Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Park Dúbravka

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Loading map...
Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community

Prieskum

Dňa 10.8.2016 sme urobili prvú prehliadku dotknutého územia s cieľom fotodokumentácie prírodných prvkov.

Analyzovali sme pozorovania zapísané aj do databázy Slovenskej ornitologickej spoločnosti Aves-Symfónia takto:

Kliknutím na nasledujúcu linku možno vyhľadať pozorovania vtákov z databázy "Aves", ktoré úplne alebo čiastočne spadajú do tohoto parku:


Zoznam pozorovaní z územia parku:
MapaStvorcaMapovanieVtakovBratislavy.jpg


Územie patrí do kvadrátu 8085 mapovania BA. K originál dátam sa dá dostať cez "Aves mapovanie vtáctva Bratislavy, zoznam druhov" (kliknúť na link Zoznam druhov z kvadrátu 8085 , pozn. treba mať účet v databáze, prihlásiť sa a tak kliknúť na vyššie uvedenú linku). Na každý druh zo zoznamu sa dá získať prehľad presných pozorovaní druhu v tomto mapovacom kvadráte.


Prehľad pozorovaní v tomto mapovacom kvadráte k mesiacu október 2018:

Počet druhov: 60

Zoznam autorov: Adamová Jana, Chavko Jozef, Danišovičová Tatiana, Dobšovič J., Dobšovič Ján, Dobšovič, J., Hornišová K., Kaľavský Ján, Kürthy Alexander, Mišek Tomáš, Nemček Vladimír, Nina Ligasová, Novák Tomáš, Pačenovský Samuel, Ridzon Jozef, Ridzoň Jozef, Svetlík Ján, Šíbl Jaromír,

Počet dát (lokalít): 84

Počet dát (pozorovaní vtákov): 312


Hodnotenie (leto 2018)

Hodnotenie z pohľadu potrieb vtáčich spoločenstiev, prepojenie so širším okolím, popis situácie, chýbajúce prvky a návrhy.


Širšie súvislosti

Mapa zobrazujúca najkratšiu vzdialenosť k lesom Malých Karpát
Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community

Park sa nachádza tesne pod kopcom Malých Karpát komplexu Devínskej Kobyly a najbližší súvislý lesný porast je len približne 200m. Tento ekosystém môžeme považovať za biocentrum z pohľadu parku. Okraj lesa je v tej oblasti prepojený so záhradami a komplexom záhrad sa napája západný cíp parku cez Koprivnickú ulicu. Západný cíp je vytvorený severnou hranou parku s krátkym prudkým svahom. Táto severozápadná hraničná línia susedí najmä s obytnou budovou a z časti s komplexom záhrad.

Vnútorné napojenie stromových štruktúr parku je nedostatočné. Severozápadná hrana je ideálna na dotvorenie širokého pásu vysokých stromov a krovín na prudkom svahu. Môže dôjsť k viacerým funkciám, najmä napojenia sa na vonkajší biokoridor od lesa Malých Karpát, prepojenie záhrad na severe a severovýchode, napojenie sa na existujúci pás stromov v parku smerujúci od severu na juhovýchod. Okrem toho pred 3ma veľkými panelovými domami možno urobiť druhý vnútorný biokoridor s funkciou ochrany súkromia obytných domov. Čo platí aj pre dobudovanie širokého pásu na severozápadnej hrane.

Prínosom takéhoto napojenia je zvýšenie počtu druhov, ktoré sa v rôznych častiach roka presúvajú z lesa a jedna zvýšenie počtu druhov a hniezdnych príležitostí. Umožnenie druhom sa ďalej premiestňovať do záhrad a inej parkovej zelene sídliska.


