesár a muchár sivý.

 • žlna sivá tu zrejme má dutinu - spacie miesto, ráno nahrávky ako add a imm
 • včelár krúžil a je ho počuť aj na susedných nahrávacích stanovištiach


DM 550 02 prispel ďalšimi 4 druhmi z toho dokonca jedným európsky významným : ďatlom bielochrbtým.

DM 670 nepriniesol žiadne nové druhy.

DM 650 priniesol ďalšie 4 druhy, a jeden európsky významný: jariabok.

LS 11 nepriniesol žiadny nový druh.


Sumárny zoznam zistených druhov

Priebežný počet zistených druhov 41, z nich 9 európsky významných. Jeden z cieľových druhov bol lelek (Caprimulgus europaeus), no nezaznamenali sme ho v žiadnom nahrávacom zariadení.


(vysvetlivky k značkám)

lesné druhy, súvislé lesy alebo pásy lesov

 • jariabok hôrny (Bonasa bonasia) TetrastesBonasiaXXX.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté a zmiešané lesy) | ♻ rastlinná i živočíšna | ♫ "cissi-ceri-ci, ci cui" | ⚤⚒ hniezdo ()
  • DM 650
  • LS 11
 • holub plúžik (Columba oenas) ColumbaOenasxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy) ⚂⚃⚄| ♻ semená| ♫ hú-hu hú-hu | ⚤⚒ dutiny (v stromoch)
  • počas terénov, 2ja ex hlas, pri bode DM 550 02 a DM 670
 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
  • počas terénnej pochôdzky
  • DM 550 01, B2
  • DM 550 02 2ja samci B2
  • DM 670, B2
  • LS 11, B2
 • volavka popolavá (Ardea cinerea) GreyHeronxxx.png ❄☼ | ❀ (mokraď, lúka) | ♻ drobné stavovce, hmyz | ♫škreky (na hniezde)
  | ⚤⚒ hniezda (strom, trstina)
  • DM 550 01, prelet
 • včelár lesný (Pernis apivorus) Wespendief Pernis apivorus Jos Zwarts 4.tif.jpg ☼ | ❀ (všetky typy lesov, najmä teplé) ⚂⚃⚄| ♻ plásty ôs | ♫ "kijé" "kikikiki" | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
  • krúžiaci min 2 ex počutý na DM 550 01, 02, tu veľmi dobre, DM 670, DM 650
 • sokol myšiar (Falco tinnunculus) Torenvalk Falco tinnunculus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (otvorené oblasti) | ♻ hraboše a iné drobné cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤ hniezdo, polodutina (využíva hniezda krkavcovitých)
  • počas terénnej pochôdzky pri bode LS 11
  • DM 650
 • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Oeraluil Strix uralensis Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)
  • počas terénnej pochôdzky pri bode DM 670, nález pierka
 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)
  • DM 550 01 pár
  • DM 650
  • LS 11
 • ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) Middelste bonte specht Dendrocopos medius Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (luhy,dubiny) | ♻ hmyz,mravce,plody,miazga | ♫ kikkkkk,kvé kvé | ⚤⚒ dutina
  • počas terénov na bode DM 550 01, aj v nahrávkach diktafónu 01, DM 650
 • ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) DendrocoposLeucotosXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (bučiny,miešané lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ bubnovanie,kük | ⚤⚒ dutina
  • DM 550 02,
 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
  • počas terénov pri bode LS 11
  • DM 550 02, dvaja ex, DM 670, 650
 • žlna sivá (Picus canus) PicusCanusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ les (listnatý,zmiešaný),buk ! ⚃⚄| ♻ mravce | ♫ rev.hlas: klü-klü-klü---klü, vzrušenie kek kek.., alarm: kük-kük  kü-kekeke | ⚤⚒ dutiny (strom)
  • DM 550 01, 2 ex, ako add plus imm
  • DM 550 02, aj tu počuť, overím či sú len tie čo na 01
  • DM 670 aj tu počuť, overiť časy so susednými
  • DM 650 blizko
 • tesár čierny (Dryocopus martius) Zwarte specht Dryocopus martius Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,mravce | ♫ kjééé,kürr kürr
  ,kuikui, teritoriálne bubnovanie: samica | ⚤⚒ hniezdo (dutiny)
  • DM 550 01, 2 ex.
  • DM 550 02, 1 ex jarny hlas, overiť či ten istý čo na 01
 • sojka obyčajná (Garrulus glandarius) Gaai Garrulus glandarius Jos Zwarts 3XXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫ škrieka
  , napodobňuje
  | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
  • DM 550 01
 • krkavec čierny (Corvus corax) Raaf Corvus corax Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ všežravec | ♫ hlboké "krok"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
  • počas terénnej pochôdzky
  • DM 550 01, 02
 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
  • počas terénnej pochôdzky
  • vo všetkých piatich nahrávkach, spev (frekvencia 100%)
 • sýkorka veľká (Parus major) ParusMajorxxx.jpg ❄☼ | ❀ (les,stromoradie) | ♻ hmyz | ♫ "ci-be..,cici-trn.."
