Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Výskum sov Volovské vrchy 2021 a pokračovanie

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Východoslovenské múzeum Košice

V roku 2021 výskum sov realizovalo Východoslovenské múzeum v Košiciach v rámci projektu Fondu na podporu umenia č. 21-521-01550

Pokračovanie výskumu v roku 2022 bolo realizované presne podľa metodiky vo východných častiach pohoria v oblasti Stromiš, Babiná, sedlo Súľová, Čertova hoľa, Surovec a v severozápadných častiach pohoria na lokalitách Poráč, Poráčska dolina, Červené skaly, Zbojský stôl, Slovinská skala, Orlí vrch, Korban, Bukovec, Holý vrch.


Cieľové druhy projektu

 • Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)
 • Sova dlhochvostá (Strix uralensis)
 • Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

Ďalšie zistené druhy sov

 • Myšiarka ušatá (Asio otus)
 • Sova obyčajná (Strix aluco)


Metodika

Monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch sa realizoval kombináciou metód mapovania hniezdnych teritórií (okrskov) (Janda & Řepa 1986) s usmernením pre mapovanie výberových druhov vtákov v CHVÚ na Slovensku (Trnka & Kostra 2010, SOS/Birdlife Slovensko 2013) – Mapovanie potenciálnych hniezdísk (hniezd, hniezd- nych teritórií) nových párov. Výstupom je stanovenie početnosti populácie druhu na skúmanom území na základe zisteného počtu hniezdnych teritórií (HT) vyjadrenej na jednotku plochy. Metóda bola vykonávaná v dvoch variantoch:


1) Zaznamenávanie teritoriálnych hlasov sov odposluchom v reálnom čase (načúvacia metóda).

Metódu vykonával jeden mapovateľ (S. Pačenovský) na vybraných lokalitách 1) Volovec, 2) Zlatý stôl, 3) Kloptaň a 4) Kojšovská hoľa. Mapovanie bolo realizované na 9 základných líniách, pozostávajúcich z 22 podrobnejších línií, v závislosti na čase realizácie mapovania. Monitoring prebiehal v skorých večerných hodinách tesne pred a po západe slnka, prípadne aj dlhšie v závislosti na lokalite, priechodnosti terénu a svetelných podmienkach v širšom intervale (17:00 – 23:30). V niektorých prípadoch bola vedená sčítacia línia aj v noci (20:40 – 23:30) a na každej lokalite aj v skorých ranných hodinách v čase brieždenia v širšom intervale (4:00 – 7:30) v závislosti od svetelných podmienok. V niekoľko málo prípadoch nasledovalo ranné sčítanie (hmlisté počasie) aj dlhšie do ranných hodín. Mapovanie prebiehalo aj na 10 sčítacích bodoch z jedného miesta počas nočných hodín (20:00 – 4:00). Príchod na lokalitu a na začiatok mapovacej línie v dostatočnom časovom predstihu bol zabezpečený terénnym automobilom. Pri mapovaní bola použitá imitácia hlasu mapovaného druhu – kuvička vrabčieho, pri večerných a ranných sčítaniach, v záujme provokácie teritoriálneho správania sa druhu a zaznamenania jeho prítomnosti na skúmanej ploche. Počas jarného monitoringu v dňoch 12. – 17.4.2021, 24.4. – 1.5.2021 boli zmapované druhy sov na sumárnej dĺžke línií 36,7 km s peším prejdením 42,9 km z dôvodu, že v troch prípadoch boli podrobnejšie línie prejdené obojsmerne a v ostatných prípadoch jednosmerne. Priemerná dĺžka podrobnejších línií bola 1,7 km (n=22; min. 0,3 km, max. 4,2 km). Línie boli situované zväčša vo vrcholových častiach pohoria ako aj vybrané sčítavacie body. Priemerná nadmorská výška línií bola 990 m a vychádzala z priemernej nadmorskej výšky podrobnejších línií z počiatočného bodu 988 m (n=22; min. 705 m, max. 1194 m) a konečného bodu 992 m (n=22; min. 691 m, max. 1293 m). Priemerná nadmorská výška sčítacích bodov bola 969 m (n=10; min. 695 m, max. 1194 m). Celkový čas mapovania bol 87 hodín 35 minút, z toho čas strávený na líniách bol 40 hodín 10 minút a na sčítacích bodoch 47 hodín 25 minút. Plocha skúmaných línií bola 44,3 km2 a plocha 10 sčítacích bodov 41,8 km2. Na vypočítanie plochy mapovacích línií bola použitá obalová zóna (buffer) vzdialenosť 600 m okolo línie a polomer 1200 m okolo 9 sčítacích bodov s výnimkou jedného bodu 600 m. Celková skúmaná plocha línií a sčítacích bodov po odrátaní prekryvov bola 54,9 km2. Na zápis GPS súradníc HT sov boli použité terénne záznamy zistených pozícií samcov. Spracovanie GPS pozícií všetkých zistených HT sov trvalo 100 hodín resp. 12,5 človekodní.