Zoznam druhov, ktoré potom z lesa vedia postupovať až do parku:
 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
 • sýkorka hôrna / lesklohlavá (Parus palustris) Glanskopmees Parus palustris Jos Zwarts.tif.jpg ❄☼ | ❀ (list.les) | ♻ hmyz | ♫ spev "fi-ťu fi-ťu"
  alebo "ťip ťip"
  kontakt "istje istje"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • sýkorka veľká (Parus major) ParusMajorxxx.jpg ❄☼ | ❀ (les,stromoradie) | ♻ hmyz | ♫ "ci-be..,cici-trn.."
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • kôrovník krátkoprstý (Certhia brachydactyla) CerthiaBrachydactylaxxx.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ "tüt-tüt-titeroi-sri"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)
 • kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) CerthiaFamiliarisXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté a miešané lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ spev má 2 časti
  , vábenie "siit"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)
 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
 • ďateľ malý (Dendrocopos minor) Kleine bonte specht Dendrocopos minor Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté lesy) | ♻ hmyz na kôre| ♫ "kikikikikiki"
  ,jemné bubnovanie | ⚤⚒ dutina (strom)
 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
 • ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) Middelste bonte specht Dendrocopos medius Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (luhy,dubiny) | ♻ hmyz,mravce,plody,miazga | ♫ kikkkkk,kvé kvé | ⚤⚒ dutina
 • sojka obyčajná (Garrulus glandarius) Gaai Garrulus glandarius Jos Zwarts 3XXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫ škrieka
  , napodobňuje
  | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
 • veverica obyčajná (Sciurus vulgaris) SciurusVulgarisXXX.jpg


Prínos samotného zvýšenia plochy stromovej a krovinatej plochy viď v príslušnej kapitole.

Veľké otvorené trávnaté plochy

Rozsiahle otvorené trávnaté priestory sú často využívané na prechádzky so psami, preto nie je predpoklad ani očakávanie, aby tieto priestory boli využívané vtákmi na úspešné hniezdenie. Ostávajú však vhodné ako zdroj rastlinnej a živočíšnej potravy. Na jar škorce, drozdy, straky, vrany a trasochvosty tu vyhľadávajú potravu, v zime havrani, vrany a kavky.


Nedostatočné plochy krovín a vysokých bylín

Návrh rozmiestnenia krovín z rôznych pohľadov, okraje lesa, bariéra proti nežiadúcim vplyvom, popri napojení na biokoridori z okolia, vizuálne vlnité okraje

Skupiny kríkov na okraji skupín stromov alebo voľne roztrúsené či vytvárajúce skupiny poskytujú viacero funkcií. Z pohľadu človeka návštevníka parku vizuálne oddeľujú nepekné pohľady, hluk a prach od cesty, tvoria zákutia a pokojné miesta na posedenie. Často majú ozdobné kvety, plody či aj samotné listy v rôznych častiach roka. Ak lemujú porast stromov, zvýrazňujú protiveterný efekt a pomáhajú zachytávať 40% vetra a 60% poslať nad porast stromov, čo pôsobí cca 100m za takých vetrolamom. Pre informáciu, ak vytvoríme 15m široký pás stromov s krovinným plášťom po oboch stranách v dĺžke aspoň 500m tento prvok dosiahne charakter lesa.

Z pohľadu živočíchov poskytujú potravu počas hniezdnej doby aj počas migrácie, tiež úkryt a miesta na hniezdenie. Krovinná a vysoká bylinná etáž je typická pre mierne pásmo Európy, žijú tu napríklad penice (Sylvia), drozdy (Turdus), strakoše (Lanius), kolibiarik (Phylloscopus), oriešok (Troglodytes), slávik (Luscinia) a červienka (Erithacus).

Stromy a skupiny stromov

Na území parku sme zistili solitérne stromy i skupiny a rad stromov. Sú tu listnaté stromy patriace skôr do skupiny mäkký luh (vŕba a topoľ) a ovocné stromy (jablone, hrušku a čerešňu). Rad stromov vo vyššej časti parku tvoria tvrdé dreviny. Okrem toho sú tu aj skupiny ihličnatých stromov (borovice). Vek je skôr mladší, najstaršie topole sú na južnom okraji. Dreviny už dosahujú hrúbku kmeňov a hlavných konárov, ktorá umožňuje ďatlom vytesávať hniezdne dutiny. (Až v silných kmeňoch starších stromoch dokážu ďatle vysekať hniezdne a spacie dutiny, na ktoré sú odkázané sýkorky, brhlíky, mucháriky a stromové netopiere - raniak hrdzavý (Nyctalus noctula.)) Počas prieskumu v auguste sme nenašli zatiaľ žiadnu. Ihličnaté dreviny zvyšujú druhovú pestrosť v mimohniezdnom odbobí. Niektoré druhy sa zastavujú počas migrácie na ihličňanoch, ako králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus) a pri potulkách králik zlatohlavý (Regulus regulus). V hustých korunách mladších stromov si dokážu nájsť miesta pre stavbu hniezd drozdy, stehlíky, kanáriky poľné.