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
  • počas terénnej pochôdzky
  • DM 550 01, spev
  • DM 650
  • LS 11, D12
 • sýkorka uhliarka (Parus ater) Zwarte mees Periparus ater Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤ dutiny (ďatle)
  • DM 550 01, spev
  • DM 550 02, 2ja samci
  • DM 670, 2ja samci spev
  • DM 650
 • sýkorka hôrna / lesklohlavá (Parus palustris) Glanskopmees Parus palustris Jos Zwarts.tif.jpg ❄☼ | ❀ (list.les) | ♻ hmyz | ♫ spev "fi-ťu fi-ťu"
  alebo "ťip ťip"
  kontakt "istje istje"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
  • DM 550 01, DM 550 02, 650, hlas
  • LS 11 spev
 • kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix) PhylloscopusSibilatrixXXX.jpg ☼ | ❀ listnaté lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev "sip sip sip sip sŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ"
  spev "tü tü tü tü tü"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • DM 550 02, LS 11, spev
 • kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) Tjiftjaf Phylloscopus collybita Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ kroviny,lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev čip-čap
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • DM 550 01, LS 11, spev
 • penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) SylviaAtricapillaXXX.jpg ☼ | ❀ lesy,kroviny) | ♻ hmyz| ♫
  , volanie tek tek tek
  | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
  • 01 spev
 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
  • počas terénnej pochôdzky
  • vo všetkých piatich nahrávkach (frekvencia 100%)
 • kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) CerthiaFamiliarisXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté a miešané lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ spev má 2 časti
  , vábenie "siit"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)
  • počas terénnej pochôdzky
  • DM 550 01,02, DM 670, LS 11, spev
 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
  • počas terénnej pochôdzky
  • 01 a 02, D 670, B2,
 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
  • počas terénnej pochôdzky
  • 01, 02, DM 670
 • muchár sivý (Muscicapa striata) Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (okraje listnatých a zmiešaných lesov, parky, sady) | ♻ lietajúci hmyz | ♫ "cíí - ťj ťj"
  | ⚤ v polodutinách (strom)
  • 01, 02
 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
  • počas terénnej pochôdzky
  • DM 550 01, 02, DM 670,
 • muchárik malý (Ficedula parva) FicedulaParvaXXX.jpg ☼ | ❀ (staré bučiny) ⚃⚄| ♻ hmyz | ♫ spev "titla-titla-ti-tla tla tla", spev a cvrr, vábenie "tyli", alarm "trrr" | ⚤ v polodutinách (strom)
  • počas terénov pri bode DM 550 02
  • 01 2ex
  • DM 670,
 • vrchárka modrá (Prunella modularis) Heggenmus Prunella modularis Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (mladiny v lesoch) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
  • DM 550 02
 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
  • vo všetkých piatich nahrávkach (frekvencia 100%)
 • glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) Appelvink Coccothraustes coccothraustes Jos Zwarts 3XXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,zmiešané lesy,kroviny,záhrady) | ♻ semená v tvrdých obaloch | ♫ spev a hlas
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)
  • DM 550 02
 • hýľ obyčajný/lesný (Pyrrhula pyrrhula) Goudvink Pyrrhula pyrrhula Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼(hory) | ❀ (ihličnaté,miešané lesy) | ♻ semienka,pupene | ♫ tü tü tü tü | ⚤⚒ hniezdo (ihličňany)
  • vo všetkých piatich nahrávkach (frekvencia 100%)
 • stehlík zelený (Carduelis chloris) Chloris.png ❄☼ | ❀ (okraj lesa,lúka) | ♻ semienka,hmyz(jar) | ♫ ako zvonkohra | ⚤⚒ hniezdo (strom,krík)
  • DM 650
 • stehlík čížavý (Carduelis spinus) CarduelisSpinusXXX.jpg❄☼|❀(smrek,jelša,breza) |♻semienka smrek,jelša,breza,hmyz|♫ vábenie "čí-ži",spev
  | ⚤⚒ hniezdo (boč. konár,smrek)
  • počas terénov pri bode DM 550 02
  • vo všetkých piatich nahrávkach (frekvencia 100%)
 • krivonos smrekový (Loxia curvirostra) LoxiaCurvirostraXXX.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté lesy) | ♻ semená ihličnatých stromov | ♫ hlas | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
  • vo všetkých piatich nahrávkach (frekvencia 100%)