2) Zaznamenávanie teritoriálnych hlasov sov na diktafóny (akustický monitoring).

Akustický monitoring (Savický 2008) vykonávali dvaja mapovatelia (A. Kürthy a M. Dravecký) na vybraných lokalitách 1) Volovec, 2) Zlatý stôl, 3) Kloptaň a 4) Kojšovská hoľa v kombinácii pešieho rozvešiavania diktafónov alebo za asistencie terénnym automobilom. Mapovanie prebiehalo na 12 diktafónových líniách po troch líniách na každej lokalite. Každá línia pozostávala zo 14 diktafónov (Olympus DM720 10 ks, DM500 2 ks, DM650 1 ks a DM670 1 ks) rozmiestnených od seba v priemernej pozemnej vzdialenosti 528 m (n=156; min. 181 m, max. 3565 m) a priemernej vzdušnej vzdialenosti 428 m (n=156; min. 163 m, max. 1286 m). Priemerná dĺžka pozemných línií bola 6,9 km (n=12; min. 4,5 km, max. 11,8 km). Celková dĺžka všetkých dvanástich pozemných línií bola 82,4 km. Línie boli vybrané vo svahoch pohorí, kopírujúc prístupné lesné cesty alebo chodníky, s pozíciami diktafónov v priemernej nadmorskej výške 905 m (n=168; min. 615 m, max. 1170 m). Zaznamenávanie hlasov na diktafóny bolo štandardne automaticky nastavené od 19:00 hod. večera do 07:00 hod. ranného času nasledujúceho dňa t. j. 12 hodinový záznam. Celkovo bolo 168 diktafónových pozícií na všetkých 12 líniách a nahrali záznamy v celkovom rozsahu 2016 hodín. Na realizovanie všetkých 12 pozemných línií bolo prejdených dvomi mapovateľmi chôdzou/terénnym automobilom spolu 426,1 km za čas 106 hod. 05 min. Plocha skúmaných 12 diktafónových línií predstavovala 66,6 km2. Na vypočítanie plochy mapovacích línií diktafónmi bola použitá obalová zóna (buffer) polomer 500 m okolo každého diktafónu. Po odrátaní prekryvu buffrov línií bola celková plocha 63,3 km2. Nahrávky na diktafónoch z jarného monitoringu (2016 hodín) boli analyzované a vyhodnotené za čas 708 hodín resp. 88,5 človekodní. Spektrogramy zvukov boli zobrazené softvérom Audacity 2.2.1 ako stereo nahrávky v odtieňoch sivej od 0 po 8000 Hz, prehliadané priblížením 30 sekúnd nahrávky na jednu šírku obrazovky.


Kombinovaná metóda (načúvacia/odchyty sov) bola realizovaná na lokalite Zlatý stôl 1.5.2021 tromi mapovateľmi na jednej línii v tvare „ Y“ začínajúcej v nadmorskej výške 800 m deliacej sa na dva samostatné koncové sčítacie body v nadmorskej výške 920 a 1230 m. Dĺžka línie bola 8,8 km s aktívnym obojstranným prechodom 15 km za čas realizácie 8 hodín. Plocha buffra pri vzdialenosti 500 m od línie bola 8,6 km2 a plocha 2 sčítacích bodov s polomerom 1200 m 9,0 km 2. Po odrátaní prekryvov buffrov bola celková plocha kombinovanej metódy 13,4 km2. V jesennom termíne bol na línii realizovaný odchyt sov do ornitologických sietí. Sumárne počas jarného monitoringu sov vo Volovských vrchoch na všetkých 4 lokalitách, boli zrealizované línie obidvoch metód a kombinovanej metódy v dĺžke 127,9 km línií, na realizáciu ktorých boli prejdené v kombinácii chôdzou/automobilom 484,0 km za čas 154 hodín a 15 min. Celkovo bola zmonitorovaná obidvomi metódami a kombinovanou metódou plocha 111,4 km2 pohoria po korelácii prekryvu plôch. Následne bola stanovená, po korelácii prekryvov, aj plocha samostatných 4 základných lokalít 1) Volovec 28,7 km2, 2) Zlatý stôl 31,0 km2, 3) Kloptaň 17,0 km2 a 4) Kojšovská hoľa 34,8 km2. Na generovanie potrebných vrstiev, obalových zón a máp bol použitý softvér QGIS.