V korunách starších stromov nachádzajú priestor krkavcovité na stavbu hniezd, straka a vrana. Počas prvej návštevy v auguste 2018 sme nenašli hniezdo straky. Ich hniezda sú významné pre ďalšie druhy, využívajú ich myšiarky ušaté (Asio otus) a sokol myšiar (Falco tinnunculus), druhy, ktoré sú na externých staviteľov odkazané. do vzdialenosti 500m v ostatnej časti sídliska sme v zaznamenali úspešné hniezdenie myšiarok ušatých, vysoko pravdepodobné že v hniezde strák.

Staršie stromy a krátkoveké stromy rýchlo vytvárajú rôzne pukliny v kôre, diery po vypadnutých konároch, v ktorých si nachádzajú úkryty sýkorky, vrabce, škorce, žltochvost, muchár sivý ale aj netopiere, ako zástupcovia rodu večernica (Pipistrellus). Momentálne sme v parku našli len začiatočné štádiá tvorby prirodzených dutín po odrezaných konároch.

Rôzne druhy ihličnanov a ovocné stromy poskytujú potravu. Kôstky čerešní sú potravou pre glezga (Coccothraustes coccothraustes)Podrobnosti o zistených druhoch priamo na lokalite

 • bocian čierny (Ciconia nigra) CiconiaNigra.jpg ☼ | ❀ (vodné toky v lesoch, močiare, polia, lúky) | ♻ bezstavovce, drobné stavovce | ♫ " fliie-höö" | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
Aj bocian čierny sa môže objaviť nad sídliskom, existuje pozorovanie z konca júna ako nízko prelieta.
 • Vyžadujú
  • Miesto pre hniezdenie: hniezdia stavia v lese na stromoch
  • Potravinové miesta: loví na mokradiach aj na lesných potôčikoch
 • Poskytujú
  • Potešenie svojim zjavom • hus siatinná (Anser fabalis) AnserFabalisxxx.jpg ❄ | ❀ (zimovisko:lúka, pole,hniezdisko:tajga,tundra) | ♻ tráva, korienky, plodiny, bobule, hmyz | hlboké "ang-ang" | ⚤ hniezdo (v krovinách, v trstine)
V zime v noci aj počas dňa v hmle preletujú nad sídliskom. • hus divá (Anser anser) 128px-Greylag Goose - St James's Park, London - Nov 2006.jpg ❄☼ | ❀ (zimovisko:lúka, pole,hniezdisko:močiare) | ♻ tráva,ozimina | "ga-ga-ga-ga" | ⚤ hniezdo na zemi (tráva, páperie)
 Bola pozorovaná preletujúca nad parkom.  • jastrab krahulec (Accipiter nisus) AccipiterNisusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti, v zime všade) | ♻ menšie vtáctvo a cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
Pravidelne v zime lovia krahulce drobné spevavce, nie sú nápadné, buď ich vidíme sedieť v korune stromu alebo aj vysoko na domoch a najmä ráno a podvečer preletujú nízkym prerušovaným kĺzavým letom. • sokol myšiar (Falco tinnunculus) Torenvalk Falco tinnunculus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (otvorené oblasti) | ♻ hraboše a iné drobné cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤ hniezdo, polodutina (využíva hniezda krkavcovitých)
V širšom okolí ho vídať, na sídlisku hniezdi.
 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 2300
  • hniezdny biotop: nevie stavať hniezdo, vyžaduje hniezda iných druhov (straka, vrana, havran) alebo polodutiny (strom, skala, múr, búdky, budova)
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa drobnými hlodavcami
  • trus
  • potešenie svojim zjavom: veľmi nápadný a hlasný sokolík, občas zahniezdi aj na balkónoch • hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) Turkse tortel Streptopelia decaocto Jos Zwarts 1.tif.jpg ❄☼ | ❀ (urbárne prostredie) | ♻ semená kultúrnych a divožijúcich rastlín | ♫ "huhúú-hu"
  | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)


Priamo na území parku zimuje. 