Iné ako vtáky

 • kobylka spevavá (Tettigonia cantans) ☼ | ❀ (od bučín po smrečiny, lúky, svetliny) ⚃⚄| ♫ zliate svrčanie, začne hlbšie a stúpa
  • počas terénnej pochôdzky v miestach inštalácie DM 550 01, 02,
  • DM 550 02
 • kobylka zelená (Tettigonia viridissima) ☼ | ❀ (polia, záhrady, kroviny, sady, listnaté lesy) ⚃⚄| ♫ večer a v noci, silno a vytrvalo
  • DM 650
 • kobylka počerná slovenská (Pholidoptera aptera) ☼ | ❀ (listnaté a zmiešané lesy) ⚃⚄| ♫ večer a v noci drsné, pomalé "tr tr tr tr"
 • koník obyčajný (Chorthippus biguttulus) ☼ | ❀ (lúky, pasienky a polia) ⚁⚂| ♫ dlhšie, melodické, hlbšie "svrrrrrr"
  • LS 11
 • kobylka hnedkastá (Pholidoptera grisoaptera) ☼ | ❀ (travinno-bylinné a krovinné podrasty lesov) ⚃⚄| ♫ večer a v noci krátke "srt"
 • daniel škvrnitý (Dama dama) DamaDamaXXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,lúky,polia) ⚂⚃⚄| ♻ rastlinná potrava| ♫ pískanie, bäkanie, v ruji drsno chŕka | ⚤ ruja od októbra do novembra
fuzáč alpský, párenie

Pod Šiancami pri NPR Šiance

Celkový pohľad
Skalnaté vápenaté potoky
P1060833xSomarikovia2PodSiancami.jpg
Loading map...


Prieskum

Ako poslednú lokalitu, na ktorej by sme mohli zachytiť výskyt hľadaného lelka (Caprimulgus europaeus) sme preskúmali lokalitu Pod Šiancami. Dňa 19.7.2015 sme večer rozmiestnili 5 nahrávacích zariadení a ráno 20.7. sme ich zbierali. V noci niekoľko hodín pršalo.

Priamo v teréne sme zistili 9 druhov vtákov a znich 3 európsky významné.

DM 550 01 z 9 tich zistených živočíchov priniesol poznatky ďalších 6 druhov, z nich 1 európsky významný, ďateľ prostredný.

 • teritórium sovy obyčajnej sa nachádza severne od tohoto bodu smerom k nahrávaciemu bodu DM 550 02

DM 50 02 bol úspešnejší, prispel z 22och zistených druhov ďalšími 13 druhmi a 1 európsky významným druhom

 • lokalita hraničí s lúkami a je tu aj veľa holorubov s krovinami, vhodný biotop pre strakoša obyčajného
 • potvrdil súbežnou nahrávkou teritórium sovy obyčajnej medzi bodmi DM 550 01 a 02

a ďalšie teritórium severne od tohoto bodu smerom k DM 670


DM 670 síce prispel 7 ďalšími druhmi, no z nich 2 sú európsky významné z 21 celkovo zistených živočíchov