Zdroj: Janda J & Řepa P 1986: Metody kvantit. výzkumu v ornitologii. Státní zemědělské nakladatelství, Praha. SOS/BirdLife Slovensko 2013: Metodika systematického dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v chránených vtáčích územiach. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica. Savický J 2008: Akustický monitoring ptáků. Velký Beranov u Jihlavy, Praha. https://webhouse.cz/elegan/am/akusticky-monitoring_jan-savicky_2008.htm Trnka R & Kostra M 2010: Usmernenie k mapovaniu výberových druhov vtákov v Chránenych vtáčích územiach na Slovensku v rámci projektu. „Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. Etapa“. SOS/Birdlife Slovensko. QGIS version 3.12.2.: https://qgis.org/en/site/Výsledky

V priebehu jarného monitoringu piatich druhov sov – pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí, sova dlhochvostá, sova obyčajná a myšiarka ušatá v CHVÚ Volovské vrchy na lokalitách 1) Volovec, 2) Zlatý stôl, 3) Kloptaň a 4) Kojšovská hoľa v termínoch 12. – 17.4.2021, 24.4. – 1.5.2021 bolo zistených celkovo 385 hniezdnych teritórií (HT) z toho načúvacou metódou 144 HT, akustickou metódou 236 HT a iným spôsobom 5 HT. Spoločne obidvomi metódami načúvacou a akustickou metódou bolo potvrdených 17 HT. Po korelácii spoločne potvrdených HT bolo celkovo na skúmanej ploche Volovských vrchov na 4 lokalitách potvrdených 368 jedinečných HT piatich druhov sov (Mapa č. 1 – 4). Uvedené HT boli zistené na základe teritoriálnych prevažne hlasových prejavov samcov predmetných druhov. Najvyššia početnosť HT bola zistená u sovy obyčajnej 111 HT, po ktorej nasledovali pôtik kapcavý 99 HT, sova dlhochvostá 88 HT, myšiarka ušatá 40 HT a kuvičok vrabčí 30 HT. Najvyšší počet HT bol zistený na Kojšovskej holi 98 HT, nasledovali Kloptaň 95 HT, Zlatý stôl 90 HT a Volovec 85 HT.


Hniezdne teritóriá najpočetnejšieho druhu sovy obyčajnej boli rovnomerne rozložené na všetkých 4 lokalitách. V miestach vysokej koncentrácie HT tohoto druhu boli z iných druhov sov prítomné najmä sovy dlhochvosté. Druhým najpočetnejším druhom bol pôtik kapcavý. Jeho koncentrácie boli najvyššie vo vrcholových partiách hrebeňa Skalisko – Ramzová (Lokalita Volovec) a koncentrované zhluky po 10 HT boli zistené vo vrcholových partiách od Kloptane na Zbojnícku skalu a na severnom hrebeni Kojšovskej hole v oblasti Pálenice. Veľmi dobre vidieť preferované biotopy a lokality z pohľadu potrieb pôtika kapcavého vo Volovských vrchoch. Distribúcia nie je plošne rovnomerná ale preferované sú koncentrované zhluky teritórií. Chýbal takmer úplne v bukových porastoch južných svahov pohoria pod masívmi Pipitky a Osadníka. V miestach vysokej koncentrácie HT pôtikov boli zistené taktiež HT myšiarok ušatých. Myšiarka ušatá nie je horský druh sovy, no prekvapivé boli zis - tenia hniezdnych výskytov vo vysokých nadmorských výškach skúmaného územia až okolo 1100 m n. m. Pozorované boli 2 ex. 12.4.2021 na lokalite Golgota južne pod Kojšovskou hoľou vo výške 1080 m n. m. Tretím najpočetnejším druhom bola sova dlhochvostá taktiež zistená rovnomerne na všetkých 4 lokalitách, no s najnižším zastúpením v ihličinách Zlatého stola a naopak s najvyšším zastúpením v bučinách južných svahov pohoria Volovských vrchov prípadne v jedľovo-bukových porastoch Kloptane.