 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 900
  • hniezdny biotop: ľudské sídla, parky, sady, stromy v záhradách, niekedy zahniezdi aj na starej anténe
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa obilninami, semienkami kultúrnych rastlín
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín, perie v zime nocujú spolu v parkoch a sadoch, prinášajú trus a odlovujú ich jastraby, pierka a zbytky putujú do systému
  • potešenie svojim zjavom: od minulého storočia patrí ku atmosfére obcí, viackrát hniezdi a neustále sa ozýva svojím húkavým hlasom a oblúkovitým demonštratívnym kĺzavým letom, sadá k napájadlám, na strechy, na komíny, na trávniky a je stálou súčasťou záhrad • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
V posledných rokoch hniezdia v každej obci a v mestách. 
 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 1330
  • hniezdny biotop:
   • Hniezdo stavia na stromoch a vysokých kríkoch, ako baza. Za potravou zalieta najviac 10 - 15 km od hniezdiska.
   • Zóna 2, ⚃ Zóna 4, ⚄ Zóna 5
   • Poznámka: v posledných rokoch začal hniezdiť aj v intravilánoch obcí
  • potrava: zbierajú na zemi aj na kríkoch a stromoch, rastlinná potrava, hlavne semená, v lese žalude, bukvice, popadané semená ihličnatých stromov, na poliach obilniny, kukurica, hrach, semená burín. Ak je nedostatok, tak aj zelené časti rastlín, bobule, plody, mladé ihličie aj puky. Menej živočíšna potrava, červce, dážďovky, húsenice a kukly motýlov. Kvôli vápniku vyhľadávajú slimáky, lastúrniky i kamienky.
   • Hlavný potravný biotop sú poľnohospodárske oblasti. Zosadne však aj na zem v sadoch.
   • Zóna 1, ⚁ Zóna 2, ⚂ Zóna 3
 • Poskytuje
  • živí sa semenami rastlín
  • roznáša semená: svojim trusom a prelietaním z okrajov stromových porastov na voľné priestranstvo roznáša rôzne semienka
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín: počas hniezdenia žije v pároch, prelieta z hniezdiska na lovisko, tam sa zoskupuje ale počas migrácie vytvára malé skupinky a odpočíva v lesíkoch
  • potešenie svojim zjavom: má príjemný hlboký hlas podobný sove a pri toku vyleti do vzduchu nad hniezdisko, počuť pritom hlasný pleskot krídel a oblúkom sa kĺzavým letom vracia do porastu, je to najväčší divý holub, jeho biely pás na krku a na krídlach dobre vidieť, často zosadne aj na trávnik a nie je už plachý druh ako v minulosti • holub domáci (Columba livia f. domestica) ColumbaLiviaZwarts.jpg ❄☼ | ❀ (mestá, obce, skalné bralá) | ♻ | ♫ "" | ⚤⚒ hniezdo (skalné rímsy)
Do parku zalietajú aj kŕdliky holubov domácich, ako pozoroval napríklad J. Dobšovič 15 členný kŕdlik.
 • Vyžaduje:
 • Poskytuje
  • živí sa semenami, vyhľadáva obilniny s hladkým povrchom a drobné semienka i rôznofarebné, ako vika, pohánka, proso, cirok, ľan..
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín:
  • potešenie svojim zjavom:
  • chov na mäso, mladé holúbätá
  • šport • ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus) DendrocoposSyriacusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (intravilán,parky,záhrady,stromoradia) | ♻ ovocie,orechy,hmyz| ♫ "čik","tükk",bubnovanie na konci slabne | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
Bol zistený na stromoch parku, zalieta z okolitých záhrad s ovocnými stromami. Typický obyvateľ intravilánu.
 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - 800
  • hniezdny biotop: intravilán obce - staré parky a sady, rozšíril sa v minulom storočí, preto sa zdržuje len v intravilánoch, mimo sú pôvodné druhy, ako ďateľ veľký a iné, ako ďateľ veľký i on vyžaduje staršie stromy, aby si mohol vydlabať dutinu
  • potrava:
 • Poskytuje
  • !! stavia dutiny v ktorých hniezdia iné druhy: nedostatok dutín oproti lesu je v obciach veľmi výrazný, tak jeho prítomnosť a staviteľské práce sú dvojnásobne cenné
  • živí sa hmyzom: zbiera hmyz na stromoch i pod kôrou
  • trus ako zdroj živín