 • muchár sivý sa ozval hneď v prých minútach večer po automatickom spustení nahrávky
 • pôtik kapcavý sa ozval hlasom "tiauk" medzi 21-22 seč
 • koncert párika sov v blízkosti tohoto bodu je počuť z oboch susediacich nahrávacích zariadení

DM 650 zachytil 21 druhov a znich priniesol len 2 nové druhy


LS 11 zaznamennal 18 druhy, z nich len 1 nový a to európsky významný
Sumárny zoznam zistených druhov

Priebežný počet zistených druhov 28, z nich 8 európsky významných. Cieľový druh lelka lesného (Caprimulgus europaeus) sa nám nepodarilo zaznamenať.

(vysvetlivky k značkám)

lesné druhy, súvislé lesy alebo pásy lesov

 • holub plúžik (Columba oenas) ColumbaOenasxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy) ⚂⚃⚄| ♻ semená| ♫ hú-hu hú-hu | ⚤⚒ dutiny (v stromoch)
  • počas terénnej pochôdzky ráno
 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
  • DM 550 01
 • myšiak hôrny (Buteo buteo) Buizerd Buteo buteo Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
  • DM 550 02
  • DM 670
  • DM 650
 • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec revírny hlas:pupupu..
  , alarm: tjiauk
  | ⚤ dutiny (po tesárovi)
  • DM 670
 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)
  • DM 550 01
  • DM 550 02
  • DM 670
  • DM 650
  • LS 11
 • ďateľ malý (Dendrocopos minor) Kleine bonte specht Dendrocopos minor Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté lesy) | ♻ hmyz na kôre| ♫ "kikikikikiki"
  ,jemné bubnovanie | ⚤⚒ dutina (strom)
  • počas terénnej pochôdzky večer
  • DM 650
 • ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) Middelste bonte specht Dendrocopos medius Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (luhy,dubiny) | ♻ hmyz,mravce,plody,miazga | ♫ kikkkkk,kvé kvé | ⚤⚒ dutina
  • DM 550 01
  • DM 550 02
 • ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) DendrocoposLeucotosXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (bučiny,miešané lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ bubnovanie,kük | ⚤⚒ dutina
  • počas terénnej pochôdzky večer
 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
  • DM 550 01
  • DM 550 02
 • žlna sivá (Picus canus) PicusCanusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ les (listnatý,zmiešaný),buk ! ⚃⚄| ♻ mravce | ♫ rev.hlas: klü-klü-klü---klü, vzrušenie kek kek.., alarm: kük-kük  kü-kekeke | ⚤⚒ dutiny (strom)
  • počas terénnej pochôdzky večer i ráno
  • DM 550 01
  • DM 550 02
  • DM 670
  • DM 650
  • LS 11
 • sojka obyčajná (Garrulus glandarius) Gaai Garrulus glandarius Jos Zwarts 3XXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫ škrieka
  , napodobňuje
  | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
  • DM 550 02
  • DM 650
 • krkavec čierny (Corvus corax) Raaf Corvus corax Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ všežravec | ♫ hlboké "krok"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
  • DM 550 02
  • DM 670
  • DM 650
 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
  • počas terénnej pochôdzky
  • DM 550 01
  • DM 550 02
  • DM 650
  • LS 11
 • sýkorka veľká (Parus major) ParusMajorxxx.jpg ❄☼ | ❀ (les,stromoradie) | ♻ hmyz | ♫ "ci-be..,cici-trn.."
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
  • DM 550 02
  • DM 670
  • DM 650
  • LS 11
 • sýkorka uhliarka (Parus ater) Zwarte mees Periparus ater Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤ dutiny (ďatle)
  • DM 670
  • DM 650
  • LS 11
 • sýkorka hôrna / lesklohlavá (Parus palustris) Glanskopmees Parus palustris Jos Zwarts.tif.jpg ❄☼ | ❀ (list.les) | ♻ hmyz | ♫ spev "fi-ťu fi-ťu"
  alebo "ťip ťip"
  kontakt "istje istje"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
  • DM 550 02
  • DM 650
  • LS 11
 • kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix) PhylloscopusSibilatrixXXX.jpg ☼ | ❀ listnaté lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev "sip sip sip sip sŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ"
  spev "tü tü tü tü tü"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • DM 550 02
 • kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) Tjiftjaf Phylloscopus collybita Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ kroviny,lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev čip-čap
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
  • DM 550 02
  • DM 650
  • LS 11
 • penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) SylviaAtricapillaXXX.jpg ☼ | ❀ lesy,kroviny) | ♻ hmyz| ♫
  , volanie tek tek tek
  | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
  • DM 550 02
  • DM 670
  • DM 650
  • LS 11
 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
  • počas terénnej pochôdzky
  • DM 550 02
  • DM 670
  • LS 11
 • kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) CerthiaFamiliarisXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté a miešané lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ spev má 2 časti
  , vábenie "siit"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)
  • počas terénnej pochôdzky
  • DM 670
  • LS 11
 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
  • počas terénnej pochôdzky
  • DM 670
  • DM 650
  • LS 11
 • drozd trskota (Turdus viscivorus) Grote lijster Turdus viscivorus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy) | ♻ imelo,imelovec,dážďovky,hmyz | ♫ spev
  , "trrr"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
  • DM 650
 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
  • DM 550 02
 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
  • DM 550 01
  • DM 550 02
  • DM 670
  • DM 650
  • LS 11
 • muchár sivý (Muscicapa striata) Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (okraje listnatých a zmiešaných lesov, parky, sady) | ♻ lietajúci hmyz | ♫ "cíí - ťj ťj"
  | ⚤ v polodutinách (strom)
  • DM 670
 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
  • DM 550 02
  • DM 670
  • DM 650
  • LS 11
 • muchárik malý (Ficedula parva) FicedulaParvaXXX.jpg ☼ | ❀ (staré bučiny) ⚃⚄| ♻ hmyz | ♫ spev "titla-titla-ti-tla tla tla", spev a cvrr, vábenie "tyli", alarm "trrr" | ⚤ v polodutinách (strom)
  • počas terénnej pochôdzky ráno
  • DM 650
  • LS 11
 • muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) FicedulaAlbicollis.jpg ☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ nemelodický spev
  , volanie a varovnie
  | ⚤ stromové dutiny (po ďatloch)
  • LS 11
 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
  • DM 550 02
  • DM 670
  • LS 11
 • glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) Appelvink Coccothraustes coccothraustes Jos Zwarts 3XXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,zmiešané lesy,kroviny,záhrady) | ♻ semená v tvrdých obaloch | ♫ spev a hlas
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)
  • DM 670