Monitoring sov v druhej polovici apríla jednoznačne poukazuje na hniezdiace jedince a páry, teritoriálne hlasy jednoznačne potvrdzujú hniezdne teritóriá. Nevýhodou tohto termínu je znížená aktivita hlasových prejavov druhov sov, ktorých hlasová aktivita vrcholí v jarnom a predjarnom období v mesiacoch február – marec. To sa prejavilo najmä v nízkej preukaznosti výskytu kuvičkov vrabčích, ktoré neboli dostatočne zachytené načúvacou ani akustickou metódou. Uvedené údaje prezentujú výsledky len z jarného monitoringu. Závery z výskumu budeme hodnotiť až po zapracovaní výsledkov aj z jesenného monitoringu, kedy opätovne nastáva obdobie zvýšenej hlasovej aktivity viacerých druhov sov. Výsledky celej štúdie budú sumárne vyhodnotené a publikované na inom mieste formou samostatného odborného článku.


Mapové výsledky - distribúcia sov

Legenda:

pôtik kapcavý - zelený štvorček, kuvičok vrabčí - červený trojuholník, sova dlhochvostá - čierny krúžok, sova obyčajná - biely krúžok, myšiarka ušatá - žltý trojuhoľník

línia načúvacej metódy - zelená, línia diktafónovej akustickej metódy - fialová, línia kombinovanej metódy - modrá, sčítací bod načúvacej metódy - X

obalová zóna (buffer) - sivá

Oprava01VOStvrtaFarebnaVarianta600plus1200KombMetodAfAoGpSaSUjar.jpg
O1VO Volovec
Vyrez02ZLStvrtaFarebnaVarianta600plus1200KombMetodAfAoGpSaSUjar.jpg
02ZL Zlatý stôl
Vyrez03KLStvrtaFarebnaVarianta600plus1200KombMetodAfAoGpSaSUjar.jpg
03KL Kloptaň
04KOStvrtaFarebnaVarianta600plus1200KombMetodAfAoGpSaSUjar.jpg
04KO Kojšovská hoľaPôtik kapcavý (Aegolius funereus)

 • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec:pupupu..
  , alarm:tjiauk
  | ⚤ dutiny (po tesárovi)


Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

 • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Oeraluil Strix uralensis Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)


Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)


Myšiarka ušatá (Asio otus)

 • myšiarka ušatá (Asio otus) Ransuil Asio otus Jos Zwarts 9.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky) | ♻ hraboš poľný | ♫
  hu   hu   hu (samec),
  hlasy mláďat | ⚤ hniezdo (straka,vrana)


Sova obyčajná (Strix aluco)

 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)

Vlk dravý (Canis lupus)

SlovenskeRudohorieCanisLupus P1150052 FULLHD.jpg
23. apríla 2022 o 21:38 h, Volovské vrchy, pravdepodobne hlas 5tich jedincov.
SpektrogramCanisLupus2022aprilVolovskeVrchy.png


23. apríla 2022 o 22:40 h, Volovské vrchy, pravdepodobne hlas 5tich jedincov.
SpektrogramCanisLupus2022aprilVolovskeVrchy23h.pngPokračovanie v ďalších rokoch

2022

2023: Projet FPU 23-521-01316 Monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch časť 2 – výskum, ochrana, vzdelávanie

Volovské vrchy na východnom Slovensku sú vyhláseným chráneným vtáčím územím (CHVÚ). Sú miestom hniezdenia vzácnych horských druhov sov – pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí a sova dlhochvostá. Cieľom projektu je nadviazať na projekt FPU 21-521-01550 a vykonať monitoring sov vo zvyšnej štvrtej SV časti Volovských vrchov. Zistené výsledky prezentovať formou PPT prezentácií na 2 ornitologických podujatiach. Vyrobiť spolu pomocou chránených dielní 35 hniezdnych búdok pre pôtika kapcavého v dieloch, skompletizovať ich cez tvorivé dielne za pomoci rodín s deťmi prípadne žiakov ZŠ a inštalovať ich vo Volovských vrchoch. Stanoviť základ pre výskum hniezdnej biológie pôtika kapcavého a v dlhodobom merítku realizovať výskum potravy v hniezdnych búdkach, krúžkovanie mláďat, odchyty adultov a využitie fotopascí pri búdkach. V herni VSM počas 2 mesiacov realizovať vzdelávacie aktivity a hry pre žiakov ZŠ a rodiny s deťmi k poznaniu a ochrane sov s použitím vytlačených propagačných materiálov.