  • celoročne prítomný
  • potešenie svojim zjavom: ako ďateľ veľký v lesoch a sadoch aj on veľmi oživuje obceLovia nad parkom, hniezdia na sídsliskách v škárach domov.
 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 2000
  • hniezdny biotop: budovy v mestách, skaly a múry, prirodzený biotop - pralesovité lesy
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa lietajúcim hmyzom a pavúkmi
  • potešenie svojim zjavom: silným hlasom a rýchlym letom oživujú naše staré mestá i moderné sídliská • trasochvost biely (Motacilla alba) Witte kwikstaart Motacilla alba Jos Zwarts 1.tif.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ hmyz| ♫ vábenie "živ lis" | ⚤⚒ hniezdo v polodutinách (v budovách)
Objavuje sa počas jarného a jesenného ťahu, pravdepodobne hniezdi v širšom okolí parku.V širšom okolí hniezdi a nad parkom loví.
 • Vyžaduje:
  • m n.m. hniezdenie" 90 - 1410
  • hniezdny biotop: intravilán obcí aj miest, nevyžaduje tak kryté miesta pre hniezdo, často je na stenách z vonku, preto je aj v mestách na sídliskách, zakladá väčšie kolónie, dá sa usmerniť hniezdenie vhodnými zábranami mimo blízkostí vetrákov.
  • potrava: potravu si hľadajú za letu, chytajú lietajúci hmyz.
 • Poskytuje
  • živí sa lietajúcim hmyzom: až do začiatku septembra intenzívne odlovuje hmyz, potom náhle odlieta na zimoviská
  • trus ako zdroj živín
  • potešenie svojim zjavom: ľudia ju poznajú ako "lastovička", vedia že hniezdi na domoch z vonkajšej strany, potešia každého svojou prítomnosťou, neustálym pohybom.Na lokalite sa vyskytuje celý rok. Prehliadava kríky aj balkóny prvých poschodí domov.
 • Vyžaduje:
  • m n.m. ako hniezdič 90 - 1200
  • hniezdny biotop: hniezdny v dutinách, najviac v stromových po ďatloch, alebo iných či v búdkach, hniezdny biotop je nejaká forma lesa, sad, par, lesy rôzneho druhu, rada prijíma hniezdne búdky
  • potrava: v zime prichádzajú na okná, na balkóny, ľudia sa naučili im chystať loj alebo slnečnicu, inak v stromoch a krovinách hľadajú hmyz, prehľadávajú konáre a kôru a vyhľadávajú rôzne štádiu hmyzu, prikrmovanie jej v zime vyhovuje
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom v zime semienkami, i mrcinami, hniezda dva krát a rodinka tak skonzumuje kilá hmyzu.
  • trus ako zdroj živín
  • potešenie svojim zjavom: každý pozná sýkorku, zo školy, z kŕmitka, z rozprávok... jej spev už od februára oživí krajPravidelne sa objavuje počas migrácie v záhradách a v hustých kríkoch.
 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - 1650
  • hniezdny biotop: podobne ako oriešok, obýva spodnú etáž našich lesov, tmavých parkov a sadov i záhrad s veľmi bohatou krovinnou etážou
  • potrava: potravu hľadá tam kde aj hniezdi, no počas migrácie navštívy aj mladšie sady a záhrady,
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom a plodmi: až 60 druhov plodov, ktorých semená až na 80 % zachovávajú svoju klíčivosť
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: nenápadný vtáčik s červenou hruďou, ako oriešok sa zdržuje skôr na úrovni nás než v korune, v krikoch a haluzinách, čo je však nápadné sú jej veľké oči a clivý spev, ktorý počuť ako jeden z posledných za večerného šera, spolu s drozdom plavým sú posledný večerný speváci našich lesov, inak má aj zaujímavé vábenie - ako tikanie dvoch mincí • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
Hniezdi v blízkom lese Malých Karpát, pravidelne v zime schádza do susediacich záhrad.
 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - po pásmo kosodreviny
  • hniezdny biotop: lesy s bohatou krovinnou a etážou, okraj s množstvom popadaných konárov, členitý terén, ako vymleté korene na brehoch potokov a občasných potokov, aj staré sady ak budú ako jedlý les viacetážové
  • potrava: v spodnej etáži lesa pri zemi, v zime navštevuje obce, sady a záhrady
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom, pavúkmi a na jeseň plodmi
  • celoročný výskyt