poľné a lúčne druhy s roztrúsenou vegetáciou, okraj lesa

 • strakoš obyčajný (Lanius collurio) LaniusCollurioXXX.jpg ❄☼ | ❀ (okraje lesov a lúk,kroviny) | ♻ hmyz,drobné stavovce| ♫"ček,čet","väv" | ⚤⚒ hniezdo (v hustých kríkoch)
  • DM 550 02

iné ako vtáky

 • kobylka spevavá (Tettigonia cantans) ☼ | ❀ (od bučín po smrečiny, lúky, svetliny) ⚃⚄| ♫ zliate svrčanie, začne hlbšie a stúpa
  • DM 550 01
  • DM 550 02
  • DM 670
  • DM 650
  • LS 11
 • kobylka počerná slovenská (Pholidoptera aptera) ☼ | ❀ (listnaté a zmiešané lesy) ⚃⚄| ♫ večer a v noci drsné, pomalé "tr tr tr tr"
  • DM 550 01
  • DM 550 02
  • DM 670
  • DM 650
  • LS 11
 • kobylka hnedkastá (Pholidoptera grisoaptera) ☼ | ❀ (travinno-bylinné a krovinné podrasty lesov) ⚃⚄| ♫ večer a v noci krátke "srt"
  • DM 550 02
  • DM 670
 • srnec lesný (Capreolus capreolus) CapreolusCapreolusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,polia) ()| ♻ rastlinná potrava| ♫ štekanie | ⚤ odložené mláďatá (tráva)
  • DM 670
  • DM 650
 • diviak lesný (Sus scrofa) SusScrofaXXX.jpg
  • DM 650
vrch Siváková, okolie