Cieľ projektu:

 • - Realizovať monitoring troch horských druhov sov (pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí, sova dlhochvostá) v štvrtej záverečnej SV časti Volovských

vrchov (ďalej len VV). V rámci FPU 21-521-01550 (2021) bol už monitoring sov v JV a JZ časti a mimo FPU (2022) v SZ časti CHVÚ.

 • - Prezentovať výsledky formou PPT prezentácií na 2 ornit. podujatiach.
 • - Zabezpečiť výrobu 35 ks búdok (v dieloch) pre pôtika kapcavého zapojením chránených dielní.
 • - V rámci tvorivých dielní skompletizovať búdky za pomoci rodín s deťmi a žiakov ZŠ.
 • - Inštalovať 35 ks búdok vo VV v roku 2022 (tento projekt).
 • - V herni VSM realizovať vzdelávacie aktivity a hry pre žiakov ZŠ a rodiny s deťmi k ochrane a poznávaniu sov.
 • - Vytlačiť prop. mat. o sovách: Omaľovánka „Sovy v búdke“, Vystrihovacie listy „Sovia búdka“ (2 druhy sov), Brožúra „Pôtik kapcavý vo

Volovských vrchoch“, Nástenná hra „Čo do lesa patrí a nepatrí“, stolový kalendárik „Búdky a sovy“ a leták A4. Oblasť výskumu:

Monitoring bude realizovaný vo VV. Pre pohyb v teréne vozidlom VSM má udelenú výnimku MŽP č. 2610/2017-6.3 zo dňa 21.03.2017.

Ciele výskumu:

1) Zistiť početnosť a hustotu hn. okrskov troch horských druhov sov v CHVÚ VV.

2) Použiť hniezdne búdky pre pôtika kapcavého ako základ pre následný dlhodobý výskum.

3) Sledovať hniezdnu biológiu druhu v celkovej sade 50 ks inštalovaných búdok spolu v rokoch 2021 a 2022.

4) Testovať využitie fotopascí pri sledovaní pohybovej aktivity pôtikov zahniezdených v búdkach.

5) Testovať využitie kamery v búdke pôtika kapcavého a živý prenos.


Prezentácia projektu a výsledkov:

Výsledky projektu budú prezentované na web stránkach VSM, FB, Instagrame. Propagačné mat. budú označené vetou „Tento materiál bol vydaný z verejných zdrojov s podporou FPU“.

Časový harmonogram projektu a projektových aktivít

I.– III.2023 - výroba 35 búdok (v dieloch) - chránené dielne

IV.2023 - jarný monitoring sov

IV.-VII.2023 – Kompletizácia búdok tvorivé dielne, herňa, vzdelávacie aktivity, výroba a tlač propagačných materiálov

V.2023 – stanovenie výskumnej plochy na Kojšovskej holi na výskum Pôtikov kapcavých, inštalácia búdok na tejto lokalite, obsadenosť búdok, testovanie fotopascí a kamery v búdke, rozbor potravy, krúžkovanie mláďat, odchyty adultov.

VIII.-X.2023 - vyvesenie búdok vo Volovských vrchoch

VIII.-XII.2023 – prezentácie na 2 odborných ornitologických podujatiach

X.2023 – jesenný monitoring sov 10 dní v severovýchodnej časti Volovských vrchov

Študijná plocha na Kojšovskej holi

Cieľ by bolo dohľadať dutiny pôtika, odchyty adultov do siete na nahrávky počas viacerých nocí. rozvešiavanie hniezdnych búdok pre pôtika na vhodné miesta podľa zistených párov z monitoringu Niekde od lesných porastov za Meteorologickou stanicou okolo chaty Erika, smerom po hrebeni na Biely kameň, hrebeň Pri obrázku (všetko podľa dostupnosti autom s ohľadom náročnosti na budúce kontroly)

23.-28.V.2023 - realizovaný prvý týždeň na výskumnej ploche, podarilo sa vyvesiť 7 búdok pre pôtiky, urobiť nahrávky z okolia inštalovaných búdok, urobiť malú diktafónovú líniu Trohánka - Biela skala opraviť a skontrolovať búdky na línii Stromiš - Čertova hoľa.


Pozri aj