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom:Hlavne v zime si všimneme drobulinké hnedého vtáčika. Keď ho vyplašíme, s výstražným hlasom letí nízko od nás dole ku zemi medzi haluziny a kroviny. Hneď a zaraz vyskočí na niektorý viditeľný konárik a hlasno nadáva, pritom sa vrtí, chvost vytrči dohora a rýchlo mení stanovisko. Jeho spev je neuveriteľne silný na jeho drobulinkú postavu. Uvidíte, ako vás to prekvapí. A pritom trilkuje a zurčí ako svieži potok.. snáď až 2 sekundy v kuse. • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
Celoročný výskyt veľmi známeho čierneho speváka.
 • Vyžaduje:
  • m n.m. hniezdenie od 90 do 1650
  • hniezdny biotop: krovia a nízke stromy v lesoch, sadoch, parkoch, pásoch stomov i v záhradách, hniezdo si robí v krovinách, môžeme mu pomôcť keď zastrihávame podporné leguminózne stromy a kroviny v jedlom lese a tie na jar vytvoria hlavu a veľa príležitostí na hniezdenie (nielen drozdom čiernym). Hniezdo si stavajú sami. Najčastejšie v kríkoch alebo hustých stromoch.
  • potrava: potravu hľadá na zemi aj na kríkoch a ovocných stromoch, neustále hľadajú hmyz, červy a dážďovky na zemi, prevracajú listy
 • Poskytuje
  • živí sa živočíšnou i rastlinnou potravou
  • stal sa stálym druhom
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: najbežnejší a najznámejší obyvateľ záhrad, sídlisk, mestskej zelene, parkov, sadov, cintorínov, pásov stromov, lesov, jeho flautovitý spev a tiež večerné vyvreskovanie tesne pred stíchnutím, tiež ranný chórus čo až hučí v ušiach je pre ľudí veľmi známy, čierny samec s oranžovým zobákom, čo prevracia listy na zemi často aj nastraší pri prudkom štarte • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
V posledných rokoch pravidelne hniezdi v záhradách miest so starými stromami, nielen v parkoch.Hniezdi v susediach záhradách.
 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 1650
  • hniezdny biotop: akýkoľvek trochu lesný biotop no musí mať kroviny a byliny, aj starší sad čo ma na okraji pár starších šípok, bazu alebo iné kroviny, je to najbežnejší druh penice, vo všetkých lesných typoch, tento druh je bežný a jeden z prvých čo zareagujú na rast stromov a krovín v novom ekosystéme
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom, na konci leta aj bobuľami, napríklad baza
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom veľmi typická súčasť lesného chórusu, veľmi rýchly, melodický a flautovitý spev, akoby zrýchlený drozd čierny, spieva ešte aj v polovici júla, kedy už ostatné druhy prestávajú a len skoro ráno na svitaní zaspievajú, • penica popolavá (Sylvia curruca) SylviaCurrucaXXX.jpg ☼ | ❀ (okraj lesa s krovinami, park, záhrada) | ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
Zistená spievajúca počas migrácie. 
 • Vyžaduje:
  • m n.m. hniezdenie: 90 - 1650
  • hniezdny biotop: ideálny druh pre dizajnéra :-), zistilo sa že s obľubou ostáva tam, kde je veľa krovín v plnom kvete, penice si stavajú vlastné hniezdo v krovinách a vysokých bylinách pod krovinami
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom
  • trus ako zdroj živín
  • potešenie svojim zjavom: penice sú zvučné spevavce obývajúce kroviny, rôzne druhy majú rôzne obľúbené svoje, tento druh obľubuje slnkom zaliate, rôzne pestré druhy • žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) PhoenicurusOchrurosXXX.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ hmyz| ♫ spev
  , vábenie "fid, čak-čak-čak" | ⚤⚒ hniezdo v polodutinách (v budovách)
Hniezdi na okolitých budovách, potravu si hľadá aj v parku.
 • Vyžaduje:
  • m n.m.: hniezdi od 90 - 1562 v skalách, lomoch a intraviláne
  • hniezdny biotop: rôzne polodutiny ľudských stavieb, polodutiny skalných stien
  • potrava:
 • Poskytuje
  • živí sa hmyzom larvami a kuklami a na jeseň aj plodmi, baza a maliny
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: veľmi známy, spieva na strechách už skoro ráno za mrku, v speve má šuchotavé tóny, často sadá na plot a pritom pokyvkáva hrdzavým chvostom a podrepuje, vábením sú tikavé zvukyNa okrajoch parku pri záhradách a v skupinách stromov hniezdi kanárik poľný.
 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 1300
  • hniezdny biotop: žije na okrajoch lesov, pozdĺž potokov, aj v parkoch a sadoch, na stavbu hniezd využije husté kríky, hlohy, gaštany, tuje a iné stromy.
  • potrava: živý sa semienkami, iba mláďatá kŕmi hmyzom
 • Poskytuje
  • živí sa iba semenami, len mláďatá kŕmia hmyzom
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: intenzívne spievajú a žltými farbami dopĺňajú život v zeleni obcí a miest. • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)}
Typický lesný druh, obsadzuje aj parky a záhrady so starými stromami. Bola zistená aj v oblasti parku.
 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - horný okraj lesa
  • hniezdny biotop: typický lesný druh, tiež parky a staré sady, poriadne pásy a vetrolamy čo majú charakter lesa (15 m šírka a 500 m dĺžka je už ako les)
  • potrava: hľadá na zemi
 • Poskytuje
  • živí sa semienkami, zbiera ich na zemi
  • trus ako zdroj živín a rozšírovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: najbežnejší lesný druh strednej Európy, jeho opakovaný spev je jednou z hlavných zložiek lesného chórusu na jarPodobne ako zelienka alebo kanárik poľný sa pravidelne objavujú aj stehlíky v susediacich záhradách a na skupinkách stromov aj v parku.
 • Vyžaduje:
 • Poskytuje
  • živí sa semienkami rôzne semienka, napríklad obľubené bodliaky, len zo začiatku kŕmi mláďatá hmyzom, kap. Potrava
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • celoročná prítomnosť
  • potešenie svojim zjavom: jeden z najznámejších vtáčikov, v minulosti s obľubou chytané na lep a predávané do klietok na chov pre krásny vzhľad a veselý spev, zreteľne ho vidieť keď sa prilieta napiť k napájadlu, páriky i skupinky sú štebotavé no nie nejak extrémne nápadné, spev je veľmi príjemný, nádherný je spievajúci na rozkvitnutých stromoch.Celoročný výskyt.
 • Vyžaduje:
  • m n.m. hniezdi od 90 - 900 (max 1450,Vysoké Tatry)
  • hniezdny biotop: krovinaté okraje lesov, riedke porasty stromov a kríkov na pasienkoch a lúkach, staré záhrady, vinice, sady, parky, lemy riek a potokov
  • potrava: hlavne rastliny, semienka, puky, listy a plody až 56 rastlín
 • Poskytuje
  • trus ako zdroj živín v systéme a rozšírovanie rastlín
  • potešenie svojim zjavom: veľmi známa svojím zvončekovitým spevom a návštevami kŕmitok v zime • vrabec domový (Passer domesticus) Huismus Passer domesticus Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (ľudské sídla,farmy,pole,kroviny) | ♻ hmyz,semienka | ♫ "čip čip"] | ⚤⚒ hniezdo (škáry v stavbách)
Celoročný výskyt, najmä v okolí budov.
 • Vyžaduje:
  • m n.m.: 90 - 1 450
  • hniezdny biotop: stavby človeka, niekedy i voľné hniezda na ovocných stromov (Podunajsko), búdky neprijíma často
  • potrava: 70% rastlinná, rôzne múčnaté a olejnaté semená, najmä mäkké, v hniezdnej dobre hmyz, viac info
 • Poskytuje
  • živí sa v hniezdnej dobe hmyzom, hmyzom vtedy kŕmi aj mláďatá, viac info
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín:
  • potešenie svojim zjavom: už pred 10 000 rokmi sa pridal k človeku, jeho čvirikot patrí ku koloritu obcí aj miest • straka obyčajná (Pica pica) Ekster Pica pica Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (otvorená krajina) | ♻ hmyz,červy,drobné stavovce,zdochliny,plody a semená | ♫
  "kek-kek",
  "šakerak" | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
Celoročný výskyt v parku a v širšom okolí.
 • Vyžaduje:
 • Poskytuje
  • !! stavia hniezda v ktorých hniezdia ďalšie druhy ako myšiarka ušatá (Asio otus) a sokol myšiar (Falco tinnunculus)
  • živí sa hlavne rastlinnou potravou a z časti živočíšnou potravou: rastlinnú tvoria hlavne obilniny a živočíšnu tvorí najmä hmyz a pavúky a potom drobné hlodavce, viď viac o potrave
  • ! sanitárna úloha odstraňovanie zdochlín a odpadkov
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín
  • potešenie svojim zjavom: veľmí nápadný a pohyblívý druh, čierno-biele kontrastné sfarbenie, dlhý chvost a ostrý hlasHniezdia v okolitých záhradách a do parku zalietajú hľadať potravu, v skorších jarných mesiacoch v tráve, začiatkom leta vyhľadávajú aj plody v parku rastúcich čerešní.
 • Vyžaduje:
  • m n.m. 90 - 1100
  • hniezdny biotop: potrebuje strom s dutinami po ďatloch alebo búdkami, potom mu je jedno či okraj záhrady, parku, sadu či ako je typické lesa
  • potrava: vylieta za potravou na polia, lúky, mláďatá kŕmi hmyzom, keď vyletia, idú na ovocie, čerešne, neskôr vinič,
 • Poskytuje
  • živí sa živočíšnou i rastlinnou potravou, kým kŕmi mladé, zbiera hmyz na zemi
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín na jar a na jesen je v kŕdloch, na jar kým kŕmi neustále lieta medzi hniezdiskom a loviskom, Koncom jari sa kŕdle mláďat objavujú na čerešniach a iných plodoch. Podobne i na jeseň. Kŕdle spia na stromoch alebo v trstine.
  • potešenie svojim zjavom: kovový odlesk pierok pritom ako behá po tráve, prudko lieta celý deň, prúdom chŕli imitácie medzi škrípaním a vŕzganím na hniezdnom strome, a teší sa spolu s vami na čerešne :-), veľmi živé lety medzi hniezdom a miestom kde hľadajú potravu, veľké hlasné kŕdle, často behajú po tráve v záhrade a v sade a hľadajú hmyz. • vrana popolavá (Corvus cornix) CorvusCornixXXX.jpg ❄☼ | ❀ (otvorená krajina so stromami) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫
  "krá krá" | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
Celoročný výskyt, v zime sa prechádzajú po tráve spolu s havranmi.
 • Vyžaduje:
  • m n.m.: hniezdenie 90 - 1300, potravu hľadá až do 1700, viac v kapitole Výskyt a stav na Slovensku
  • hniezdny biotop: okraje lesov, poľnohospodárska krajina s roztrúsenou zeleňou i mestské prostredie, obľubuje prítomnosť vodných tokov, NEhniezdi v lesných komplexoch ani v bezlesnej krajine, viac v kapitole Hniezdenie
  • potrava: na jar a v lete mimo obcí, v zime pri obciach a hospodárskych dvoroch, aj v mestách
 • Poskytuje
  • !! stavia hniezda, ktoré neskôr využívajú iné druhy denných a nočných dravcov: myšiarka ušatá, sokol myšiar, sokol lastovičiar
  • živí sa rastlinnou aj živočíšnou potravou
  • v zime sanitárna činnosť, zdochliny a odpadky: s obľubou pri brehoch vôd, pri miestach poľovníckych vývrhov a na hospodárskych dvoroch
  • trus ako zdroj živín:
  • potešenie svojim zjavom: • havran poľný (Corvus frugilegus) Roek Corvus frugilegus Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (otvorená krajina) | ♻ hmyz,červy,drobné stavovce,zdochliny,plody a semená | ♫
  "krá krá .." | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
V priestoroch parku je bežný zimný hosť, nad sídliskom každodenne preletujú z nocoviska pri Dunaji na Záhorie na polia.
 • Vyžaduje:
 • Poskytuje
  • !! stavia hniezda, ktoré neskôr využívajú iné druhy denných a nočných dravcov: myšiarka ušatá, sokol myšiar, sokol lastovičiar a obzvlášť výhoda je že tvorí kolónie tak pre iné kolóniové druhy ako napríklad vzácny sokol kobcovitý
  • živí sa rastlinnou a živočíšnou potravou: obilniny a ovocie i orechy zabudnuté na stromoch, zo živočíchov najmä bestavovce, dážďovky, drôtovce, slimáky aj bezulitné, drobné stavovce a menej vtáčie vajíčka a zdochliny, podrobnosti o potrave
  • trus ako zdroj živín a rozširovanie semienok rastlín: žije v kolóniách, aj hniezdi v kolóniách, v zime aj hromadne nocuje, lovia spoločne
  • potešenie svojim zjavom: veľmi spoločenský druh, nápadný svojim hlasom, hlučnými kolóniami, v zime všade známy svojimi preletmi na nocovisko a ráno z nocoviska, tiež spoločným pochodovaním na mestských trávnikoch a pri smetiskách.


Užitočné linky